Yrke utvikler av IKT-intelligenssystemer

Utviklere av IKT-intelligenssystemer bruker metoder for kunstig intelligens i ingeniørarbeid, robotteknologi og datavitenskap til å designe programmer som simulerer intelligens, inkludert tankemodeller, kognitive og kunnskapsbaserte systemer, problemløsning og beslutningstaking. De integrerer også strukturert kunnskap i datasystemer (ontologier, kunnskapsbaser), for å løse komplekse problemer som vanligvis krever et høyt nivå av menneskelig ekspertise eller metoder for kunstig intelligens.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Informasjonsstruktur

  Typen infrastruktur som definerer dataformatet: halvstrukturert, ustrukturert eller strukturert.

 • Forretningsprosessmodellering

  Verktøy, metoder og betegnelser, f.eks. forretningsprosessmodellering (BPMN) og språk for forretningsprosessutførelse (BPEL), som brukes til å beskrive og analysere egenskapene til en forretningsprosess og modellere ytterligere utvikling.

 • IKT-sikkerhetslovgivning

  Lovgivning som beskytter informasjonsteknologi, IKT-nettverk og datasystemer og juridiske konsekvenser som følge av misbruk. Regulerte tiltak omfatter brannvegger, angrepsdetektering, antivirusprogramvare og kryptering.

 • Systemteori

  Prinsipper som kan anvendes på alle typer systemer på alle hierarkiske nivåer, som beskriver systemets interne organisasjon, dets ordninger for å opprettholde identitet og stabilitet og å oppnå tilpasning og regler i form av sine avhengigheter og interaksjon med miljøet.

 • Resource Description Framework-spørringsspråk

  Spørringsspråkene, f.eks. SPARQL, som brukes til å hente og manipulere data, lagret i Resource Description Framework-format (RDF).

 • Naturlig språkprosessering

  Teknologi som gjør det mulig for IKT-enheter å forstå og samarbeide med brukere via menneskelig språk.

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

 • Oppgavealgorytmisering

  Teknikker for å konvertere ustrukturerte beskrivelser av en prosess i trinnvise handlingssekvenser for et bestemt antall trinn.

 • Prinsipper for kunstig intelligens

  Teoriene om kunstig intelligens, anvendte prinsipper, arkitekturer og systemer, f.eks. intelligente agenter, multiagentsystemer, ekspertsystemer, regelbaserte systemer, nevrale nettverk, ontologier og kognisjonsteorier.

 • Databaseutviklingsverktøy

  Metoder og verktøy som brukes for å opprette logiske og fysiske strukturer for databaser, f.eks. logiske datastrukturer, diagrammer, modellmetoder og enhetsrelasjoner.

 • Nettprogrammering

  Programmeringsparadigmet som er basert på kombinasjonen av koding (som legger til kontekst og struktur i teksten) og annen nettprogrammeringskode, f.eks. AJAX, javascript og PHP for å kunne gjennomføre hensiktsmessige tiltak og visualisere innholdet.

Ferdigheter

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

 • Utforme applikasjonsgrensesnitt

  Skape og programmere applikasjonsprogrammer, deres virksomhet, innsatsfaktorer og resultater og de underliggende typene.

 • Vurdere IKT-kunnskap

  Evaluere den implisitte mestringen til dyktige eksperter av et IKT-system for å gjøre den eksplisitt for videre analyse og bruk.

 • Anvende IKT-systemteori

  Implementere prinsipper for IKT-systemteori for å forklare og dokumentere systemegenskaper som kan anvendes universelt på andre systemer.

 • Utforme databaseskjema

  Lage utkast til et databaseoppsett ved å følge reglene for relasjonsdatabasestyringssystemet (RDBMS) for å skape en logisk organisert gruppe av objekter som tabeller, kolonner og prosesser.

 • Administrere database

  Bruke skjemaer og modeller for databasedesign, definere dataavhengigheter, bruke spørringsspråk og databaseadministrasjonssystemer (DBMS) til å utvikle og administrere databaser.

 • Administrere semantisk IKT-integrasjon

  Føre tilsyn med integreringen av offentlige eller interne databaser og andre data ved bruk av semantiske teknologier for å produsere strukturert semantisk innhold.

 • Bruke formateringsspråk

  Bruke dataspråk som er syntaktisk skillbare fra teksten, for å legge til kommentarer til et dokument, angi layout og prosesstyper av dokumenter som HTML.

Source: Sisyphus ODB