Beroep accountant

De accountants evalueren en analyseren financiële staten, begrotingen, financiële verslagen en bedrijfsplannen om na te gaan of er sprake is van onregelmatigheden ten gevolge van fouten of fraude, en verstrekken hun cliënten financieel advies in aangelegenheden zoals financiële prognoses en risicoanalyses. Zij kunnen financiële gegevens controleren, insolventiezaken oplossen, belastingaangiften opstellen en onder verwijzing naar de huidige wetgeving ander fiscaal advies verstrekken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Processen van de boekhoudafdeling

  De verschillende processen, taken, het jargon, de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de boekhoudafdeling binnen een organisatie, zoals het bijhouden van de boekhouding, facturen, inboeken en belastingaangiftes.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Boekingen

  De in de boekhoudsystemen of boeken van een onderneming geregistreerde financiële transacties, samen met de met de vermelding verbonden metagegevens zoals de datum, het bedrag, de betrokken rekeningen en een beschrijving van de transactie.

 • Afschrijving

  De boekhoudmethode voor de verdeling van de waarde van een actief over zijn gebruiksduur voor de toerekening van kosten per boekjaar en de respectievelijke verlaging van de waarde van het actief uit de rekeningen van de onderneming.

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

 • Processen van de financiële afdeling

  De verschillende processen, taken, vaktermen, organisatierollen en andere specifieke kenmerken van een financiële afdeling in een organisatie. Inzicht in jaarrekeningen, investeringen, publicatiebeleid, enz.

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

 • Boekhoudregelgeving

  Methoden en voorschriften voor het voeren van een correcte boekhouding.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

Vaardigheden

 • Boekhoudkundige fouten identificeren

  Rekeningen opsporen, de nauwkeurigheid van de gegevens bijstellen en de fouten identificeren om deze op te lossen.

 • Rekeningen beheren

  De rekeningen en financiële activiteiten van een organisatie beheren, ervoor zorgen dat alle documenten correct worden bijhouden, dat alle informatie en berekeningen correct zijn en dat de juiste beslissingen worden genomen.

 • Zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken

  Beheren van de boekhouding en naleving van algemeen aanvaarde boekhoudkundige conventies zoals het registreren van transacties tegen de huidige prijs, het kwantificeren van goederen, het scheiden van de persoonlijke rekeningen van de beheerders van het bedrijf, het effectief maken van de overdracht van het juridische eigendom van de activa tijdens de realisatie ervan en het waarborgen van het beginsel van het relatieve belang.

 • Een balans opmaken

  Stel een balans op met een overzicht van de huidige financiële situatie van de organisatie. Baseer deze op de inkomsten en uitgaven; vaste activa zoals gebouwen en terrein; immateriële activa zoals merken en octrooien.

 • Boekhoudkundige procedures opstellen

  Standaardmethoden en richtlijnen opstellen voor het reguleren van boekhoud- en accountingverrichtingen, zoals het bepalen van het boekhoudsysteem dat wordt gebruikt om financiële transacties te registreren.

 • Boekhouding verklaren

  Aanvullende uitleg en informatie verstrekken aan medewerkers, verkopers, accountants en andere instanties over de wijze waarop de rekeningen zijn geregistreerd en behandeld in de financiële administratie.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Boekhoudcertificaten koppelen aan boekhoudkundige transacties

  Documenten zoals facturen, contracten en betalingscertificaten ordenen en koppelen om de transacties in de boekhouding van het bedrijf te ondersteunen.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  De wettelijke verplichtingen van de onderneming in de dagelijkse uitvoering van de opdracht begrijpen, zich eraan houden en toepassen.

 • Boekhouding controleren

  De boekhoudkundige gegevens van het kwartaal en het jaar beoordelen en ervoor zorgen dat de boekhoudkundige informatie de nauwkeurigheid van de financiële transacties van de onderneming weergeeft.

 • Belastingen berekenen

  De belastingen berekenen die door een individuele persoon of organisatie moeten worden betaald of die moeten worden terugbetaald door een overheidsinstelling, in overeenstemming met specifieke wetgeving.

 • Belastingaangifteformulieren voorbereiden

  Alle aftrekbare belastingen die tijdens het kwartaal of het fiscale jaar werden geïnd, optellen om belastingaangifteformulieren in te vullen en ze terugvorderen bij de overheid voor de aangifte van de belastingverplichtingen. De documenten en gegevens bewaren die de transactie ondersteunen.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Voorlopige balansen opstellen

  Ervoor dat alle transacties worden geboekt in de boeken van het bedrijf en alle debet- en creditposten van de rekeningen totaliseren om het saldo op de rekeningen te bepalen.

 • Jaarrekeningen opstellen

  Het verzamelen, indienen en voorbereiden van het geheel van financiële overzichten met vermelding van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. De financiële staten bestaande uit vijf delen: een overzicht van de financiële positie, een overzicht van het totaalresultaat, een mutatieoverzicht van het eigen vermogen (SOCE), een kasstroomoverzicht en aantekeningen.

Optionele kennis en vaardigheden

uitgaven bijhouden loonrapporten beheren informatie over belastingwetgeving verstrekken inkomsten beheren contacten onderhouden met accountants liquiditeitenbeheer financiële audits uitvoeren advies geven over risicobeheer bedrijfsrekeningen beheren uitgaven beheersen productiekosten berekenen overleggen met de producer begrotingen evalueren risicoanalyses uitvoeren inventaris beheren gegevens na verkoop opvolgen insolventiewetgeving internationale standaarden voor financiële verslaglegging advies geven over financiële zaken ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen filmproductieproces productieschema's controleren nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen financiële transacties verwerken budgetten beheren financiële controlerapporten opstellen kostenberekeningen uitvoeren ingewikkelde boekhoudzaken oplossen aanmaningsactiviteiten uitvoeren financiële prognoses overleggen met de regisseur van een productie

Source: Sisyphus ODB