Beroep aquacultuurbioloog

Aquacultuurbiologen passen kennis toe van onderzoek over waterdieren en -planten en hun interactie met elkaar en het milieu, teneinde de aquacultuurproductie te verbeteren, diergezondheids- en milieuproblemen te voorkomen en zo nodig oplossingen te bieden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Aquatische soorten

  De verzorging en de instandhouding van aquatische biologische soorten.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Anatomie van vissen

  Studie van de vorm of morfologie van vissoorten.

 • Virologie

  De structuur, kenmerken, ontwikkeling en interacties van virussen en de ziekten die zij veroorzaken.

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Toegepaste zoölogie

  De wetenschap van de toepassing van de anatomie, fysiologie, ecologie en het gedrag van de dieren in een bepaalde praktische context.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Biotechnologie in aquacultuur

  Biotechnologie en polymerasekettingreacties voor studies op het gebied van duurzame productiemethoden in de aquacultuur.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Moleculaire biologie

  De interactie tussen de verschillende systemen van een cel, de wisselwerking tussen de verschillende soorten genetisch materiaal en de wijze waarop deze interacties worden gereguleerd.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Plantkunde

  De taxonomie of classificatie van de fauna, fylogenese en evolutie, anatomie en morfologie alsmede fysiologie.

Vaardigheden

 • Onderzoek naar flora uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over planten om hun basisaspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Veldonderzoek uitvoeren

  Deelnemen aan het veldonderzoek en de evaluatie van openbare en particuliere gronden en wateren.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Gespecialiseerd materiaal gebruiken

  Gebruik gespecialiseerde apparatuur zoals een elektronenmicroscoop, telemetrie, digitale beeldvormingsanalyse, global positioning systemen en computermodellering in studies en analyses van de productiemethoden.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Visvoorraad inspecteren

  Verzamelen en onderzoeken van vis om de gezondheid van het visbestand te evalueren.

 • Onderzoek uitvoeren over vispopulaties

  Bestuderen van in gevangenschap levende vispopulaties om de overleving, groei en migratie te bepalen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen

  Verzamelde biologische monsters doorsturen naar het betrokken laboratorium volgens strikte procedures voor de etikettering en het volgen van de informatie over de monsters.

 • Strategieën voor aquacultuur ontwikkelen

  Strategieën voor aquacultuurplannen ontwikkelen op basis van rapporten en onderzoek om specifieke problemen met viskwekerijen aan te pakken. Werkactiviteiten plannen en organiseren om de aquacultuurproductie te verbeteren en verdere problemen aan te pakken.

 • Onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen

  Gegevens over de sterfte van vis verzamelen. De oorzaken van mortaliteit vaststellen en oplossingen bieden.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen

  De beleidslijnen en institutionele regelgeving in acht nemen om een veilige werkplek voor werknemers bij visserij- en aquacultuuractiviteiten te garanderen. Potentiële risico’s en gevaren aanpakken door passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Natuurlijke rijkdommen behouden

  Wateren en natuurlijke rijkdommen beschermen en acties coördineren. Samenwerken met milieuagentschappen en personeel voor het beheer van hulpbronnen.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Onderzoek naar fauna uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over het leven van dieren om de fundamentele aspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren

  Wetenschappelijke bevindingen implementeren met betrekking tot empirisch onderbouwde praktijken, het integreren van onderzoeksgegevens in de besluitvorming door een gerichte klinische vraag te beantwoorden als antwoord op een erkende behoefte aan informatie, het zoeken naar het meest geschikte bewijs om aan die behoefte te voldoen, het kritisch beoordelen van het verzamelde bewijsmateriaal, het verwerken van het bewijsmateriaal in een strategie voor actie, en het evalueren van de effecten van de genomen besluiten en maatregelen.

Optionele kennis en vaardigheden

partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn mondelinge instructies overbrengen verschillende talen spreken wetgeving inzake verontreiniging chemische stoffen correct verwijderen onlinetraining leveren levende vissen op afwijkingen testen behandelingsdossiers inzake aquacultuur beheren trainingsmateriaal creëren gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen behandelplan voor vis maken internetonderzoek uitvoeren vismonsters analyseren voor diagnose buitenshuis communiceren operationele activiteiten coördineren contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen berichten over analyseresultaten risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren beheer van dierenwelzijn inspecteren processen voor risicobeheer toepassen advies geven aan kwekerijen communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger telefonisch communiceren voorschriften inzake vissenwelzijn gezondheidstoestand van vissen beoordelen wetgeving op het gebied van dierenwelzijn onderzoeksvoorstellen bespreken onderzoeksvoorstellen schrijven raad geven over dierenwelzijn vismonsters verzamelen voor diagnose dierenwelzijn bij slachtpraktijken waarborgen ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven vismonsters bewaren voor diagnose communiceren in het engels op competent gebruiksniveau beheerplannen ontwikkelen gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren sterftecijfers van vissen volgen routineverslagen schrijven beoordeling van risico’s en bedreigingen behandelingen toedienen aan vissen ecologisch onderzoek uitvoeren kweekstrategieën voor aquacultuur ontwikkelen milieu-incidenten melden milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen verschillende communicatiekanalen gebruiken technische details met klanten bespreken behandelde vissen controleren identificatie en classificatie van vissen werkgerelateerde verslagen schrijven visziekten beheersen visuele gegevens voorbereiden huidige praktijken proberen te innoveren behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren symptomen vaststellen van ziekten van waterdieren

Source: Sisyphus ODB