Beroep architect

architect
Credits: Shutterstock.com

Architecten onderzoeken, ontwerpen en overzien de bouw en ontwikkeling van gebouwen, stedelijke ruimtes, infrastructuurprojecten en sociale ruimtes. Ze ontwerpen in overeenstemming met de omgeving en de regelgeving die van toepassing is in specifieke geografische gebieden, rekening houdend met factoren die functie, esthetiek, kosten, en de volksgezondheid en veiligheid. Ze zijn zich bewust van sociale contexten en omgevingsfactoren, waaronder de relatie tussen mensen en gebouwen, en gebouwen en het milieu. Zij nemen deel aan multidisciplinaire projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van het sociale netwerkl van een geografisch gebied en het bevorderen van projecten op het gebied van sociale stedenbouw.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken architect

 • Overlegt met cliënten en andere relevante contacten (zoals landschapsarchitecten of planningsautoriteiten) om relevante informatie in te winnen, bijv. over de kosten en de functionele en ruimtelijke vereisten.
 • haalbaarheidsonderzoeken en financiële analyses van bouwprojecten uit.
 • Conceptualiseert, creëert en ontwikkelt ontwerpen voor de constructie en renovatie van gebouwen en andere constructies.
 • Ontwerpt het landschap rondom gebouwen.
 • Maakt schetsen, schaaltekeningen, modellen etc., bijv. met behulp van computer-aided design (CAD) apparatuur.
 • Maakt een werkplanning voor bouwprojecten.
 • Coördineert en beheert bouwprojecten.
 • Vertegenwoordigt cliënten in het aanvragen van offertes en het toekennen van bouwcontracten.
 • Maakt contractdocumenten en specificaties gereed of houdt hier toezicht op.
 • Observeert, inspecteert en houdt toezicht op bouwwerkzaamheden.
 • Evalueert projecten.
 • Geeft advies bij andere bouwprojecten, bijv. over bouwvoorschriften en architectonische stijlen.

Gerelateerde beroepen bouw

 • Aannemer woningbouw
 • Bouwvakhulpkracht
 • Bouwvakker prefab huizen
 • Constructeur
 • Hekkenzetter
 • IJzerwerker
 • Inspecteur bouw- en woningtoezicht
 • Isolatiemonteur
 • Kitter
 • Kostendeskundige bouwprojecten
 • Manager/directeur bouwbedrijf
 • Metselaar
 • Metselaar blokken
 • Metselaar constructieblokken
 • Onderhoudsmonteur gebouwen
 • Opzichter metselwerk
 • Projectleider bouw
 • Projectleider civiele techniek
 • Sloper gebouwen
 • Stedenbouwkundige
 • Uitvoerder bouw
 • Voeger
 • Voorman in de bouw
 • Werkvoorbereider bouw
 • Zandstraler glasversieringen

Kennis

 • Architectonische theorie

  De beginselen die aan de verschillende theorieën over de architectuur ten grondslag liggen. De relatie tussen gebouwen en de samenleving, en de relatie tussen kunst en architectuur. De theorieën over de positie van de architect in cultuur en in de samenleving.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

 • Zone-indelingscodes

  De verdeling van land in zones waar verschillende toepassingen en activiteiten zijn toegestaan, zoals activiteiten op het gebied van woningen, landbouw en industrie. Deze gebieden worden geregeld door wetgevingsprocedures en lokale overheden.

 • Regelgeving voor architectuur

  De in de Europese Unie bestaande regelingen op het gebied van de architectuur. 

 • Architectonisch ontwerp

  De tak van de architectuur die streeft naar evenwicht en harmonie in de onderdelen van een bouw- of architectuurproject.

 • Relatie tussen gebouwen, mensen en het milieu

  Inzicht hebben in de relaties en interacties tussen mensen, gebouwen en het milieu om architecturale elementen aan te passen aan de menselijke behoeften.

 • Stedelijke planning

  Een politiek en technisch proces dat erop gericht is het stedelijk milieu te ontwerpen en het landgebruik te optimaliseren door verschillende aspecten in aanmerking te nemen, zoals infrastructuur, water en groene en sociale ruimten.

Vaardigheden

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Bouwkundige instructies schrijven

  Een instructie schrijven waarin de eisen van de klant worden besproken. Deze instructie schetst de ontwerpspecificaties en bevat instructies over wat van de architect wordt verwacht zoals kosten, techniek, esthetiek, de sociale en de omgevingscontext en het tijdsbestek.

 • Veldwerk uitvoeren

  Veldwerk of onderzoek uitvoeren waarbij informatie wordt verzameld buiten een laboratorium- of werkplekomgeving. Plaatsen bezoeken om specifieke informatie over het veld te verzamelen.

 • Afmetingen in een bouwkundig ontwerp integreren

  Metingen, die gedaan werden op locaties of in het project opgenomen, integreren in het ontwerp en de opmaak van architectuurprojecten. Overwegingen zoals brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica integreren.

 • Aan esthetische eisen voldoen

  Aan de esthetische vereisten voldoen en een ontwerp creëren dat in overeenstemming is met wat van u wordt verwacht op het gebied van beeldmateriaal en kunstenaarschap.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Voldoen aan bouwvoorschriften

  Met de bouwinspectie communiceren, bijvoorbeeld door het indienen van tekeningen en plannen, om ervoor te zorgen dat alle bouwvoorschriften, wetten en codes op juiste wijze worden toegepast.

 • Bouwvereisten van klanten in een bouwkundig ontwerp integreren

  De eisen van klanten voor bouwprojecten interpreteren en ze integreren in het ontwerp van de constructie, rekening houdend met de haalbaarheid en de budgettaire beperkingen.

 • Gebouwen ontwerpen

  Ontwerpen van gebouwen en huisvestingsprojecten in samenwerking met gemeenschappen, klanten en andere professionals.

 • Problemen analyseren met het oog op kansen

  In kaart brengen van en anticiperen op problemen om een gedragslijn te kiezen, passende oplossingen aan te reiken of zelfs mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in kaart te brengen.

 • Open ruimtes ontwerpen

  Sociale ruimtes en open ruimtes ontwerpen in samenwerking met gemeenschappen, klanten en andere professionals.

 • Architecturale plannen ontwikkelen

  Een masterplan ontwikkelen voor de bouwplaatsen en landschapsaanplantingen. Gedetailleerde ontwikkelingsplannen en -specificaties opstellen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Particuliere ontwikkelingsplannen analyseren op nauwkeurigheid, geschiktheid en naleving van de wetgeving.

 • Blauwdruk tekenen

  Specificaties opstellen voor machines, apparatuur en bouwconstructies. Specificeren welke materialen moeten worden gebruikt en hoe groot de onderdelen zijn. Verschillende hoeken en aanzichten van het product tonen.

 • Veldonderzoek uitvoeren

  Deelnemen aan het veldonderzoek en de evaluatie van openbare en particuliere gronden en wateren.

 • Noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen

  Het aantal werknemers bepalen dat nodig is voor de uitvoering van een project en bepalen hoe ze toegewezen zullen worden binnen het ontwerp-, productie-, communicatie- of administratieteam.

 • Ruimtelijke indeling van buitengebieden maken

  Ruimtelijke indeling en functioneel en architectonisch aanzien van buitengebieden ontwerpen. Groene ruimten, sociale ruimten en regelgevende aspecten integreren in het buitenontwerp.

 • Adviseren over bouwaangelegenheden

  Advies verstrekken aan de verschillende partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten. Hen bewust maken van belangrijke overwegingen op het gebied van het bouwen en advies geven over bouwbegrotingen.

 • Nadenken over beperkingen bij bouwontwerpen

  De verschillende soorten beperkingen overzien in architectuur- en bouwprojecten, waaronder budgettaire, tijds-, arbeids-, materiaal- en natuurlijke beperkingen.

 • Met belanghebbenden onderhandelen

  Compromissen onderhandelen met belanghebbenden en streven naar de meest gunstige overeenkomsten voor de onderneming. Het kan hierbij gaan om de opbouw van relaties met leveranciers en klanten, en om ervoor te zorgen dat de producten rendabel zijn.

 • Technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren

  Technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren onder leiding van ingenieurs op verschillende gebieden. Integratie van o.a. elektrische en civiele werken bij architecturale opstellingen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Aan technische eisen voldoen

  Houd rekening met technische eisen die van de cliënten of van de ingenieurs komen om ze in het ontwerp te integreren.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

 • Bouwschetsen maken

  Bouwschetsen maken voor de ontwerp- en detailspecificaties van interieurs en exterieurs op schaal.

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde contacten onderhouden met lokale overheden bouwmaterialensector schone kunsten houtsoorten voor meubelen advies geven aan wetgevers bouwmaquettes maken topografie cartografie rechtsstelsels voor de bouwnijverheid klanten advies geven over bouwmaterialen energieneutraal ontwerp van gebouwen historische architectuur toezicht houden op bouwprojecten een professioneel netwerk ontwikkelen aanvragen voor bouwvergunningen voorbereiden werkschema's volgen gevolgen voor het milieu beoordelen technische beginselen aanbestedingsprocedures uitvoeren behoud van architectonische vormen gespecialiseerde ontwerpsoftware gebruiken communiceren met bouwvakkers in lesmateriaal voorzien tuinarchitectuur natuurkunde technische expertise leveren projecten binnen het budget afwerken bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden energie-efficiëntie naleving van parameters in bouwprojecten volgen energieprestaties van gebouwen projectbeheer deelnemen aan overheidsaanbestedingen ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen naar harmonieuze bouwwerken streven communiceren met de bewoners meubeltrends specifiek interieurontwerp ontwikkelen lesinhoud voorbereiden contracten beheren

Source: Sisyphus ODB