Yrke vanningeniør

Vanningeniører utreder og utvikler metoder for levering av rent vann, behandling av vann og forebygging og oppretting av flomskader. De undersøker vannbehov på et sted og utvikler metoder for å dekke de behovene, f.eks. utforme og utvikle prosjekter for å styre vannressurser som behandlingsanlegg, rørledninger, pumpesystemer, vannings- eller dreneringssystemer og andre vannforsyningssystemer. Vanningeniører sørger også for riktig installasjon av disse systemene på byggeplasser. Vanningeniører vedlikeholder, reparerer og bygger dessuten strukturer som styrer vannressurser, f.eks. broer, kanaler og demninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Flomhjelpeutstyr

  Bruke nødvendige verktøy og utstyr som brukes ved flomskade og miljørydding, slik som pumpe flomrammede eiendommer.

 • Vanngjenbruk

  Prinsipper for vanngjenbruksprosesser i komplekse sirkulasjonssystemer.

 • Landskapsdesign

  Forstå landskapsdesign og -vedlikehold.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Hydraulikkvæske

  Forskjellige typer, egenskapene og bruksområdene for hydrauliske væsker som brukes i metallbearbeiding, som smiing og støping, som består av mineraloljer og vann.

 • Typer av rørledninger

  Kjenne til ulike typer rørledninger og deres ulike bruksområder. Skille mellom rørledninger som brukes til transport av varer over korte og lange avstander, og forstå deres respektive matesystemer.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

 • Vannpolitikk

  Ha en solid forståelse for retningslinjer, strategier, institusjoner og forskrifter som omhandler vann.

Ferdigheter

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Oppdage feil i rørledningsinfrastrukturen

  Påvise feil i infrastrukturen for rørledninger under bygging eller over tid. Påvise mangler som konstruksjonsfeil, korrosjon, bakkebevegelse, anboring ved en feiltakelse med mer.

 • Sikre vannressurs

  Etterstrebe bevaring av grunnvann. Møte vannbevaringsbyråer og samarbeide med ledere om bevaringsarbeidets utvikling.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Gi råd om irrigasjonsprosjekter

  Gi råd om bygging av irrigasjonsprosjekter. Foreta entreprenørbestillinger for å sikre at konstruksjonen er forenlig med installasjonsbegrepene og den allerede eksisterende masterplanen Overvåke tjenesteyterens arbeid.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Tolke vitenskapelige data for å vurdere vannkvalitet

  Analysere og tolke data som biologiske egenskaper for å finne ut kvaliteten på vann.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Utvikle flomutbedringsstrategier

  Utvikle planer og utstyr for forebygging av flom og effektiv bistand ved flom ved å vurdere risikoene, identifisere forbedringer i eksisterende strategier og utforme nye strategier for tiltak ved flom.

 • Lage design for rørledningsteknikk

  Designe rørledningsinfrastruktur, og ta hensyn til tekniske prinsipper. Lage tegninger, måle steder, definere materialer og fremlegge funksjonelle forslag for konstruksjon.

 • Lede et team innen vannforvaltning

  Lede et team i vannforvaltningsprosjekter, og veilede hverandre for å oppnå et felles mål om å gjennomføre en rekke oppgaver.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Analysere samfunnsbehov

  Identifisere og respondere på spesifikke sosiale problemer i et samfunn og avgrense omfanget av problemet og skissere ressursnivået som kreves for å løse det samt identifisere eksisterende fellesskapseiendeler og -ressurser som er tilgjengelige for å løse problemet.

Source: Sisyphus ODB