Beroep analist fusies en overnames

Analisten van fusies en overnames houden toezicht op de uitvoering van transacties voor de aankoop, verkoop, fusie of overname van bedrijven. Zij onderhandelen over en voltooien de overeenkomst namens de cliënt, door nauw samen te werken met advocaten en accountants. Fusies en overnames van ondernemingen verrichten operationele en juridische risicobeoordelingen van een onderneming, beoordelen vergelijkbare ondernemingen op de markt en helpen bij de integratie na de fusie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fusies en overnames

  Het proces van het samenvoegen van afzonderlijke ondernemingen die relatief gelijk zijn van omvang, en de aankoop van een kleinere onderneming door een grotere onderneming. De financiële transacties, de juridische implicaties en de consolidatie van de financiële verslagen en jaarrekeningen aan het einde van het boekjaar.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Moderne portefeuilletheorie

  De financiële theorie die probeert om de winst van een investering gelijk aan het genomen risico te maximaliseren of om het risico voor de verwachte winst van een investering te verkleinen door oordeelkundig de juiste combinatie van financiële producten te kiezen.

Vaardigheden

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Beleggingsportefeuilles controleren

  Met cliënten vergaderen om een beleggingsportefeuille te herzien of te actualiseren en financieel advies over investeringen te verstrekken.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen

  Analyseren van bedrijfsinformatie en raadpleging van bestuurders met het oog op de besluitvorming in een gevarieerde reeks van aspecten die van invloed zijn op de vooruitzichten, de productiviteit en de duurzame werking van een bedrijf. Afwegen van de opties en alternatieven voor een uitdaging en goede rationele beslissingen te nemen op basis van analyse en ervaring.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Begroting maken voor financiële behoeften

  De status en beschikbaarheid van fondsen controleren voor het goede verloop van projecten of transacties om de hoeveelheid toekomstige financiële middelen te voorzien en te schatten.

 • Beleggingsportefeuilles ontwikkelen

  Het creëren van een beleggingsportefeuille voor een klant die een verzekeringspolis of een veelzijdig beleid omvat ter dekking van specifieke risico’s, zoals financiële risico’s, bijstand, herverzekering, industriële risico’s of natuurrampen en technische rampen.

 • Businessplannen analyseren

  Een analyse maken van de formele verklaringen van ondernemingen waarin hun bedrijfsdoelstellingen en de strategieën die zij hebben vastgesteld, worden uiteengezet om de haalbaarheid van het plan te beoordelen en het vermogen van de onderneming om aan externe vereisten te voldoen, zoals de terugbetaling van een lening of het rendement van investeringen te beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële jaarrekeningen kredietwaardigheid beoordelen financiële audits uitvoeren activiteiten van holdings financiële geschillen behandelen economische tendensen analyseren financiële verslagen bijhouden financieel plan opstellen risico’s van activa van klanten beoordelen financieringsmiddelen beheren bedrijfsleningen methoden voor waardebepaling van bedrijven jaarrekeningen interpreteren kredietrisicobeleid toepassen effecten juridisch advies over investeringen geven boekhouding fusies en overnames beheren financiële risico’s beheren

Source: Sisyphus ODB