Yrke veterinærtekniker

Veterinærteknikere gir teknisk og administrativ støtte til veterinæren i samsvar med nasjonal lovgivning.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

 • Sikker arbeidspraksis i en veterinærsetting

  Sikre arbeidspraksis i en veterinærsetting for å identifisere farer og tilknyttede risikoer for å hindre ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonotiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøet.

 • Dyrevelferd

  Universelt anerkjent dyrevelferdsbehov for ulike arter, situasjoner og yrker. Disse er:

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Dyreatferd

  De naturlige atferdsmessige mønstre hos dyr, dvs. hvordan normal og unormal atferd kan uttrykkes i forhold til arter, miljø, dyreforsøk og yrke.

 • Biosikkerhet knyttet til dyr

  Bevissthet rundt hygiene og biosikkerhet ved arbeid med dyr, herunder årsaker, smitte og forebygging av sykdommer og bruk av retningslinjer, materiell og utstyr.

 • Miljøberikelse for dyr

  Typer, metoder og bruk av berikelse for dyr, slik at de kan utrykke naturlig atferd, inkludert klargjøring av miljømessig stimulans, fôraktiviteter, spill, gjenstander for manipulering, sosiale aktiviteter og opplæring.

Ferdigheter

 • Forberede dyr for anestesi

  Forberede dyr for anestesi, herunder kontroller og prosedyrer før anestesi og rapportering av funn.

 • Bistå ved generelle veterinærmedisinske prosedyrer

  Bistå veterinærer ved å klargjøre både dyret og utstyret for medisinske prosedyrer, og gi pleie og støtte til dyret som gjennomgår en medisinsk prosedyre.

 • Støtte veterinærdiagnostiske prosedyrer

  Klargjøre utstyr og dyr til veterinærdiagnostiske prøver. Gjennomføre eller bidra til innsamling av prøver. Forberede prøver fra dyr for analyser, og kommunisere resultatene. Stelle dyret som undersøkes.

 • Håndtere veterinærnødstilfeller

  Håndtere uforutsette hendelser som gjelder dyr og omstendigheter som krever hastetiltak, på en egnet måte.

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Bistå ved dyrs væskeinntak

  Forberede utstyr for administrering av væsker til dyr, observere dyret under behandlingen og føre register over væskebalanse.

 • Forberede miljø for veterinærkirurgi

  Forberede det kirurgiske miljøet, inkludert klargjøringsrom, operasjonssaler, utstyr og materialer, før en operasjon.

 • Bistå ved dyrs bedøvelse

  Bistå veterinæren med bedøvelse av dyr, inkludert vedlikehold og overvåking av bedøvelse under veterinærprosedyrer.

 • Overvåke tilstanden til hospitalinnlagte dyr på dyreklinikk

  Overvåke dyr på dyreklinikk, og justere ting so mernæring, hygiene og smertelindring.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Håndtere utfordrende personer

  Arbeide trygt og kommunisere effektivt med enkeltpersoner og grupper av mennesker under utfordrende omstendigheter. Dette vil omfatte gjenkjennelse av tegn på aggresjon, urolighet, trusler og hvordan dette kan håndteres på en måte som sikrer egen og andres sikkerhet.

 • Forberede dyr for veterinærkirurgi

  Forberede dyr for mindre og større kirurgiske prosedyrer og utføre riktig plassering og bruk av aseptiske hudpreparater.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Anvende sikker arbeidspraksis i en veterinær setting

  Bruke sikker arbeidspraksis i veterinæromgivelser for å identifisere farer og risikoer og forebygge ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonosiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøer.

 • Støtte veterinærdiagnostiske avbildningsprosedyrer

  Klargjøre utstyr og dyr for diagnostisk avbildning. Gjennomføre og bistå ved diagnostiske avbildningsprosedyrer. Ivareta dyret som blir utsatt for diagnostisk avbildning.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Forberede veterinæranestesiutstyr

  Forberede utstyr og materialer for dyreanestesi.

 • Bistå ved veterinærkirurgi

  Bistå veterinæren under kirurgiske inngrep ved å utføre pliktene til en generell operasjonsassistent.

 • Vedlikeholde arbeidsmiljøer i veterinærmedisinsk praksis

  Forberede og vedlikeholde arbeidsmiljøer for bruk, herunder utstyr og materialer, for å sikre at utstyr og materialer er tilgjengelige.

 • Assistere veterinærkirurg som operasjonssykepleier

  Assistere med håndtering av utstyr og materialer på en steril måte under kirurgiske prosedyrer i operasjonssalen.

 • Gjennomføre førstehjelp på dyr

  Gjennomføre førstehjelp for å hindre forringelse av tilstanden, lidelsen og smerten før veterinær kan bistå. Grunnleggende førstehjelp skal utføres av ufaglærte før veterinær kan gi førstehjelp. Ufaglærte som gir førstehjelp, skal kontakte veterinær så snart som mulig.

Source: Sisyphus ODB