Yrke trafikkoordinator, fartøy

Trafikkoordinatorer, fartøy styrer bevegelsene til et fartøy i havner og transportveier på vann. De sikrer effektiv idriftsetting av fartøy fra et rederi.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Havneforskrifter

  Kjenne havnestandarder og juridiske regler, hovedsakelig på grunnlag av kommunale lover og forskrifter, havnelover eller maritim kode.

 • Varer i maritim transport

  Kunnskap om de viktigste varene innen sjøtransport, dvs. olje, korn, malm, kull og gjødsel samt deres egenskaper og underavdelinger.

 • Fartøyers stabilitetsprinsipper

  Ha en grundig forståelse av prinsippene for fartøysstabilitet. Følge sikkerhetskrav under på- og avlasting av last.

 • Tollregler for passasjerer

  Forstå tollregler for passasjerer. Vite hvilke offisielle dokumenter eller deklarasjonsskjemaer som kreves for ulike typer passasjerer.

 • Tilordne fartøyer til forsendelsesruter

  Forstå hvordan bestemte typer skip transporterer ulike typer frakt og drives på ulike transportruter. Kjenne de nåværende maritime ruter og planlegge ankomst og avgang fra havner.

 • Metoder for godstransport

  Forstå ulike transportmodaliteter, f.eks. luft, sjø eller intermodal fraktbefordring. Spesialiser deg i en av modalitetene, og få en dypere kunnskap om detaljene og prosedyrene for denne modaliteten.

 • Lageroperasjoner

  Kjenne de grunnleggende prinsipper og praksis for lageroperasjoner, som lagring av varer. Forstå og oppfylle kundenes behov og krav samtidig som lagerets utstyr, plass og arbeidskraft benyttes på en effektiv måte.

 • Prinsipper for lastoppbevaring

  Forstå prinsippene for lasterom. Forstå framgangsmåtene for å laste og losse containere på en slik måte at det tas hensyn til tyngdekrefter som utøves under transport.

 • Maritim telekommunikasjon

  Kunnskap om overføring, kringkasting av utstyr og generell drift av telekommunikasjonssystemer.

 • Typer av maritime fartøy

  Kjenne til et stort utvalg maritime fartøy og deres egenskaper og spesifikasjoner. Bruke den kunnskapen for å sikre at alle sikkerhets-, tekniske og vedlikeholdstiltak tas i betraktning når de blir levert.

Ferdigheter

 • Forsendelseshåndteringskrav

  Sikre korrekt håndtering av last ved forsendelse. Begrense lastevekt, og betjene kraner for å flytte containere.

 • Utvikle effektivitetsplaner for maritim forsendelse

  Sørge for en mest mulig effektiv bruk av lasterom og fartøybevegelse; overvåke antall tilgjengelige kraner og havneplass; og vurdere den fysiske tilstanden til skip og hvordan lastvekten påvirker stabiliteten til skip.

 • Anvende prosedyrer for å sikre last i samsvar med tollbestemmelser

  Bruke forskjellige prosedyrer for å oppfylle tollforpliktelsene ved transport av varer over grensene og gjennom havner/lufthavner eller andre logistikknutepunkter, for eksempel utstedelse av skriftlige tolldeklarasjoner. Bruke ulike prosedyrer for ulike typer varer og sikre at regelverket for forsendelse overholdes.

 • Sikre fartøyets samsvar med regelverk

  Inspisere fartøy, fartøykomponenter og utstyr. Sørge for overholdelse av standarder og spesifikasjoner.

 • Koordinere havnoperasjoner

  Koordinere forsendelser av last til og fra havner. Plassere kraner og containere i forsendelser, der det tas hensyn til nøyaktige mål og nøyaktig vekt på hver container.

 • Forberede transportruter

  Forberede ruter ved å legge til eller fjerne ruter og å endre avgangshyppighet og betjeningsområde. Justere ruter ved å gi ekstra kjøretid til ruter, legge til ytterligere kapasitet i perioder med mye folk (eller redusere kapasitet i perioder med lavt antall passasjerer), og justere avgangstider som svar på endringer i omstendigheter langs en gitt rute, og dermed sikre effektiv bruk av ressurser og oppnåelse av kunderelasjonsmål.

 • Laste last på skip

  Laste og losse skip. Overvåke laste- og losseoperasjoner.

 • Implementere effektiviseringsplaner for logistikkoperasjoner

  Implementere effektiviseringsplaner utarbeidet av ledelsen ved anlegget. Bruke teknikker, ressurser og opplæring for å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen.

 • Styre forbedringsprosedyrer for havnevirksomhet

  Håndtere alle forbedringsprosedyrer for havnevirksomhet, herunder utvikling og gjennomføring av dem. Forstå havnevirksomhet, operasjoner og hvordan disse gjennomføres, for å håndtere forbedringer.

 • Administrere forsendelse av programvaresystemer

  Administrere forsendelsesprogramvare for å gjennomføre oppgaver som å generere arbeidsordre, planlegge ruter og annen virksomhet.

 • Samarbeide med havnebrukere

  Kommunisere og samarbeide med havnebrukere, som overføringsagenter, fraktkunder og havneledere.

 • Koordinere fartøys reiseruter

  Utvikle, administrere og koordinere reiseruten for fartøy over hele verden sammen med andre interessenter.

 • Betjene havnekommunikasjonssystemer

  Betjene telefon- og radiosystemer og mer komplekse kommunikasjonssystemer som brukes i havner på innlands vannveier, for å koordinere havneoperasjoner.

 • Sikre overholdelse av havnebestemmelser

  Sikre overholdelse av forskrifter ved havner og sjøhavner. Kommunisere med relevante myndigheter for å identifisere mulige risikoer.

 • Implementere kostnadseffektive strategier for håndtering av last på skip

  Implementere kostnadseffektive strategier for lasting og lossing av last på skip med sikte på å oppnå størst mulig effektivitet, redusere ressursene som brukes, og sikre tilstrekkelig drift og samtidig øke fortjenesten.

Source: Sisyphus ODB