Beroep algemeen directeur

Algemeen directeuren hebben de hoogste functie in een piramidale bedrijfsstructuur. Zij zijn in staat een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het bedrijf, de afdelingen, de risico’s en de belanghebbenden. Zij analyseren verschillende soorten informatie en leggen verbanden in het kader van de besluitvorming. Zij fungeren als communicatieverbinding met de raad van bestuur voor het rapporteren en uitvoeren van de algemene strategie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Marketingmanagement

  De academische discipline en functie binnen een organisatie die zich richt op marktonderzoek, marktontwikkeling en het opzetten van marketingcampagnes om de bekendheid van de diensten en producten van de onderneming te vergroten.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Modellering van bedrijfsprocessen

  De hulpmiddelen, methoden en notaties zoals Business Process Model and Notation (BPMN) en Business Process Execution Language (BPEL), die worden gebruikt om de kenmerken van bedrijfsprocessen te beschrijven en te analyseren en de verdere ontwikkeling ervan te modelleren.

Vaardigheden

 • Organisatorische teams vormen op basis van competenties

  Bestuderen van de profielen van de medewerkers en de beste plaats bepalen voor bestuurders en medewerkers die een strategische mindset volgen en doelstellingen van het bedrijf dienen.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Belangen van aandeelhouders integreren in businessplannen

  Luisteren naar de perspectieven, belangen en visie van de eigenaren van de onderneming om deze richtlijnen te vertalen naar pragmatische zakelijke acties en plannen.

 • Businessplannen opstellen

  Plannen, schrijven en meewerken aan de uitvoering van bedrijfsplannen. In het businessplan de marktstrategie, de concurrentieanalyse van het bedrijf, het ontwerp en de ontwikkeling van het plan, de operationele en de leidinggevende aspecten en de financiële prognose van het businessplan opnemen en voorzien.

 • Contacten onderhouden met aandeelhouders

  Communiceren met de aandeelhouders en dienst doen als communicatiepunt met de aandeelhouders, teneinde een overzicht te geven van hun investeringen, hun rendement en de langetermijnplannen van de onderneming om de winstgevendheid te verhogen.

 • Bedrijfscultuur vormen

  Het observeren en definiëren van de elementen in de bedrijfscultuur van een onderneming om de codes, waarden, overtuigingen en gedragingen die in lijn zijn met de doelstellingen van de onderneming te versterken, te integreren en verder vorm te geven.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie

  Zich gedragen op een manier waardoor medewerkers geïnspireerd worden om het voorbeeld van hun managers te volgen.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Organisatorische normen definiëren

  Schrijven, implementeren en bevorderen van de interne normen van de onderneming als onderdeel van de bedrijfsplannen voor de activiteiten en prestatieniveaus die de onderneming wil bereiken.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Zakelijke overeenkomsten sluiten

  Onderhandelen over, en herzien en ondertekenen van handelsdocumenten zoals contracten, zakelijke overeenkomsten, akten, aankopen, testamenten en wissels.

 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren

  Gegevens bestuderen overeenkomstig de bedrijfsstrategieën en -doelstellingen en zowel de strategische plannen voor de korte als de lange termijn maken.

 • Strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen

  Methoden uitwerken waarmee een bedrijf een product of dienst op de markt brengt en verkoopt om inkomsten te genereren.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf

  De verantwoordelijkheid nemen die gepaard gaat met het runnen van een bedrijf, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het belang van zijn eigenaars, maatschappelijke verwachtingen en het welzijn van de werknemers.

 • Met belanghebbenden onderhandelen

  Compromissen onderhandelen met belanghebbenden en streven naar de meest gunstige overeenkomsten voor de onderneming. Het kan hierbij gaan om de opbouw van relaties met leveranciers en klanten, en om ervoor te zorgen dat de producten rendabel zijn.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen

  Analyseren van bedrijfsinformatie en raadpleging van bestuurders met het oog op de besluitvorming in een gevarieerde reeks van aspecten die van invloed zijn op de vooruitzichten, de productiviteit en de duurzame werking van een bedrijf. Afwegen van de opties en alternatieven voor een uitdaging en goede rationele beslissingen te nemen op basis van analyse en ervaring.

 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor bedrijven en organisaties plannen en ontwikkelen gericht op het bereiken van verschillende doeleinden, zoals het creëren van nieuwe markten, het opknappen van de apparatuur en machines van een bedrijf, het implementeren van prijsstrategieën, enz.

 • Managers van bedrijfsafdelingen leiden

  Samenwerken met en de leiding geven aan managers van de afdelingen van een onderneming wat betreft de doelstellingen van de onderneming, de acties en de verwachtingen ten aanzien van de omvang van hun bevoegdheden.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Visionaire ambities integreren in het bedrijfsbeheer

  Ambitieuze en visionaire plannen integreren in de planning en de dagelijkse activiteiten, om te behalen doelen voor de onderneming te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met de raad van bestuur internationale handel algemene bedrijfsinformatie verstrekken prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren rampenplannen op luchthavens implementeren strategische planning implementeren intercultureel bewustzijn tonen internationale betrekkingen opbouwen uitvoerstrategieën toepassen vennootschapsrecht hulp bieden aan diverse luchthavengebruikers ondernemingsstructuur definiëren op de hoogte blijven van het politieke landschap beursgenoteerde bedrijven beheren fusies en overnames de financiële situatie van een regio beschrijven werkomgeving op luchthavens voldoen aan wettelijke verplichtingen milieuvoorschriften op luchthavens werknemers motiveren veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren activiteiten rond dochterondernemingen verschillende talen spreken businessplannen meedelen aan medewerkers rampenplannen op luchthavens voorbereiden luchthavennormen en -voorschriften toepassen een professioneel netwerk ontwikkelen begrotingen evalueren planning voor luchthavens gemeenschappelijke ondernemingen betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf legale bedrijfsactiviteiten garanderen ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen invoerstrategieën toepassen verbeteringsprocedures bij luchthavenoperaties implementeren operationele businessplannen implementeren

Source: Sisyphus ODB