Beroep advocaat

advocaat
Credits: Shutterstock.com

Advocaten verstrekken juridisch advies aan cliënten en handelen namens hen in gerechtelijke procedures en in overeenstemming met de wet. Zij onderzoeken, interpreteren en bestuderen zaken om hun cliënten te kunnen vertegenwoordigen in uiteenlopende settings, zoals rechtbanken en raden van bestuur. Zij formuleren namens hun cliënten argumenten voor rechtszaken in verschillende contexten met het oog op het vinden van een juridische oplossing.

Advocaat: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken advocaat

 • Adviseert cliënten over juridische kwesties, zoals aansprakelijkheid, wettelijke rechten en plichten of de wenselijkheid van het aanspannen van of verdedigen tegen een wettelijke aanklacht.
 • Onderzoekt juridische gegevens om te bepalen of het aanspannen van (of het verdedigen tegen) een juridische aanklacht aan te raden is.
 • Formuleert juridische adviezen voor particulieren en bedrijven op basis van het bestuderen en interpreteren van wetten, regelgeving en jurispredentie.
 • Stelt juridische documenten en certificaten op die nodig zijn voor het doorlopen van de gerechtelijke procedures.
 • Presenteert (samenvattingen van) rechtszaken aan relevante personen, zoals bijv. rechters en/of juryleden.
 • Evalueert bevindingen en ontwikkelt strategieën en argumenten ter voorbereiding op een rechtszaak.
 • Overlegt met cliënten over de procedure in een rechtszaak.
 • Verzamelt bewijslast om de verdediging op te bouwen of om juridische acties te ondernemen, bijv. d.m.v. het ondervragen van cliënten en getuigen, om de feiten in de zaak vast te stellen.
 • Vertegenwoordigt cliënten in rechtbanken of tegenover overheidsinstellingen
 • Ondersteunt cliënten nadat het vonnis is geveld.

Gerelateerde beroepen rechtbanken

 • Deurwaarder
 • Gerechtsbode
 • Juridisch medewerker advocatuur
 • Openbare aanklager
 • Rechter, politierechter

Kennis

 • Beheer van rechtszaken

  De volledige procedures van rechtszaken, zoals de documentatie die moet worden voorbereid en behandeld, de betrokkenheid van personen in de verschillende stadia, en de vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de zaak kan worden afgesloten.

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

Vaardigheden

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

 • Juridische argumenten geven

  Juridische argumenten presenteren tijdens een zitting van de rechtbank of tijdens onderhandelingen, of in schriftelijke vorm na een proces over het resultaat en de zin ervan, om de best mogelijke resultaten voor de cliënt te waarborgen of ervoor te zorgen dat het besluit wordt opgevolgd. Deze argumenten op een wijze presenteren die in overeenstemming is met de voorschriften en richtsnoeren en aan de specificaties van de zaak is aangepast.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Onderhandelingen voeren over advocaatkosten

  Onderhandelen over vergoedingen voor juridische diensten in of buiten de rechtbank, zoals uur- of forfaitaire vergoedingen, met cliënten.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Cliënten in de rechtszaal vertegenwoordigen

  De functie van vertegenwoordiger van cliënten in rechtszalen op zich nemen. Argumenten en bewijzen ten gunste van de cliënt presenteren teneinde de zaak te winnen.

 • Onderhandelen in rechtszaken

  Onderhandelen namens de cliënt tijdens de behandeling van een juridische zaak om het meest gunstige resultaat voor de cliënt te verkrijgen en ervoor te zorgen dat alle besluiten in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

juridisch advies over investeringen geven advies geven over rechterlijke uitspraken bewijsmateriaal verstrekken wetgeving inzake wegvervoer wetgeving inzake auteursrecht gemeenschappelijke ondernemingen operationele communicatie onderhouden vennootschapsrecht regelgeving voor architectuur procedures voor openbare veilingen burgerlijk recht bewijsmateriaal documenteren ordehandhaving spoorwegrecht juridische terminologie insolventiewetgeving farmaceutische wetgeving invoerrechten financiële misdrijven opsporen fusies en overnames arbeidswet advies geven over naleving van de wetgeving voor deelname aan financiële markten burgerlijk procesrecht financiële haalbaarheid beoordelen mededingingswetgeving constitutioneel recht zorgen voor de toepassing van wetten contractuele geschillen beheren contractenrecht consumentenrecht commercieel recht empathie tonen besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten wetgeving op het gebied van ict-beveiliging interne factoren van bedrijven analyseren retoriek activiteiten rond dochterondernemingen onderzoeksmethoden juridische persoonlijke problemen behandelen juridisch advies geven wetgeving inzake gezondheidszorg bemiddelen bij onderhandelingen familierecht socialezekerheidsrecht mediawetgeving financiële jaarrekeningen internationale handel analytisch denken antidumpingwetgeving zelfvertrouwen tonen ondernemingsrecht organisatorische technieken gebruiken een professioneel netwerk ontwikkelen voldoen aan wettelijke bepalingen processen van de juridische afdeling eigendomsrecht strafrecht omgaan met bewijsmateriaal jaarrekeningen interpreteren belastingwetgeving onderzoeksinterviews uitvoeren technische communicatievaardigheden toepassen adviestechnieken gebruiken kennis van menselijk gedrag gebruiken voedingsmiddelenwetgeving effecten contracten beheren wetgeving inzake landbouw wetgeving inzake luchtvervoer internationaal recht financiële transacties traceren intellectueeleigendomsrecht milieuwetgeving overleggen met businessklanten verantwoordelijkheid tonen uitvoerbaarheid analyseren rechterlijke beslissingen nemen behoeften van cliënten identificeren verkeerswetgeving onderwijswet wettelijke voorschriften voor stedelijke planning criminologie ooggetuigenverslagen aanhoren juridisch onderzoek conflictbeheersing toepassen regeringsvertegenwoordiging

Source: Sisyphus ODB