Yrke vannkrafttekniker

Vannkraftteknikere installerer og vedlikeholder systemer i vannkraftverk. De utfører inspeksjoner, analyserer problemer og gjennomfører reparasjoner. De sikrer at turbiner drives i samsvar med forskrifter, og bistår vannkraftteknikeren i konstruksjonen av turbiner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Energieffektivitet

  Informasjonsområde som omhandler reduksjon i bruken av energi. Det omfatter beregning av forbruket av energi og tilby sertifikater og støttetiltak, sparer energi ved å redusere etterspørselen, oppmuntrer til effektiv bruk av fossilt brensel og fremmer bruken av fornybar energi.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Energitransformering

  Prosesser energi går gjennom når den går fra en form til en annen.

 • Bygningers energiytelse

  Faktorer som bidrar til lavere energiforbruk i bygninger. Bygnings- og renoveringsteknikker som brukes for å oppnå dette. Lovgivning og prosedyrer med hensyn til energiytelse for bygninger.

 • Sikkerhetsforskrifter for elektrisk kraft

  Overholde sikkerhetstiltak som må treffes i forbindelse med installering, drift og vedlikehold av konstruksjoner og utstyr som fungerer i produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, f.eks. egnet sikkerhetsutstyr, utstyr for håndtering av prosedyrer, og forebyggende tiltak.

 • Elektriske generatorer

  Prinsipper for og driften av innretninger som kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer, rotorer, statorer, armaturer og felt.

 • Energi

  Effektkapasitet i form av mekanisk, elektrisk, termisk, potensiell eller annen energi fra kjemiske eller fysiske ressurser, som kan brukes til å kjøre et fysisk system.

 • Havforskning

  Fagfelt som studerer oseaniske fenomener, f.eks. marine organismer, vulkanutbrudd og geologien på havbunnen.

 • Fornybare energiteknologier

  Ulike typer energikilder som ikke kan uttømmes, f.eks. vind, solenergi, vann, biomasse og biodrivstoff. De ulike teknologiene som brukes til å implementere slike energityper i økende grad, f.eks. vindturbiner, vannkraftdammer, solcelleanlegg og konsentrert solenergi.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Miljøingeniørfag

  Anvendelse vitenskapelige og tekniske teorier og prinsipper som tar sikte på å forbedre miljø og bærekraft, f.eks. levering av rene boligfasiliteter (for eksempel luft, vann og grunn) for mennesker og andre organismer, for miljøvern i forbindelse med forurensning, bærekraftig utvikling av energi og bedre avfallshåndtering og metoder for å redusere avfall.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

Ferdigheter

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Vedlikeholde elektrisk utstyr

  Kontrollere elektrisk utstyr for funksjonssvikt. Iverksette sikkerhetstiltak, selskapets retningslinjer og gjeldende lovgivning angående elektrisk utstyr. Rengjøre, reparere og skifte ut deler og koblinger etter behov.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Designe elektriske kraftsystemer

  Bygge kraftverk, fordelingsstasjoner og -systemer og kraftledninger for å overføre energi og ny teknologi dit den trengs. Bruke høyteknologisk utstyr, forskning, vedlikehold og reparasjon for å holde disse systemene i gang. Videreutvikle designen og planløsninger for bygningene som skal bygges.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Overvåke elektriske generatorer

  Overvåke driften for elektriske generatorer i kraftstasjoner for å sikre funksjonalitet og sikkerhet, og for å identifisere behov for reparasjoner og vedlikehold.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Administrere teknisk prosjekt

  Administrere ingeniørprosjektressurser, budsjett, tidsfrister og personale, og planlegge tidsplaner samt alle tekniske aktiviteter som er relevante for prosjektet.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Fremme nyskapende utforming av infrastruktur

  Gjennom samordningen av et teknisk prosjekt fremme utvikling av en infrastruktur som er nyskapende og bærekraftig, i tråd med utviklingen på området.

Source: Sisyphus ODB