Yrke tolk

Tolker forstår og konverterer muntlig kommunikasjon fra ett språk til et annet. De husker betydelige mengder informasjon, ofte ved hjelp av notatskriving, og kommuniserer den umiddelbart etterpå, samtidig som nyanser og fremheving av budskapet beholdes på mottakerspråket.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tolkemoduser

  Ulike metoder for muntlig oversettelse av et språk, som simultantolking, konsekutivtolking, relétolking, hvisketolking og kontakttolking.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

Ferdigheter

 • Utvikle en oversettelsesstrategi

  Utføre forskning for bedre å forstå det aktuelle materialet og formulere riktige spørsmål for å få den nødvendige informasjonen.

 • Følge etiske retningslinjer for oversettingsvirksomhet

  Utføre oversettelsesaktiviteter i samsvar med aksepterte prinsipper for hva som er rett og hva som er galt. Dette inkluderer rettferdighet, åpenhet og upartiskhet. Ikke bruk skjønn eller la personlige meninger påvirke kvaliteten på oversettelsen eller tolkningen.

 • Oppfatte sammenhengen

  Bruke situasjoner og sammenhenger til fullt ut å forstå betydningen av det som blir sagt. Forståelse av situasjonen og menneskene som er involvert, som stemning og omgivelser, vil gi en mer nøyaktig tolking fordi fortolkeren da blir kjent med talerens stilling.

 • Utføre bilateral tolkning

  Forstå og tolke muntlige utsagn i begge retninger av et språkpar, samtidig som man bevarer talerens kommunikasjonsmessige intensjon.

 • Oppdatere språkferdigheter

  Undersøke eller praktisere språkkunnskaper for å holde seg oppdatert på språkendringer for best mulig oversetting eller tolkning.

 • Mestre språkregler

  Mestre teknikkene og praksisene for språkene som skal oversettes. Dette omfatter både morsmålet ditt og fremmedspråk. Være fortrolig med gjeldende standarder og regler og finne riktige uttrykk og ord å bruke.

 • Oversette talespråk fortløpende

  Oversette det en taler sier, i talerens pauser etter to eller flere setninger, presist og fullstendig og med utgangspunkt i notater du tar. Taleren venter til tolken har gjort seg ferdig, før han eller hun fortsetter.

 • Bevare talens opprinnelige budskap

  Oversette tale uten å tilføye, endre eller utelukke. Sørge for at den opprinnelige meldingen blir beholdt, og ikke gi uttrykk for egne preferanser eller meninger. Bestrebe seg på å beholde intensjonen med det som blir sagt.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Huske store mengder informasjon

  Huske store mengder informasjon, og ta notater for nøyaktig tolkning.

 • Oversette språkkonsepter

  Oversette et språk til et annet språk. Matche ord og uttrykk med tilsvarende ord og uttrykk på andre språk samtidig som at budskapet og nyansene i originalteksten bevares.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Mestre god diksjon

  Snakke på en klar og tydelig måte, slik at andre forstår nøyaktig hva som blir sagt. Uttale ord på riktig måte uten å gjøre feil eller si noe feil ved et uhell.

 • Tolke talespråk mellom to parter

  Konvertere ett muntlig språk til et annet for å tilrettelegge for kommunikasjon mellom to parter som ikke snakker samme språk.

 • Overholde tolkekvalitetsstandarder

  Følge de avtalte standardene for å sørge for at kravene for tolker oppfylles, og for å garantere samsvar. Dette kan omfatte standarder som den europeiske standard EN 15038 for oversettelse.

 • Jobbe analytisk

  Analysere informasjonsstrømmen for å rekonstruere meldinger raskt og nøyaktig. Bruke språket til å forklare samme følelser i situasjoner der det ikke finnes bestemte ord eller bokstavelige oversettelser.

 • Simultanoversette

  Oversette det taleren sier på en riktig og fullstendig måte, ved samme hastighet og uten forsinkelser.

Source: Sisyphus ODB