Beroep adviseur beroepsoriëntatie

Adviseurs beroepsoriëntatie bieden werklozen hulp bij het vinden van een baan of beroepsopleidingsmogelijkheden, afhankelijk van hun onderwijs- of beroepsachtergrond en ervaring. Zij adviseren hen over hoe ze hun vaardigheden in het sollicitatieproces in de verf kunnen zetten. Adviseurs beroepsoriëntatie helpen werkzoekenden bij het schrijven van cv's en sollicitatiebrieven en het zich voorbereiden op een sollicitatiegesprek, en geven aan waar ze een nieuwe baan of opleidingsmogelijkheden moeten zoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Online vacatureplatforms

  Onlineplatforms waarop vacatures worden gepubliceerd.

 • Vacatures op de arbeidsmarkt

  Vacatures op de arbeidsmarkt, afhankelijk van de desbetreffende economische sector.

Vaardigheden

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Toegang tot de arbeidsmarkt faciliteren

  De kansen voor individuen om werk te vinden verbeteren door de vereiste kwalificaties en intermenselijke vaardigheden aan te leren, door middel van opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s, workshops of werkgelegenheidsprojecten.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Schrijfonderricht

  Elementaire of gevorderde schrijfprincipes onderrichten aan verschillende leeftijdsgroepen in een vaste onderwijsinstelling of door het organiseren van privéschrijfworkshops.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

 • Advies geven over persoonlijke aangelegenheden

  Mensen advies geven over liefdes- en huwelijkskwesties, zakelijke kansen en werkmogelijkheden, gezondheid of andere persoonlijke aspecten.

 • Voorbereiden op sollicitatiegesprekken

  Iemand voorbereiden op sollicitatiegesprekken, door advies te geven op het gebied van communicatie, taalgebruik en uiterlijk, door regelmatig gestelde vragen te bespreken en persoonlijke en professionele sterke en zwakke punten in kaart te brengen.

 • Mensen profileren

  Een profiel van iemand opstellen door de kenmerken, persoonlijkheid, vaardigheden en motieven van deze persoon te beschrijven, vaak door gebruik te maken van informatie verkregen uit een interview of vragenlijst.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Vraaggesprekken documenteren

  Antwoorden en informatie registreren, neerschrijven en vastleggen die tijdens interviews worden verzameld voor verwerking en analyse, gebruikmakend van stenografie- of technische apparatuur.

 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren

  De waardigheid en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt respecteren en in stand houden, zijn of haar vertrouwelijke informatie beschermen en het beleid inzake vertrouwelijkheid duidelijk uitleggen aan de cliënt en andere betrokken partijen.

Optionele kennis en vaardigheden

trainingen organiseren persoonlijkheid beoordelen werkgerelateerde verslagen schrijven programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen reclametechnieken afspraken beheren onlinetraining leveren marktanalyse empathisch zijn socialemediamarketing toepassen professionele administratie bijhouden in het beroepsonderwijs werken onderhandelen over arbeidsovereenkomsten opvolging van klanten implementeren kennis van menselijk gedrag gebruiken vergaderingen regelen omgaan met collega’s

Source: Sisyphus ODB