Beroep algemeen directeur zeetransport

Algemeen directeuren op het gebied van zeetransport coördineren de administratieve activiteiten die gepaard gaan met het beheer van schepen in het kader van zeetransport. Zij bereiden schepen voor, controleren de beschikbaarheid, onderhouden contacten met cliënten, beheren begrotingen en houden toezicht op de activiteiten vanuit economisch oogpunt, overeenkomstig de regelgeving voor maritieme activiteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

 • Schepen toewijzen aan scheepsroutes

  Begrijpen hoe bepaalde soorten schepen verschillende soorten vracht vervoeren en op verschillende scheepvaartroutes actief zijn. Inzicht in de huidige maritieme routes om de aankomst en het vertrek van schepen vanuit havens te plannen en regelen.

 • Verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie

  Beschikken over kennis van de verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ten behoeve van de doelmatigheid en de veiligheid van de internationale scheepvaart.

 • Soorten zeeschepen

  Beschikken over kennis van een grote verscheidenheid aan zeeschepen en hun eigenschappen en specificaties. Met deze kennis waarborgen dat bij hun levering rekening wordt gehouden met alle veiligheids-, technische en onderhoudsmaatregelen.

Vaardigheden

 • Inzetbaarheid van de vloot optimaliseren

  Optimaliseren van het gebruik, de zichtbaarheid, de efficiëntie en de winstgevendheid van de vloot door middel van speciale software voor het beheer van schepen.

 • Milieuaudits uitvoeren

  Apparatuur gebruiken om verschillende milieuparameters te meten om milieuproblemen op te sporen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost te onderzoeken. Inspecties uitvoeren om de naleving van de milieuwetgeving te waarborgen.

 • Maritieme operaties monitoren

  Toezicht houden op maritieme activiteiten, materialen en omgeving. Informatie herzien van materialen, evenementen of de omgeving; problemen identificeren en beoordelen en communiceren met kapiteins.

 • Veiligheidsnormen voor vervoer op zee beheren

  Veiligheidsnormen en -procedures voor vervoer op zeer beheren en handhaven. Ervoor zorgen dat vóór het uitsturen van een vaartuig aan alle voorschriften en normen wordt voldaan. Kan ook verplicht worden te werken als lid van een noodteam.

 • Dagelijkse scheepsactiviteiten plannen

  Planning van de dagelijkse activiteiten aan boord van schepen, met inbegrip van taken die verband houden met de veiligheid van de navigatie, de lading, ballast, het schoonmaken van tanks en de inspectie van tanks.

 • Efficiëntieplannen voor maritiem vervoer ontwikkelen

  Zorgen voor het meest efficiënte gebruik van ladingruimte en scheepsbewegingen; het aantal beschikbare kranen en kaderuimte controleren; en de fysieke toestand van schepen en de impact van het gewicht van de lading op de stabiliteit van schepen controleren

 • Contacten onderhouden met havengebruikers

  Communiceren en samenwerken met havengebruikers zoals verladers, vrachtklanten en havenbeheerders.

 • Auditschema’s voor schepen opstellen

  Voor een bepaalde periode auditschema's voor schepen plannen en opstellen. De vereisten en procedures vaststellen die moeten worden ondernomen en deze naar noodzakelijke activiteiten en acties vertalen.

 • Scheepsvloot beheren

  Een vloot van een bedrijf beheren; weet hebben van de exacte vlootcapaciteit, onderhoudsvereisten en vereiste/aangehouden officiële vergunningen.

 • Voortdurende voorbereiding op audits waarborgen

  Zorgen voor een constante naleving van de normen en voorschriften, zoals het up-to-date houden van de certificeringen en monitoren van activiteiten om ervoor te zorgen dat de procedures worden gevolgd, zodat de audits soepel kunnen verlopen en er geen negatieve aspecten kunnen worden vastgesteld.

 • Operationele gegevens van schepen lezen

  Het analyseren en gebruiken van vaartuiggegevens om potentiële problemen te voorkomen.

 • Scheepsvereisten doorgeven

  Advies geven aan scheeps- en vlootmanagement over vrachteisen, het schoonmaken van de tank, stabiliteit en stress, en hoe kan worden doorgegaan om te voldoen aan alle wettelijke voorschriften voor het vaartuig op dit gebied.

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Diversificatie van maritieme operaties beheren

  Op de hoogte blijven van trends en omzetmogelijkheden voor maritieme operaties en streven naar een maximale bruikbaarheid van de vloot. Toezien op kansen zoals diensten op het vlak van offshorebevoorrading, brandbestrijding, olievlekherstel, zwaar hijswerk of kabelleggen.

 • Communicatie in maritiem beheer vereenvoudigen

  Programma’s en procedures ontwikkelen die de uitwisseling van informatie tussen afdelingen en belanghebbenden in de maritieme scheepsactiviteiten en beheer vereenvoudigen. Een eenvoudig dialoog faciliteren tussen de verschillende actoren die bij de activiteiten betrokken zijn, zoals bemanning, havenpersoneel, scheepsmanagement, regelgevende instanties en klanten.

 • Contacten onderhouden met vervoersbedrijven

  Relaties aangaan met vervoersbedrijven om te onderhandelen over gunstige overeenkomsten voor het transport van goederen en dieren.

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken betrouwbaar handelen routineverslagen schrijven wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem werkgerelateerde verslagen schrijven als waarnemer deelnemen aan verschillende soorten audits in de voedingsmiddelensector zelfvertrouwen tonen

Source: Sisyphus ODB