Yrke vedlikeholdstekniker innen jernbanearbeid

Vedlikeholdsteknikere innen jernbanearbeid utfører rutinemessige inspeksjoner av jernbanespor, kraftledninger, signalstasjoner, sporveksler og annen jernbaneinfrastruktur. De sendes også ut for å reparere feil raskt, på en sikker måte, når som helst på dagen eller natten.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Sensorer

  Sensorer er transdusere som kan påvise eller oppdage egenskaper i miljøet. De påviser endringer i apparatet eller miljøet og gir et motsvarende optisk eller elektrisk signal. Sensorer er vanligvis delt inn i seks klasser. mekaniske, elektroniske, termiske, magnetiske, elektrokjemiske og optiske sensorer.

 • Togmekanikk

  Ha grunnleggende kunnskap om mekanikken som er involvert i tog, forstå de tekniske aspektene og delta i diskusjoner om tilknyttede temaer for å løse problemer knyttet til mekanikk.

 • Egenskapene til hjulskinnegrensesnitt

  En grundig forståelse av kreftene som deltar i samspillet mellom hjulene og skinnen, mulige jernbanemangler, vedlikeholdspraksis og kostnadsfølger.

Ferdigheter

 • Tolke grafiske registreringer fra skinnefeildetekteringsmaskin

  Lese, analysere og tolke de grafiske registeringene fra skinneinspeksjonsmaskinen for å finne feil eller problemer på skinnene.

 • Gi råd om infrastruktur for jernbane

  Utarbeide råd om vedlikehold, reparasjon eller oppgraderinger av den inspiserte jernbaneinfrastrukturen.

 • Inspisere jernbanespor visuelt

  Visuell kontroll av integriteten til togspor, sviller og ballast. Dette gjøres vanligvis som respons på rapporter fra arbeidstakere eller signaler fra følere.

 • Oppdage funksjonssvikt ved jernbanespor

  Identifisere og analysere skade eller funksjonssvikt i mekanisk, pneumatisk eller hydraulisk utstyr på sporet; fastslå nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.

 • Overvåke stasjonære skinnesensorer

  Overvåke en rekke sensorer, for eksempel varmesensorer og hjulbelastningssensorer, som oppdager feil i jernbane- og togdrift. Sjekke avlesningene fra sensorene fra ekstern plassering eller ved besøk på stedet.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Protokollføre skinnedefekter

  Skrive dokumenter og rapporter om arten av skinnedefekter som skal undersøkes, defektens posisjon på skinnen, sted osv.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Teste sensorer

  Teste sensorer ved hjelp av egnet utstyr. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemets ytelse, og iverksette tiltak ved behov.

 • Inspisere skinne fra sporinspeksjonskjøretøy

  Overvåke data fra forskjellige sensorer som oppdager feil på jernbanespor, inkludert lasersensorer som søker etter diskontinuiteter, mikrofonsensorer, gyroskop som oppdager skråning, og annet.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Vedlikeholde sensorutstyr

  Diagnostisere og registrere funksjonssvikt i sensorkomponenter, systemer og produkter ved hjelp av sensorer, og fjerne, bytte ut eller reparere disse komponentene ved behov. Utføre oppgaver i forbindelse med vedlikehold av utstyr, for eksempel å lagre komponenter i et rent, støvfritt, og tørt rom.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

Source: Sisyphus ODB