Yrke underwriter, forsikring

Underwritere innen forsikring vurderer forretningsrisikoer og ansvarspolicyer og tar beslutninger om kommersiell eiendom. De inspiserer tilstanden til foretakenes eiendommer, analyserer inspeksjonspolicyer, bistår med problemer relatert til eiendom og leie, klargjør lånekontrakter og håndterer kommersielle risikoer for å tilpasse dem til forretningspraksis. Underwritere innen forsikring analyserer diverse informasjon fra potensielle kunder, for å vurdere sannsynligheten for at de vil rapportere et krav. De arbeider for å minimere risikoen for forsikringsselskapet mest mulig, og sørge for at forsikringspremien er i samsvar med risikoen. De kan være spesialister innen livsforsikring, helseforsikring, gjenforsikring, kommersiell forsikring eller kredittforsikring.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Evaluere kredittverdi av kjøper og verdi av eiendom som skal kjøpes

  Vurdere søknader om lån i fast eiendom der det ikke bare er den potensielle låntaker, men også eiendommen som omsettes, blir evaluert for å vurdere om eiendommen svarer til verdien og er omsettelig.

 • Prinsipper for forsikring

  Forstå prinsippene for forsikring, inkludert tredjeparts ansvar, aksjer og fasiliteter.

 • Kravprosedyrer

  De ulike framgangsmåtene som blir benyttet til formelt å anmode om en betaling for et forsikringskrav fra et forsikringsselskap.

 • Moderne porteføljeteori

  Finansteorien som prøver enten å maksimere fortjenesten til en investering tilsvarende risikoen som tas, eller redusere risikoen for forventet overskudd av en investering på en måte som gjør det mulig å velge den aktuelle kombinasjonen av finansielle produkter.

 • Tingsrett

  Loven og lovgivningen som regulerer alle ulike måter å håndtere eiendom på, f.eks. typer eiendom, håndtering av eiendomstvister og kontraktregler.

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Virksomhetslån

  Lån som er beregnet på å utøve bedriftsvirksomhet, og som enten kan være sikrede eller usikrede, avhengig av om de involverer sikkerhet. De ulike formene for virksomhetslån, f.eks. banklån, mezanninfinans, eiendelsbasert finans og fakturafinans.

 • Forsikringsrett

  Lover og regler om overføring av risiko eller tap fra én part, forsikringstakeren, til en annen, forsikringsgiveren, i bytte mot en premie i form av regelmessige innbetalinger. Dette omfatter regulering av forsikringsfordringer og forsikringsvirksomhet.

 • Forsikringstyper

  Forskjellige typer av risikoer eller tap ved overføring som finnes, og deres kjennetegn, f.eks. helseforsikring, bilforsikring og livsforsikring.

Ferdigheter

 • Lage en finansiell plan

  Lage en finansiell plan i samsvar med regelverket for finans og klienter, herunder en investorprofil, finansiell rådgivning, forhandlinger og transaksjonsplaner.

 • Skape samarbeidsmodaliteter

  Klargjøre, definere og avtale vilkårene for samarbeidsavtaler med et selskap ved å sammenligne produkter, følge utviklingen eller endringer i markedet og forhandle om vilkår og priser.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Vurdere økonomisk levedyktighet

  Revidere og analysere finansiell informasjon og krav til prosjekter, for eksempel budsjettvurdering, forventet omsetning og risikovurdering, for å fastslå fordelene og kostnadene til prosjektet. Vurdere om avtalen eller prosjektet vil gjenvinne investeringen, og om den potensielle fortjenesten er verdt den finansielle risikoen.

 • Gi støtte ved finansiell beregning

  Gi kolleger, kunder eller andre parter økonomisk støtte til komplekse filer eller beregninger.

 • Lage forsikringsretningslinjer

  Skrive en kontrakt som omfatter alle nødvendige opplysninger, for eksempel det forsikrede produktet, hva premier blir, og hvor ofte den skal innbetales, forsikringstakerens personopplysninger og hvilke forhold forsikringen er gyldig eller ugyldig for.

 • Foreta avgjørelser vedrørende forsikringsprogrammer

  Vurdere søknader om forsikringspoliser og ta hensyn til risikoanalyser og kundeopplysninger for å avslå eller godkjenne søknaden og iverksette de nødvendige rutinene som følge av beslutningen.

 • Gjennomgå forsikringsprosess

  Analysere all dokumentasjon knyttet til en konkret forsikringssak for å sikre at søknaden om forsikring eller skadeoppgjør ble håndtert i samsvar med retningslinjer og forskrifter, at saken ikke vil utgjøre en betydelig risiko for forsikringsgiveren eller om vurderingen av erstatningskrav var korrekt, og for å vurdere ytterligere tiltak.

 • Samle inn finansiell eiendomsinformasjon

  Samle inn opplysninger om tidligere transaksjoner som involverer eiendommen, for eksempel prisene som eiendommen tidligere er solgt for, og kostnadene som gikk til renoveringer og reparasjoner, for å få et klart bilde av eiendommens verdi.

 • Styre finansiell risiko

  Forutsi og håndtere finansielle risikoer, og identifisere framgangsmåter for å unngå eller minimere virkningen av dem.

Source: Sisyphus ODB