Beroep algemeen verpleegkundige

Verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers zijn verantwoordelijk voor het bevorderen en herstellen van de gezondheid van patiënten door fysieke en psychologische steun te bieden aan patiënten, vrienden en families. Zij houden ook toezicht op de aangewezen teamleden.

Algemeen verpleegkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Verzorgingsbeginselen

  De ethiek, de gedragscodes, de filosofie van de verzorging, de filosofie van de mensenrechten en de theorieën en concepten op het gebied van verzorging.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Acute zorg

  Het soort zorg dat aan patiënten wordt toegediend voor een korte en kritische reeks ziekten zoals trauma of herstel na chirurgie.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Verplegingswetenschap

  De factoren die van invloed zijn op de menselijke gezondheid en de therapeutische maatregelen die de gezondheid bevorderen met als doel iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren.

 • Primaire zorg

  De regelmatige, routinematige medische zorg aan patiënten, gewoonlijk uitgevoerd door een arts of een verpleegkundige, die leidt tot een beslissing over de noodzakelijke stappen om het gezondheidsprobleem van de patiënt op te lossen.

 • Verzorging van pasgeborenen

  De voorgeschreven procedures voor de verzorging van pasgeborenen in de eerste 28 dagen na hun geboorte (WHO).

 • Mensgerichte zorg

  De benadering van de mensgerichte zorg wat inhoudt dat patiënten als gelijkwaardige partners worden behandeld bij de planning en ontwikkeling van de zorg, en waarbij patiënten en hun behoeften centraal staan in alle besluiten.

 • Psychiatrie

  Psychiatrie is een medische specialiteit die wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Innovaties in de verpleging

  De methoden en instrumenten die worden gebruikt om tot innovatieve veranderingen en kwaliteitsverbetering in de verpleegkunde te komen.

 • Diëtetiek

  De aanpassing van de voeding en het dieet van de mens voor het optimaliseren van de gezondheid in klinische of andere omgevingen. De rol van voeding bij het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten over het hele levensspectrum.

 • Palliatieve zorg

  De methoden voor pijnverlichting en verbetering van de levenskwaliteit voor patiënten in het eindstadium van hun ziekte.

 • Veilig beheer van geneesmiddelen

  Methoden en uitgangspunten voor verwerking, opslag en voorschrijving van geneesmiddelen, gericht op een veiliger en beter medicijngebruik

 • Autonomie van de patiënt

  Veiligheid, zelfstandigheid en rechten van de patiënt bij het nemen van beslissingen over het al dan niet volgen van een voorgeschreven behandeling.

 • Klinische geriatrie

  Geriatrie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Volksgezondheid

  De beginselen van gezondheid en ziekte van de bevolking, met inbegrip van de middelen voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gemeenschaps- en eerstelijnszorg.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Betrokkenheid van burgers bij gezondheidszorg

  De middelen en methoden die nodig zijn om de participatie van burgers in de zorg en hun betrokkenheid te vergroten.

 • Zorg voor personen met een handicap

  De specifieke methoden en werkwijzen bij de zorg aan personen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en leerstoornissen.

 • Beheersing van infecties

  De routes van overdracht en methoden om de verspreiding van bekende en belangrijke besmette organismen te voorkomen, alsmede de methoden die beschikbaar zijn voor het steriliseren en ontsmetten van ziekteverwekkers bij de preventie van infecties.

 • Leiderschap bij verpleging

  De management- en leiderschapsprincipes en -methoden die worden toegepast in de verpleegkundige zorg, zoals het herkennen en belonen van succes om verpleegkundig personeel te motiveren.

 • Pathologie

  De componenten van een ziekte, de oorzaak, ontwikkelingsmechanismen, morfologische veranderingen en de klinische gevolgen van die veranderingen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Reanimatie

  De noodprocedure die toegepast wordt op personen zonder hartslag om hen weer bij bewustzijn te brengen.

 • Invloed van de sociale context op de gezondheid

  De sociale en culturele context van het gedrag van individuen en de gevolgen voor hun gezondheid binnen hun sociale en culturele omgeving.

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

 • Chirurgie

  De belangrijkste procedures in de chirurgische praktijk, waaronder het beginsel van veilig opereren, de pathofysiologie van wondgenezing, knopen, het hanteren van weefsel, retractie van weefsel en alle andere in de operatiekamer gebruikte instrumenten en procedures.

 • Empirisch onderbouwde aanpak in de verpleging

  De verpleegbeginselen voor een kwaliteitsvolle besluitvorming en verpleegkundige zorg op basis van bewezen klinische expertise en de meest recente onderzoeksontwikkelingen.

 • Interne geneeskunde

  Inwendige geneeskunde staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Adolescentengeneeskunde

  Onderwerpen van de adolescentieperiode, waaronder seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschap, anticonceptie, drugsmisbruik, menstruatiestoornissen, acne, eetstoornissen.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren

  Wetenschappelijke bevindingen implementeren met betrekking tot empirisch onderbouwde praktijken, het integreren van onderzoeksgegevens in de besluitvorming door een gerichte klinische vraag te beantwoorden als antwoord op een erkende behoefte aan informatie, het zoeken naar het meest geschikte bewijs om aan die behoefte te voldoen, het kritisch beoordelen van het verzamelde bewijsmateriaal, het verwerken van het bewijsmateriaal in een strategie voor actie, en het evalueren van de effecten van de genomen besluiten en maatregelen.

 • Informatie in de gezondheidszorg beheren

  Informatie ophalen, toepassen en delen onder patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en tussen zorgfaciliteiten en de gemeenschap.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Grondbeginselen van verpleging implementeren

  Ten uitvoer leggen van de theoretische en methodologische grondbeginselen en beginselen van de verpleegkunde, de verpleegkundige basisinterventies met betrekking tot wetenschappelijk bewijs en de beschikbare middelen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Positief beeld van verpleging promoten

  Een positief beeld van verpleegkunde in specifieke omgevingen van de gezondheidszorg en educatieve kringen geven.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Individuen, families en groepen sterker maken

  Individuen, gezinnen en groepen in staat stellen een gezonde levensstijl aan te nemen en voor zichzelf te zorgen.

 • Deelnemen aan de opleiding van gezondheidspersoneel

  Deelnemen aan de praktische opleiding van het medisch personeel op basis van de verworven kennis en vaardigheden.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Persoonsgerichte zorg toepassen

  Personen behandelen als partners bij de planning, ontwikkeling en beoordeling van de zorg, om ervoor te zorgen dat het passend is voor hun behoeften. Hen en hun zorgverleners centraal stellen in alle besluiten.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Levensreddende maatregelen opstarten

  Levensreddende acties ondernemen door maatregelen te treffen in crisis- en rampsituaties.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Advies geven over gezonde levensstijlen

  Een gezonde levensstijl, preventieve maatregelen en zelfzorg bevorderen door het versterken van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van het gedrag en de therapeutische naleving, waarbij patiënten de juiste informatie krijgen om de therapietrouw en de naleving van de voorgeschreven behandelingen, medicatie en verpleegkundige verzorging te ondersteunen.

 • Problemen in de gezondheidszorg oplossen

  Het uitvoeren van acties, door vooraf problemen te identificeren en te analyseren, die het zoeken naar de meest gunstige oplossing voor de patiënt, het gezin en de gemeenschap faciliteren, het bereiken van doelstellingen, het verbeteren van de resultaten en het behouden van de kwaliteit van hun werk.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Verpleegkundige zorg vaststellen

  Een beslissing die gebaseerd is op een uitgebreide verpleegkundige beoordeling. 

 • Zorgkwaliteit analyseren

  Analyseren van de zorgkwaliteit om de eigen beroepspraktijk als algemeen verpleegkundige te verbeteren.

 • Leiderschapsstijlen aanpassen in de gezondheidszorg

  Leiderschapsstijlen en -benaderingen aanpassen aan verschillende situaties met betrekking tot de klinische praktijk en de gezondheidszorg.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Mensenrechten promoten

  Mensenrechten en diversiteit promoten en respecteren in het licht van de fysieke, psychologische, geestelijke en sociale behoeften van autonome personen, rekening houdend met hun standpunten, overtuigingen en waarden, en de internationale en nationale gedragscodes en de ethische implicaties van de verlening van gezondheidszorg, en daarbij te zorgen voor hun recht op privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie van de gezondheidszorg.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Verpleegkundige zorg evalueren

  Verpleegkundige zorg evalueren door het beoordelen van mechanismen en processen voor continue kwaliteitsverbetering in de verpleegkundige zorg, rekening houdend met de wetenschappelijke, technische en ethische ontwikkeling.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Verplegingsadvies over gezondheidszorg geven

  Personen die zorg nodig hebben en hun naasten adviseren, instrueren en bijstaan.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Professionele zorg bieden bij verpleging

  Professionele zorg verlenen die afgestemd is op de behoeften van personen, gezinnen en groepen op het gebied van gezondheidszorg en verpleging, en daarbij rekening houden met de wetenschappelijke ontwikkelingen en met de kwaliteits- en veiligheidseisen die in overeenstemming met de wettelijke/beroepsregels zijn vastgesteld.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Zorg coördineren

  Het coördineren van de zorg voor patiëntengroepen, het in staat zijn om een bepaald aantal patiënten binnen een bepaalde tijd te beheren en optimale gezondheidsdiensten aan te bieden.

 • Verpleegkundige zorg plannen

  Verpleegkundige zorg plannen, met vaststelling van de verpleegkundige doelstellingen, beslissen over de te treffen verpleegkundige maatregelen, aandacht schenken aan gezondheidseducatie en preventieve maatregelen en het waarborgen van de continuïteit en de waarborging van de zorg.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Duurzaamheidsbeginselen in de gezondheidszorg toepassen

  In de gezondheidszorg rekening houden met duurzaamheidsbeginselen en streven naar een rationeel gebruik van middelen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Verplegende zorg implementeren

  Verplegende zorg implementeren bij de behandeling van patiënten om de beroepspraktijk te verbeteren.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging

  Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging om de beoordeling, diagnose, interventies en resultaten van de verpleging op basis van vergelijkbare indelingssystemen en verpleegkundige taxonomie te documenteren.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Verpleegkundige verzorging toepassen bij langdurige zorg

  De bevordering en ontwikkeling van verpleging in langdurige zorg, comorbiditeit en in situaties van afhankelijkheid mogelijk maken om de persoonlijke autonomie van het individu en de relaties met de omgeving op elk moment van het gezondheids- en ziekteproces in stand te houden.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek patiëntenontslag door verpleegkundigen uitvoeren vreemde talen gebruiken bij zorg ondernemingszin tonen geneesmiddelen voorschrijven

Source: Sisyphus ODB