Yrke utviklingsingeniør, gruvedrift

Utviklingsingeniører, gruvedrift utformer og samordner gruveutviklingsoppgaver som bygging av tverrslag, senking, tunnelgraving, fløtsbryting, heving, samt fjerning og erstatning av overdekning. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

 • Lovgiving for gruvesikkerhet

  Lover, forskrifter og regler for god praksis som er relevante for sikkerheten ved gruvedrift.

 • Gruvedrift

  Tekniske felter som er relevante for gruvedrift. Prinsipper, teknikker, prosedyrer og utstyr som brukes ved utvinning av mineraler.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

Ferdigheter

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Takle utfordrende forhold i gruvesektoren

  Opprettholde en positiv holdning ved krevende situasjoner i gruver. Arbeide under press og tilpasse deg omstendighetene på en positiv måte.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Evaluere gruveutviklingsprosjekter

  Evaluere metoder og prosedyrer for gruvedrift, inkludert avfallshåndtering, planer for gruvens levetid, produksjonsplan og pengebruk.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Identifisere prosessforbedringer

  Identifisere mulige forbedringer av driftsmessige og økonomiske resultater.

 • Utvikle alternative gruvemetoder

  Utvikle nye gruveutviklingsmetoder og -prosedyrer for å oppnå maksimal gruveytelse; sørge for overholdelse av selskapets standarder og industrielle regler og krav.

 • Overvåke gruvekonstruksjonsvirksomhet

  Forberede og overvåke gruvekonstruksjonsvirksomhet, for eksempel sjakt- og tunnelkonstruksjoner.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Kommunisere med anti-gruvedriftsfokuserte interessegrupper

  Kommunisere med aktivister som er mot gruvedrift, i forbindelse med utvikling av en potensiell mineralforekomst.

 • Gi råd om gruveutstyr

  Gi råd om gruvedrift og utstyr for mineralbehandling; kommunisere og samarbeide med tekniske eksperter.

 • Håndtere avfallsstein

  Håndtere avfallsmaterialene som er innhentet ved utviklingsvirksomheten.

 • Bruke gruveplanleggingsprogramvare

  Bruk spesialisert programvare til å planlegge, designe og modellere gruvedrift.

 • Forhandle grunnervervelse

  Forhandle med grunneiere, leietakere, mineralrettighetseiere eller andre interessenter av land som inneholder mineralreserver for kjøp eller leie av eiendommen.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Ta uavhengige driftsbeslutninger

  Ta umiddelbare driftsbeslutninger etter behov, uten henvisning til andre, ved å ta hensyn til omstendighetene og eventuelle relevante prosedyrer og lovgivning. Selv bestemme hvilket alternativ som er den beste for en bestemt situasjon.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

Source: Sisyphus ODB