Yrke utdannelsesforsker

Utdannelsesforskere driver forskning innenfor utdanning. De jobber for å utdype kunnskapen om hvordan utdanningsprosesser, utdanningssystemer og enkeltpersoner (lærere og studenter/elever) fungerer. De identifiserer forbedringsområder og utarbeider planer for gjennomføring av innovasjoner. De gir råd til beslutningstakere i utdanningsspørsmål og bidrar i planleggingen av utdanningspolitikk.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Læreplanstandarder

  Statlige retningslinjer som omhandler utdanningsplaner og de godkjente planene fra særskilte utdanningsinstitusjoner.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Pedagogikk

  Fagfelt som omfatter teori og praksis innen utdanning, inkludert ulike utdanningsmetoder for å utdanne enkeltpersoner eller grupper.

Ferdigheter

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Gi råd om læreplanutvikling

  Gi råd til fagpersoner og tjenestemenn i utdanningssektoren om utviklingen av nye læreplaner eller endringer av eksisterende læreplaner.

 • Utvikle et pedagogisk konsept

  Utvikle et særskilt konsept som beskriver de utdanningsprinsippene som organisasjonen er basert på, samt verdiene og atferden dette konseptet tar til orde for.

 • Identifisere kompetansebehov

  Kartlegge behovene til studenter, organisasjoner og selskaper når det gjelder utdanning for å bidra til utvikling av pensum for undervisning og utdanningspolitikk.

 • Evaluere utdanningsprogrammer

  Vurdere pågående opplæringsprogrammer og gi råd angående mulig optimering.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Gjennomføre kvalitative undersøkelser

  Samle inn relevant informasjon ved bruk av systematiske metoder som intervjuer, fokusgrupper, tekstanalyse, observasjoner og case-studier.

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Overvåke pedagogisk utvikling

  Overvåke utviklingen i utdanningspolitikk, metodikk og forskning ved hjelp av relevant litteratur og ved å kommunisere med utdanningsledere og institusjoner.

 • Analysere utdanningssystem

  Analysere ulike sider ved skole- og utdanningssystemet, for eksempel forholdet mellom elevene og deres utdanningsmuligheter, opplæringsprogrammer eller mål for voksenutdanning, for å gi anbefalinger til fagfolk innen utdanning og beslutningstakere.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

Source: Sisyphus ODB