Yrke universitetslærer i veterinærmedisin

Universitetslærere i veterinærmedisin er professorer, lærere eller forelesere, og ofte leger, som underviser studenter i veterinærmedisin, som hovedsakelig er et akademisk fag. De samarbeider med sine forsknings- og undervisningsassistenter på universitetet for å forberede forelesninger og eksamener, rette prøver og eksamener, lede laboratorieøvelser og lede evaluerings- og tilbakemeldingssammenkomster for studentene. De driver også akademisk forskning innen veterinærmedisin, de publiserer funn, og de samarbeider med andre universitetskollegaer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veterinærterminologi

  Staving og betydning av ofte brukte termer i veterinærfeltet.

 • Dyrs reproduksjonssystem

  Anatomi til kjønnsorganer og reproduksjonssyklusen hos dyr, dyrefysiologi og endokrinologi hos dyr.

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Førstehjelp for dyr

  Førstehjelp for dyr, blant annet prinsippene og målene for førstehjelpsbehandling av dyr.

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

 • Grunnleggende veterinærvitenskap

  Veterinæranatomi, histologi, embryologi, fysiologi, biokjemi, genetikk, farmakologi, farmasi, toksikologi, mikrobiologi, immunologi, epidemiologi og profesjonsetikk.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

 • Klinisk veterinærvitenskap

  Etiologi, patogenese, kliniske tegn, diagnose og behandling av felles sykdommer og forstyrrelser. Dette inkluderer veterinære områder som propedeutikk, klinisk og anatomisk patologi, mikrobiologi, parasittologi, klinisk medisin og kirurgi (inkludert anestesi), forebyggende medisin, diagnostisk avbildning, reproduksjon av dyr og reproduksjonsforstyrrelser, veterinærmedisin og folkehelse, veterinærlovgivning og rettsmedisin og terapeutikk.

 • Zoonoser

  Zoonoser er smittsomme sykdommer hos dyr som naturlig kan overføres til mennesker. De består av et bredt spekter av sykdommer og spenner fra endemiske zoonoser som brucellose, miltbrann, bovin tuberkulose, parasittiske sykdommer (hydatid sykdom, echinococcosis, trichinellosis) og rabies til nye zoonoser, f.eks. sterkt patogen aviær influensa, Nipah/Hendra og bovin spongiform encefalopati.

Ferdigheter

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Hjelpe studenter med utstyr

  Hjelpe elever som arbeidert med (teknisk) utstyr som brukes i praksisbasert undervisning, og løse driftsproblemer ved behov.

 • Samarbeide med pedagogisk støttepersonell

  Kommunisere med utdanningsledelsen, f.eks. skolens rektor og styremedlemmer, og med utdanningsstøttegruppen, f.eks. undervisningsassistenten, skolerådgiveren eller studieveilederen, om utfordringer knyttet til studentenes velvære.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Utvikle kursplan

  Undersøke og opprette en oversikt over kurset som skal undervises, og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i samsvar med skoleforskrifter og læreplanmål.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Samarbeide med pedagogisk personell

  Kommunisere med skolepersonalet, for eksempel lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og rektoren, om problemer knyttet til studenters velferd. Hvis utdanningsinstitusjonen er et universitet, samarbeide med teknisk og vitenskapelig personale for å diskutere forskningsprosjekter og kursrelaterte saker.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Sette sammen kursmateriell

  Skrive, velge ut eller anbefale et pensum med læringsmateriell for studentene som er tatt opp på kurset.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Undervise i veterinærvitenskap

  Gi studenter teoretisk og praktisk undervisning i veterinærvitenskap, nærmere bestemt i emner som veterinærmedisin, førstehjelp for dyr og atferd, anatomi og sykdommer hos dyr.

Source: Sisyphus ODB