Beroep apotheker

Apothekers bereiden, ontslaan en verstrekken voorschriften voor, over de contramedicatie. Zij bieden klinische informatie over geneesmiddelen, meldingen van vermoedelijke bijwerkingen en verstrekken gepersonaliseerde ondersteuning aan patiënten. Apothekers formuleren en testen geneesmiddelen in laboratoria en bewaren, bewaren en verspreiden deze.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Plantkunde

  De taxonomie of classificatie van de fauna, fylogenese en evolutie, anatomie en morfologie alsmede fysiologie.

 • Organische chemie

  De chemie van verbindingen en stoffen die koolstof bevatten.

 • Farmaceutische chemie

  De chemische aspecten van de identificatie en synthetische wijziging van de chemische eenheden, voor zover deze betrekking hebben op therapeutisch gebruik. De manier waarop verschillende chemische stoffen van invloed zijn op biologische systemen en hoe deze in de ontwikkeling van geneesmiddelen kunnen worden geïntegreerd.

 • Wetgeving inzake apotheken

  De wettelijke eisen en voorschriften voor het exploiteren van een apotheek.

 • Verkoopstrategieën

  De principes betreffende klantgedrag en doelmarkten met als doel de verkoop van een product of een dienst te promoten.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Toegepaste therapieën inzake geneesmiddelen

  Gebruik van geneesmiddelen en hun wijze van toediening bij een behandeling of aandoening.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Toxicologie

  De negatieve effecten van chemische stoffen op levende organismen, hun dosis en hun blootstelling.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Farmacotherapie

  Het gebruik van geneesmiddelen voor de behandeling van ziekten vergeleken met chirurgische therapie.

 • Farmacognosie

  De fysische, chemische, biochemische en biologische eigenschappen van geneesmiddelen met natuurlijke bronnen als oorsprong.

 • Geneesmiddelen

  De geneesmiddelen, hun nomenclatuur en de bij de vervaardiging van geneesmiddelen gebruikte stoffen.

 • Farmacokinetiek

  De lichaamsinteractie met een specifiek geneesmiddel na toediening, de absorptie- en verspreidingsmechanismen en de chemische veranderingen in het lichaam.

 • Farmaceutische technologie

  Farmaceutische technologie is de tak van farmaceutisch onderzoek die betrekking heeft op het technologische ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de beoordeling van geneesmiddelen en medische producten.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Anorganische chemie

  De chemie van stoffen die geen koolwaterstofradicalen bevatten.

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

Vaardigheden

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Informatie over geneesmiddelen geven

  Zorgen voor accurate, kwalitatieve en veilige informatie en advies voor patiënten, het publiek en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg met betrekking tot geneesmiddelen en advies geven over het veilig en rationeel gebruik van geneesmiddelen en apparaten, zoals het gebruik, de contra-indicaties, de opslag en de bijwerkingen van voorgeschreven of niet voorgeschreven geneesmiddelen.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Wetenschappelijke gegevens over geneesmiddelen beoordelen

  Wetenschappelijke gegevens over geneesmiddelen evalueren om patiënten op die basis de juiste informatie te kunnen verstrekken.

 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven

  De juiste opslag- en veiligheidsvoorwaarden voor medicatie handhaven.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen

  Informatie over gebruikers van gezondheidszorg verzamelen met behulp van verschillende bronnen, bijvoorbeeld door vragen te stellen aan de gebruiker van de gezondheidszorg, de zorgverlener of de gezondheidswerker om informatie te verkrijgen over de gezondheids- en sociale status van de patiënt, en eventueel door gegevens te interpreteren die door andere gezondheidswerkers werden opgesteld.

 • Geneesmiddelen verstrekken

  Beoordelen en verstrekken van geneesmiddelen en valideren van voorschriften die garanderen dat zij authentiek, correct uitgelegd en in overeenstemming met de wettelijke vereisten zijn, waarbij het juiste geneesmiddel, de juiste dosering en de farmaceutische vorm wordt gekozen overeenkomstig het voorschrift, de verpakking en het etiket van de geneesmiddelen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Geneesmiddelenbewaking verzekeren

  Verslag maken over de bijwerkingen van farmaceutische producten aan de bevoegde autoriteiten.

 • Geneesmiddelen voor patiënten beheren

  Toezicht houden op het gebruik van geneesmiddelen en de naleving van de voorschriften door de patiënt om ervoor te zorgen dat positieve klinische resultaten worden bereikt en dat aan de behoeften van de patiënt wordt voldaan.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid

  Bijdragen aan lokale of nationale volksgezondheidscampagnes door de prioriteiten op het gebied van gezondheid te evalueren, de door de overheid aangebrachte wijzigingen in de regelgeving te beoordelen en de nieuwe trends op het gebied van gezondheidszorg en preventie te promoten.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Deelnemen aan controles van de medische inventaris

  Deelnemen aan het voorraadbeheer en de veilige opslag van materialen, en benodigdheden nabestellen.

 • Farmaceutisch advies geven

  Informatie verstrekken en advies geven over geneesmiddelen zoals het juiste gebruik, de bijwerkingen en de interacties met andere geneesmiddelen.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Leiding geven aan farmaceutische medewerkers

  Toezien op en begeleiden van het werk van apothekerstechnici, studenten, coassistenten en arts-assistenten.

 • Zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek

  De juiste verdeling van de producten van de apotheek garanderen.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Informatie op voorschriften van artsen controleren

  De informatie verifiëren op voorschriften van patiënten of het kantoor van de arts om ervoor te zorgen dat deze volledig en accuraat zijn.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Klantgericht zijn

  Houding die de klant in alle gevallen centraal stelt.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Geneesmiddelen bereiden op voorschrift

  Voorbereiden van de farmaceutische vorm van geneesmiddelen volgens het recept van de arts.

 • Apotheekgegevens bewaren

  De vereiste apotheekgegevens bijhouden zoals bestanden, laadsysteembestanden, inventarissen, controlegegevens voor radioactieve kernen en registers van verdovende middelen, vergiften en gecontroleerd geneesmiddelen.

 • Controles op therapeutische geneesmiddelen uitvoeren

  De geschikte laboratoriumtests selecteren voor therapeutische geneesmiddelenbewaking en tests interpreteren om te bepalen of een geneesmiddel het gewenste therapeutische effect heeft om de analyse te gebruiken bij het minimaliseren van de bijwerkingen van geneesmiddelen.

 • Dosissen van geneesmiddelen voorbereiden volgens de behoeften van de patiënt

  Zorg ervoor dat de patiënt de juiste dosis en vorm van medicatie ontvangt.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Medicinale producten testen

  Testen van geneesmiddelen en hun effecten en interacties in een laboratorium.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Geneesmiddelen vervaardigen

  Geneesmiddelen op- en samenstellen door uitvoering van farmaceutische berekeningen, selectie van de juiste toedieningswijze en doseringsvorm van het geneesmiddel, de geschikte ingrediënten en hulpstoffen van de vereiste kwaliteitsstandaard, en bereiding van de farmaceutische producten.

 • Gebruikers van gezondheidszorg advies geven over geneesmiddelen

  Praten en tot een akkoord komen met patiënten over het juiste gebruik van geneesmiddelen, waarbij de patiënt voldoende informatie krijgt voor een veilig en correct geneesmiddelgebruik.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen

  Voldoen aan de procedures voor de controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH) voor activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals bacteriën, allergenen, afgewerkte olie, verf- of remvloeistoffen die een ziekte of letsel kunnen veroorzaken.

 • Veiligheidsproblemen met geneesmiddelen beheersen

  Actie ondernemen om problemen met geneesmiddelen te voorkomen, tot een minimum te beperken, op te lossen en op te volgen en in stand houden van en bijdragen aan een meldsysteem voor geneesmiddelenbewaking.

 • Medische toeleveringsketens beheren

  Ervoor zorgen dat geneesmiddelen worden opgeslagen in passende faciliteiten en omgevingsomstandigheden ter waarborging van de stabiliteit, kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel gedurende de houdbaarheid ervan, dat geneesmiddelen op veilige, georganiseerde, systematische en beveiligde wijze worden opgeslagen en dat wordt gewerkt met gedocumenteerde beleidsmaatregelen en procedures voor de toepassing van een doeltreffend voorraadbeheer- en rotatiesysteem.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Logistiek van geneesmiddelen beheren

  Zorgen voor de opslag, het bewaren en verspreiden van geneesmiddelen in een groothandel.

 • Medische verzekeringsclaims verwerken

  Contact opnemen met de zorgverzekeraar van de patiënt en de juiste formulieren indienen met informatie over de patiënt en de behandeling.

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren personeel aanwerven vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek fytotherapie geldautomaat beheren homeopathie voeding medische apparaten medische apparaten onderhouden boekhoudkundige technieken radiofarmaceutica kassa's bedienen pedagogie medische statistiek

Source: Sisyphus ODB