Beroep adviseur visserij

Visserijadviseurs verstrekken advies over visbestanden en hun habitats. Zij beheren de modernisering van de kustvisserij en zorgen voor betere oplossingen. Visserijadviseurs ontwikkelen plannen en beleid voor het beheer van de visserij. Zij kunnen advies verstrekken over beschermde bedrijven en wilde visbestanden.

Adviseur visserij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

 • Visserijbeheer

  De op de visserijsector van toepassing zijnde beginselen, methoden en uitrusting die worden gebruikt in populatiebeheer: het begrip vangst, bijvangst, visserij-inspanning, maximale duurzame opbrengst, verschillende bemonsteringsmethoden en de wijze waarop monstermateriaal moet worden gebruikt.

 • Regelgeving voor de visserij

  De studie en analyse van verschillende benaderingen van het visserijbeheer, rekening houdend met internationale verdragen en industrienormen, gericht op het analyseren van de voorschriften inzake visserijbeheer. 

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

Vaardigheden

 • Vismigratie bestuderen

  Onderzoek verrichten en de migratie en verplaatsing van vis bestuderen, rekening houdend met de milieufactoren zoals de invloed van het zoutgehalte in het water.

 • Businesscases uitwerken

  Verzamelen van relevante informatie om tot een goed geschreven en goed gestructureerd document te komen dat het traject van een bepaald project weergeeft.

 • Visserijbiologie toepassen op visserijbeheer

  Visbestanden beheren door specifieke technieken toe te passen op basis van visserijbiologie.

 • Viseieren inspecteren

  Viseieren inspecteren. Dode, niet-levensvatbare en niet-gekleurde eieren verwijderen met behulp van een zuigspuit.

 • Advies geven over bodem- en waterbescherming

  Advies geven over de effecten van bodem- en waterbeheerpraktijken in de bestrijding van het verlies van verontreinigende stoffen, de uitspoeling van nitraat en de vermindering van bodemerosie.

 • Visserijstatus inschatten

  De biologische basisgegevens herkennen die nodig zijn voor het inschatten van de toestand van een visserij: De gevangen soorten herkennen aan de hand van een eenvoudige observatie met de ogen en een vergelijking van het aantal en de omvang van de vangsten met die van voorgaande perioden.

 • Productie van kwekerijen controleren

  De productie van kwekerijen controleren, voorraden en bewegingen controleren.

 • Gezondheidstoestand van vissen beoordelen

  De toestand van de vissen vaststellen en voorbereiden met het oog op de veilige toepassing van behandelingen.

 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren

  Gegevens bestuderen overeenkomstig de bedrijfsstrategieën en -doelstellingen en zowel de strategische plannen voor de korte als de lange termijn maken.

 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken

  Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens uit een brede hoeveelheid aan bronnen, zoals satellietopnames, luchtfotografie en lasermeetsystemen.

 • Advies geven over milieusanering

  Advies geven over de ontwikkeling en uitvoering van acties die tot doel hebben bronnen van vervuiling en verontreiniging uit het milieu te verwijderen.

 • Advies geven aan kwekerijen

  Aanbevelingen doen voor de installatie en de goede werking van broederijen.

 • Productiepotentieel van sites beoordelen

  Het productiepotentieel van een site beoordelen. De trofische hulpbronnen van een natuurlijke site beoordelen en de voordelen en beperkingen van een site beoordelen.

 • Verslag van landmeting voorbereiden

  Een onderzoeksrapport opstellen met informatie over de grenzen van de eigendom, de hoogte en diepte van het terrein, enz.

 • Trainingsprocedures van visserijen ondersteunen

  Collega's ondersteunen bij de voortgang van hun werk door hun beroepsspecifieke kennis te vergroten.

 • Voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren

  Verwerven van informatie over onroerend goed en de grenzen ervan vóór het onderzoek door het doorzoeken van juridische dossiers, onderzoeksregisters en landeigendomstitels.

Optionele kennis en vaardigheden

inspectiemethoden wilde planten en dieren gebruik van hulpmiddelen bij de productie controleren bodemkunde productieniveaus aanpassen beginselen van leiderschap visserijprojecten beheren chemie onderwateronderzoek uitvoeren aquacultuursector wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen reageren op veranderende omstandigheden in de visserij productie van plankton wiskunde

Source: Sisyphus ODB