Yrke veterinærsykepleier

Veterinærsykepleiere støtter dyr som får veterinærbehandling, og gir råd til veterinærkunder i forbindelse med å fremme dyrs helse og forebygging av sykdommer i samsvar med nasjonal lovgivning.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Sikker arbeidspraksis i en veterinærsetting

  Sikre arbeidspraksis i en veterinærsetting for å identifisere farer og tilknyttede risikoer for å hindre ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonotiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøet.

 • Dyreatferd

  De naturlige atferdsmessige mønstre hos dyr, dvs. hvordan normal og unormal atferd kan uttrykkes i forhold til arter, miljø, dyreforsøk og yrke.

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

 • Miljøberikelse for dyr

  Typer, metoder og bruk av berikelse for dyr, slik at de kan utrykke naturlig atferd, inkludert klargjøring av miljømessig stimulans, fôraktiviteter, spill, gjenstander for manipulering, sosiale aktiviteter og opplæring.

 • Dyrtilhelingsprosedyrer

  Strategier for å støtte dyr som leges etter anestesi og/eller spesifikke veterinærmedisinske eller kirurgiske inngrep.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Biosikkerhet knyttet til dyr

  Bevissthet rundt hygiene og biosikkerhet ved arbeid med dyr, herunder årsaker, smitte og forebygging av sykdommer og bruk av retningslinjer, materiell og utstyr.

 • Pleie av dyr innlagt på sykehus

  Helsetilstander hos dyr, sykdomsprosesser, veterinærbehandling og sykepleie samt pleieplaner, journaler og kommunikasjon med eiere og andre fagfolk.

 • Dyrevelferd

  Universelt anerkjent dyrevelferdsbehov for ulike arter, situasjoner og yrker. Disse er:

 • Førstehjelp for dyr

  Førstehjelp for dyr, blant annet prinsippene og målene for førstehjelpsbehandling av dyr.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

Ferdigheter

 • Anvende sikker arbeidspraksis i en veterinær setting

  Bruke sikker arbeidspraksis i veterinæromgivelser for å identifisere farer og risikoer og forebygge ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonosiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøer.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Samarbeide med dyrerelaterte fagfolk

  Samarbeide med veterinærer og andre fagpersoner med yrker relatert til dyr gjennom kommunikasjon om dyrdetaljer, journaler og sammendragsrapporter muntlig eller via skriftlig eller elektronisk overføring.

 • Håndtere veterinærnødstilfeller

  Håndtere uforutsette hendelser som gjelder dyr og omstendigheter som krever hastetiltak, på en egnet måte.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Bistå ved veterinærkirurgi

  Bistå veterinæren under kirurgiske inngrep ved å utføre pliktene til en generell operasjonsassistent.

 • Gi veiledning

  Veilede og støtte kolleger som har mindre kunnskap og erfaring.

 • Gi pleie til dyr på dyrehospital

  Planlegge og gi pleie til sykehusinnlagte dyr ved å gjennomføre en rekke aktiviteter relatert til områder som væske og ernæring, hygiene og stell, komfort og smertelindring, toalettbesøk, posisjonering og trening, oppmerksomhet og berikelse samt pleiemiljøet.

 • Assistere veterinærkirurg som operasjonssykepleier

  Assistere med håndtering av utstyr og materialer på en steril måte under kirurgiske prosedyrer i operasjonssalen.

 • Administrere behandling av dyr

  Administrere dyremedisinske inngrep, inkludert utførte behandlinger, brukte medisiner og vurderinger av helsetilstanden.

 • Vedlikeholde kliniske veternærmapper

  Opprette og vedlikeholde kliniske journaler for dyr i samsvar med nasjonale regelverk.

 • Forberede veterinæranestesiutstyr

  Forberede utstyr og materialer for dyreanestesi.

 • Forberede dyr for veterinærkirurgi

  Forberede dyr for mindre og større kirurgiske prosedyrer og utføre riktig plassering og bruk av aseptiske hudpreparater.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Administrere dyrevelferd

  Planlegge, administrere og evaluere bruken av fem universelt anerkjente dyrevelferdsbehov som er nødvendige for arter, situasjon og eget yrke.

 • Bistå ved generelle veterinærmedisinske prosedyrer

  Bistå veterinærer ved å klargjøre både dyret og utstyret for medisinske prosedyrer, og gi pleie og støtte til dyret som gjennomgår en medisinsk prosedyre.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Gi pleie til dyr under tilfriskning

  Pleie dyr som friskner til etter å ha vært i narkose og/eller gjennomgått en veterinærmedisinsk eller kirurgisk prosedyre.

 • Vurdere informasjon innen feltet veterinærsykepleie

  Være i stand til å lese, forstå og benytte den nyeste forskningen som er tilgjengelig, for å begrunne beslutninger basert på beste praksis.

 • Forberede dyr for anestesi

  Forberede dyr for anestesi, herunder kontroller og prosedyrer før anestesi og rapportering av funn.

 • Administrere kliniske miljøer

  Sørge for at kliniske miljøer, inkludert utstyr og materialer, er riktig klargjort og vedlikeholdt for bruk. Klargjøre og vedlikeholde arbeidsmiljøer og sørge for at utstyr og materialer er tilgjengelig.

 • Vurdere dyrs atferd

  Observere og vurdere dyrs atferd for å arbeide trygt med dem og gjenkjenne avvik fra normal atferd som kan signalisere nedsatt helse og velferd.

 • Beskytte helse og sikkerhet ved håndtering av dyr

  Beskytte helsen og velferden til dyr og deres eiere.

 • Følge profesjonelle veterinærretningslinjer for atferd

  Overholde gjeldende lovgivning og yrkeskodeks for veterinærvirksomhet.

 • Gi veterinærlegemiddel etter faglig anvisning

  Gi veterinærlegemidler etter en veterinærs anvisning.

 • Støtte veterinærdiagnostiske avbildningsprosedyrer

  Klargjøre utstyr og dyr for diagnostisk avbildning. Gjennomføre og bistå ved diagnostiske avbildningsprosedyrer. Ivareta dyret som blir utsatt for diagnostisk avbildning.

 • Behandle dyr etisk

  Gjennomføre aktiviteter i henhold til aksepterte prinsipper for rett og galt, inkludert åpenhet om arbeidspraksiser og atferd overfor klienter og deres dyr.

 • Støtte veterinærdiagnostiske prosedyrer

  Klargjøre utstyr og dyr til veterinærdiagnostiske prøver. Gjennomføre eller bidra til innsamling av prøver. Forberede prøver fra dyr for analyser, og kommunisere resultatene. Stelle dyret som undersøkes.

 • Gjennomføre førstehjelp på dyr

  Gjennomføre førstehjelp for å hindre forringelse av tilstanden, lidelsen og smerten før veterinær kan bistå. Grunnleggende førstehjelp skal utføres av ufaglærte før veterinær kan gi førstehjelp. Ufaglærte som gir førstehjelp, skal kontakte veterinær så snart som mulig.

 • Støtte veterinærklienter

  Bistå kunder som ønsker å få utført veterinærbehandling, og mens det leveres veterinærtjenester. Bistå kunder med å stelle dyrene sine ved å demonstrere stelleteknikker og bruk av veterinærpreparater. Gi støtte i vanskelige situasjoner.

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Administrere pleie av veterinærpasienter som overnatter

  Administrere pleie av veterinærpasienter som overnatter, herunder forberedelse, egnethet, hygiene og overvåking av dyrenes tilstand. Overvåke og vedlikeholde dyreoppholdssteder. Dette omfatter å velge og forberede oppholdsstedene for dyr, rengjøring og vedlikehold.

 • Bistå ved dyrs bedøvelse

  Bistå veterinæren med bedøvelse av dyr, inkludert vedlikehold og overvåking av bedøvelse under veterinærprosedyrer.

 • Forberede miljø for veterinærkirurgi

  Forberede det kirurgiske miljøet, inkludert klargjøringsrom, operasjonssaler, utstyr og materialer, før en operasjon.

Source: Sisyphus ODB