Yrke yrkesfaglærer, restaurant- og matfag

Yrkesfaglærere, restaurant- og matfag underviser studenter i sitt spesialfelt, restaurant- og matfag, som hovedsakelig er et praktisk fag. De gir veiledning som skal fremme de praktiske ferdighetene og teknikkene elevene senere må mestre i et restaurant- og matfagrelatert yrke. Yrkesfaglærere, restaurant- og matfag følger opp studentenes progresjon, hjelper individuelt når det er nødvendig, og evaluerer elevenes kunnskap og prestasjon i restaurant- og matfag gjennom oppgaver, prøver og eksamener.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mathygieneregler

  Nasjonalt og internasjonalt regelverk for matvarehygiene og matvaresikkerhet, f.eks. forordning (EF) 852/2004.

 • Matbevaring

  Forringelsesfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tilsetningsstoffer, fuktighet, pH, vannaktivitet, osv., inkludert emballasje) og matprosesseringsmetoder for å bevare matprodukter.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Matvarers funksjonelle egenskaper

  Struktur, kvalitet, ernæringsmessig verdi og/eller aksepten av et næringsmiddel. En matfunksjonell egenskap bestemmes av en matvares fysiske, kjemiske og/eller organoleptiske egenskaper. Eksempler på en funksjonell egenskap kan omfatte løselighet, absorpsjon, vannretensjon, skummeevne, elastisitet og absorptiv kapasitet for fettstoffer og fremmedlegemer.

 • Retningslinjer fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet

  Sikring av et høyt nivå av næringsmiddeltrygghet innenfor EU gjennom sammenhengende gård-til-bordmålinger og ved tilstrekkelig overvåking samtidig som et effektivt indre marked sikres. Gjennomføringen av denne metoden innebærer ulike tiltak, nemlig:

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Matallergier

  Hvilke typer matallergi innenfor sektoren, hvilke stoffer som utløser allergier, og hvordan de kan erstattes eller fjernes (om mulig).

 • Teamarbeidprinsipper

  Samarbeid mellom mennesker som kjennetegnes ved en enhetlig forpliktelse til å nå et gitt mål, lik deltakelse, opprettholdelse av åpen kommunikasjon, fremming av effektiv bruk av ideer osv.

Ferdigheter

 • Arbeide på yrkesfaglig skole

  Arbeide på en yrkesfaglig skole som underviser studenter i praktiske kurs.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Hjelpe studenter med utstyr

  Hjelpe elever som arbeidert med (teknisk) utstyr som brukes i praksisbasert undervisning, og løse driftsproblemer ved behov.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Utvikle kursplan

  Undersøke og opprette en oversikt over kurset som skal undervises, og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i samsvar med skoleforskrifter og læreplanmål.

 • Legge til rette for samarbeid mellom studenter

  Oppmuntre studenter til å samarbeide med andre om læringen sin ved å arbeide i grupper, for eksempel gjennom gruppeaktiviteter.

 • Vedlikeholde studenters disiplin

  Sørge for at studentene følger regler og atferdsreglement som er etablert ved skolen, og utføre egnede tiltak ved brudd eller dårlig oppførsel.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Tilpasse undervisningen til arbeidsmarkedet

  Identifisere utviklingstrekk i arbeidsmarkedet og finne ut hvilken relevans de har for opplæringen.

 • Gi lekser

  Gi studentene flere øvelser og oppgaver som de skal gjøre hjemme, forklare disse på en tydelig måte og oppgi fristen og evalueringsmetoden som kommer til å bli brukt.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

Source: Sisyphus ODB