Beroep audit supervisor

De audittoezichthouders zien toe op de controle van het personeel, op de planning en rapportage, en op de controle van de geautomatiseerde controledocumenten van het personeel om de naleving van de methode van de onderneming te waarborgen. Zij stellen verslagen op, evalueren de algemene auditing- en operationele praktijken en delen de bevindingen mee aan het hogere management.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen

  De in een regio of land aanvaarde boekhoudstandaard waarin de regels en procedures voor het meedelen van financiële informatie worden gespecificeerd.

 • Ondernemingsrecht

  De wettelijke regels die van toepassing zijn op de interactie tussen de belanghebbenden van bedrijven (zoals aandeelhouders, werknemers, bestuurders, consumenten, enz.), en op de verantwoordelijkheden die bedrijven hebben tegenover hun belanghebbenden.

 • Interne auditing

  De praktijk om de processen van de organisatie op systematische wijze te observeren, te testen en te evalueren teneinde de effectiviteit te verbeteren, de risico’s te verminderen en waarde aan de organisatie toe te voegen door een preventieve cultuur te installeren.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Internationale standaarden voor financiële verslaglegging

  De boekhoudkundige standaarden en voorschriften voor beursgenoteerde ondernemingen die verplicht zijn hun jaarrekening te publiceren en openbaar te maken.

 • Audittechnieken

  Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software.

Vaardigheden

 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s

  Ervaren collega’s informeren en feedback geven in geval van problemen of afwijkingen.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Auditwerkzaamheden voorbereiden

  Een auditplan opstellen, met inbegrip van zowel de pre-audits als de certificeringsaudits. Communiceren met de verschillende processen om de verbeteracties uit te voeren die tot certificering leiden.

 • Financiële controlerapporten opstellen

  Informatie over de bevindingen van de audit van de financiële staten en het financieel beheer samenstellen om verslagen op te stellen, verbeteringsmogelijkheden aan te geven en de beheerbaarheid ervan te bevestigen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Voortdurende voorbereiding op audits waarborgen

  Zorgen voor een constante naleving van de normen en voorschriften, zoals het up-to-date houden van de certificeringen en monitoren van activiteiten om ervoor te zorgen dat de procedures worden gevolgd, zodat de audits soepel kunnen verlopen en er geen negatieve aspecten kunnen worden vastgesteld.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Controleplan ontwikkelen

  Alle organisatorische taken (tijd, plaats en volgorde) bepalen en een checklist opstellen voor de te controleren onderwerpen.

 • Audit organiseren

  Het organiseren van een systematisch onderzoek van boeken, rekeningen, documenten en vouchers om na te gaan in hoeverre de jaarrekeningen een getrouw beeld geven, en om ervoor te zorgen dat de boekhouding naar behoren wordt bijgehouden, zoals vereist door de wet.

 • Vragen stellen over documenten

  Het herzien en formuleren van vragen met betrekking tot documenten in het algemeen. Onderzoek uitvoeren naar de volledigheid, de vertrouwelijkheidsmaatregelen, de stijl van het document en specifieke instructies om de documenten te behandelen.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over efficiëntieverbeteringen aannemers controleren advies geven over financiële zaken strategische bedrijfsbeslissingen nemen arbeidswet vragenlijsten volgen processen van de boekhoudafdeling financiële audits uitvoeren processen van de financiële afdeling vragenlijsten opstellen zich houden aan standaardprocedures ondernemingsbeleid voldoen aan wettelijke verplichtingen kwaliteitscontroles uitvoeren ict-audits uitvoeren kwaliteitsstandaarden vragenlijsten herzien beleidslijnen van de organisatie naleven

Source: Sisyphus ODB