Yrke utvikler av IKT-intelligenssystemer

Utviklere av IKT-intelligenssystemer bruker metoder for kunstig intelligens i ingeniørarbeid, robotteknologi og datavitenskap til å designe programmer som simulerer intelligens, inkludert tankemodeller, kognitive og kunnskapsbaserte systemer, problemløsning og beslutningstaking. De integrerer også strukturert kunnskap i datasystemer (ontologier, kunnskapsbaser), for å løse komplekse problemer som vanligvis krever et høyt nivå av menneskelig ekspertise eller metoder for kunstig intelligens.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Informasjonsstruktur

  Typen infrastruktur som definerer dataformatet: halvstrukturert, ustrukturert eller strukturert.

 • Forretningsprosessmodellering

  Verktøy, metoder og betegnelser, f.eks. forretningsprosessmodellering (BPMN) og språk for forretningsprosessutførelse (BPEL), som brukes til å beskrive og analysere egenskapene til en forretningsprosess og modellere ytterligere utvikling.

 • IKT-sikkerhetslovgivning

  Lovgivning som beskytter informasjonsteknologi, IKT-nettverk og datasystemer og juridiske konsekvenser som følge av misbruk. Regulerte tiltak omfatter brannvegger, angrepsdetektering, antivirusprogramvare og kryptering.

 • Systemteori

  Prinsipper som kan anvendes på alle typer systemer på alle hierarkiske nivåer, som beskriver systemets interne organisasjon, dets ordninger for å opprettholde identitet og stabilitet og å oppnå tilpasning og regler i form av sine avhengigheter og interaksjon med miljøet.

 • Resource Description Framework-spørringsspråk

  Spørringsspråkene, f.eks. SPARQL, som brukes til å hente og manipulere data, lagret i Resource Description Framework-format (RDF).

 • Naturlig språkprosessering

  Teknologi som gjør det mulig for IKT-enheter å forstå og samarbeide med brukere via menneskelig språk.

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

 • Oppgavealgorytmisering

  Teknikker for å konvertere ustrukturerte beskrivelser av en prosess i trinnvise handlingssekvenser for et bestemt antall trinn.

 • Prinsipper for kunstig intelligens

  Teoriene om kunstig intelligens, anvendte prinsipper, arkitekturer og systemer, f.eks. intelligente agenter, multiagentsystemer, ekspertsystemer, regelbaserte systemer, nevrale nettverk, ontologier og kognisjonsteorier.

 • Databaseutviklingsverktøy

  Metoder og verktøy som brukes for å opprette logiske og fysiske strukturer for databaser, f.eks. logiske datastrukturer, diagrammer, modellmetoder og enhetsrelasjoner.

 • Nettprogrammering

  Programmeringsparadigmet som er basert på kombinasjonen av koding (som legger til kontekst og struktur i teksten) og annen nettprogrammeringskode, f.eks. AJAX, javascript og PHP for å kunne gjennomføre hensiktsmessige tiltak og visualisere innholdet.

Ferdigheter

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

 • Utforme applikasjonsgrensesnitt

  Skape og programmere applikasjonsprogrammer, deres virksomhet, innsatsfaktorer og resultater og de underliggende typene.

 • Vurdere IKT-kunnskap

  Evaluere den implisitte mestringen til dyktige eksperter av et IKT-system for å gjøre den eksplisitt for videre analyse og bruk.

 • Anvende IKT-systemteori

  Implementere prinsipper for IKT-systemteori for å forklare og dokumentere systemegenskaper som kan anvendes universelt på andre systemer.

 • Utforme databaseskjema

  Lage utkast til et databaseoppsett ved å følge reglene for relasjonsdatabasestyringssystemet (RDBMS) for å skape en logisk organisert gruppe av objekter som tabeller, kolonner og prosesser.

 • Administrere database

  Bruke skjemaer og modeller for databasedesign, definere dataavhengigheter, bruke spørringsspråk og databaseadministrasjonssystemer (DBMS) til å utvikle og administrere databaser.

 • Administrere semantisk IKT-integrasjon

  Føre tilsyn med integreringen av offentlige eller interne databaser og andre data ved bruk av semantiske teknologier for å produsere strukturert semantisk innhold.

 • Bruke formateringsspråk

  Bruke dataspråk som er syntaktisk skillbare fra teksten, for å legge til kommentarer til et dokument, angi layout og prosesstyper av dokumenter som HTML.

Source: Sisyphus ODB