Beroep algemeen directeur vliegveld

Algemeen directeuren van vliegvelden geven leiding aan een groep bestuurders van luchthavens die verantwoordelijk zijn voor alle delen van de luchthaven. Zij bedenken en nemen besluiten over de strategische richting van de luchthaven op basis van de door hun team van managers verstrekte informatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Planning voor luchthavens

  Kennis van de planning voor luchthavens voor verschillende typen vliegtuigen; gebruik maken van die informatie om middelen en mensen te mobiliseren voor de afhandeling van de vliegtuigen tijdens hun aanwezigheid op de luchthaven.

 • Veiligheidsvoorschriften op luchthavens

  Kennis hebben van de veiligheidsvoorschriften en -instructies op luchthavens.

 • Werkomgeving op luchthavens

  Een grondig inzicht in de werkomgeving van de luchthaven, de operationele kenmerken, diensten, activiteiten en procedures van een algemeen luchthaventerrein, alsook van die van leveranciers, partners en andere luchthaveninstanties.

 • Verantwoord gokken

  Het juiste gedrag bij deelname aan een gokspel, zoals de manier waarop mensen zich bewust zijn van de reacties van anderen en waarom mensen handelen en reageren zoals zij doen.

 • Elektrische systemen op luchthavens

  Kennis van de verschillende elementen waaronder elektrische systemen op luchthavens, zoals apparatuur voor luchtvaartnavigatie, elektronische hulpmiddelen voor landing, radars en meteorologische diensten. Kennis van de functie en werking van elk van deze elementen.

 • Verlichtingsapparatuur op luchthavens

  Beschikken over kennis van verschillende soorten verlichtingssystemen en -installaties op luchthavens, bijvoorbeeld baanverlichtingssystemen met lage, middelhoge en hoge lichtintensiteit.

 • Milieuvoorschriften op luchthavens

  De officiële voorschriften voor milieunormen op luchthavens zoals vastgelegd in nationale regelingen voor de planning van luchthavenfaciliteiten en daarmee verband houdende ontwikkelingen. Dit betreft onder meer de regelgeving voor geluid en milieuaspecten, duurzaamheidsmaatregelen en effecten van landgebruik en uitstoot, alsmede voor beperking van nadelige gevolgen voor dieren en planten.

Vaardigheden

 • Jaarlijkse begroting van een luchthaven opstellen

  Stel de jaarlijkse begroting van de luchthaven op, rekening houdend met factoren zoals de brandstofvoorziening, het onderhoud van de faciliteiten en de communicatie.

 • Certificeringshandleidingen voor luchthavens samenstellen

  Certificeringshandleidingen voor luchthavens samenstellen en up-to-date houden; uitgebreide informatie over luchthavenfaciliteiten, -apparatuur en -procedures verstrekken.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Verbeteringsprocedures bij luchthavenoperaties implementeren

  Verbeteringsprocedures bij luchthavenoperaties implementeren op basis van inzicht in de behoeften van een luchthaven. Verbeterprocedures plannen en ontwikkelen met gebruikmaking van adequate middelen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Onderaannemers op een luchthaven aanwijzingen geven

  Aanwijzingen geven voor het werk van architecten, ingenieurs en aanverwante onderaannemers. Bepalen van projectplanningen en kostenramingen en de ontwikkelingen communiceren aan het senior management.

 • Milieubeleid van een luchthaven coördineren

  Het milieubeleid en de milieuvoorschriften van een luchthaven sturen en coördineren om de impact van luchthavenactiviteiten, bijv. lawaai, verminderde luchtkwaliteit, zwaar lokaal verkeer en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, te verminderen.

 • Veiligheidsincidenten op luchthavens melden

  Uitgebreide verslagen opstellen over beveiligingsincidenten in luchthavens, zoals de bewaring van weerspannige reizigers, de inbeslagname van bagage of het beschadigen van de eigendom van de luchthaven.

 • Rampenplannen op luchthavens voorbereiden

  Een rampenplan op een luchthaven voorbereiden dat ervoor zorgt dat eventuele noodsituaties op een veilige en efficiënte wijze worden aangepakt.

 • Diplomatisch zijn

  Op een gevoelige en tactvolle manier met mensen omgaan.

 • Toezicht houden op onderhoudsactiviteiten op luchthavens

  Toezicht houden op luchthavenpersoneel tijdens operationele en onderhoudsactiviteiten zoals het tanken van vliegtuigbrandstof, vluchtcommunicatie, onderhoud van de start- en landingsbanen, enz.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Omgaan met belanghebbenden van luchthavens

  Bijeenkomen met overheidsfunctionarissen, milieudeskundigen, ontwikkelaars, speciale belangengroepen, maar ook het grote publiek, luchthavengebruikers en andere belanghebbenden, om de verschillende diensten, faciliteiten en de bruikbaarheid van de luchthaven te beoordelen.

 • Dienstverlening van luchthavens controleren

  De kwaliteit van de dagelijkse dienstverlening van de verschillende diensten van een luchtvervoersonderneming aan haar klanten beoordelen. Samenvattingen op korte en lange termijn van deze informatie leveren een essentiële bijdrage aan de onderneming.

 • Masterplan voor een luchthaven opstellen

  Een masterplan opstellen voor de lange termijn ontwikkeling van een luchthaven; grafische afbeeldingen opmaken van de huidige en toekomstige eigenschappen van de luchthaven.

 • Hulp bieden aan diverse luchthavengebruikers

  Voldoen aan de behoeften van verschillende soorten luchthavenklanten; plannen opstellen en uitvoeren om tegemoet te komen aan het verzoek van stakeholders.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

Optionele kennis en vaardigheden

werkplaatsen op luchthavens beheren geostationaire satellieten regelgeving inzake niet-verharde gebieden op luchthavens evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen rampenplannen op luchthavens implementeren strategisch denken toepassen milieustudies rond luchthavens uitvoeren inventaris van luchthavenactiviteiten bijhouden systemen voor visuele ondersteuning op luchthavens ervoor zorgen dat de verlichtingssystemen op luchthavens werken preventief luchthavenonderhoud uitvoeren luchthavennormen en -voorschriften toepassen

Source: Sisyphus ODB