Beroep arbeidshygiënist

Gezondheids- en veiligheidsagenten voeren plannen uit voor de verbetering van werkomgevingen en -culturen. Zij beoordelen risico’s en interviewmedewerkers om ervoor te zorgen dat de werkomgeving in overeenstemming is met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, en zorgen ervoor dat de interactie op de werkplek op een positieve en productieve manier plaatsvindt. Indien u in een zorginstelling werkt, moet de gezondheids- en veiligheidsbeambte de verspreiding van infecties onderzoeken en alle werknemers adviseren hoe infecties kunnen worden bestreden en voorkomen. Voorts wordt gezondheidsfysica toegepast in installaties waar mensen worden blootgesteld aan ioniserende straling zoals kerncentrales en onderzoeksinstellingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen

  De veiligheidsdocumentatie en alle veiligheidsgerelateerde communicatie en informatie.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

  Soorten beschermende materialen en uitrusting voor diverse soorten taken, zoals algemene of gespecialiseerde schoonmaakactiviteiten.

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Advies geven over conflictbeheersing

  Private of publieke organisaties adviseren over het toezicht op mogelijke conflictrisico’s en de ontwikkeling, en over methoden voor de oplossing van conflicten die specifiek zijn voor de geïdentificeerde conflicten.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Advies geven over risicobeheer

  Advies verstrekken over risicobeheerbeleid en preventiestrategieën en de uitvoering daarvan, met aandacht voor de verschillende soorten risico’s voor een specifieke organisatie.

 • Werknemers voorlichten over beroepsrisico’s

  Verstrekken van informatie en advies aan werknemers in verband met de mogelijke beroepsrisico’s, zoals industriële oplosmiddelen, straling, lawaai en trillingen.

 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen

  De veiligheidsprocedures en -normen voor de industriële context in acht nemen, met name waar het gaat om machines.

 • Risicobeoordelingen opstellen

  Risico’s beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven die op organisatorisch niveau moeten worden genomen.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen

  Informatie geven over toepasselijke regels, richtsnoeren en maatregelen om ongevallen en gevaren op de werkplek te voorkomen.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijzen over management inzake noodsituaties gezondheidsbeoordelingen uitvoeren conflictbeheersing toepassen advies geven over systemen voor milieurisicobeheer veiligheidsstrategieën testen preventie van verontreiniging inbreuken op beleid vaststellen omgaan met managers analytisch denken audittechnieken projectbeheer uitvoeren arbeidswet verbeteringsstrategieën aanbieden vertrouwelijkheid in acht nemen projectbeheer verschillende communicatiekanalen gebruiken onderzoeksinterviews uitvoeren gezondheids-, veiligheids- en milieubeoordelingen maken vergunningen verstrekken risicoanalyses uitvoeren audits op de werkplek uitvoeren strategische planning implementeren

Source: Sisyphus ODB