Beroep bedrijfsjurist

Bedrijfsjuristen verstrekken juridisch advies aan en vertegenwoordigen bedrijven en organisaties. Zij geven advies over zaken die verband houden met belastingen, wettelijke rechten en octrooien, internationale handel, handelsmerken en juridische financiële kwesties die voortvloeien uit het runnen van een bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Juridisch onderzoek

  De methoden en procedures voor onderzoek in juridische aangelegenheden, zoals de regelgeving, en verschillende benaderingen van analyses en het verzamelen van bronnen, en de kennis van de wijze waarop de onderzoeksmethodologie kan worden aangepast aan een specifiek geval om de vereiste informatie te verkrijgen.

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Ondernemingsrecht

  De wettelijke regels die van toepassing zijn op de interactie tussen de belanghebbenden van bedrijven (zoals aandeelhouders, werknemers, bestuurders, consumenten, enz.), en op de verantwoordelijkheden die bedrijven hebben tegenover hun belanghebbenden.

 • Beheer van rechtszaken

  De volledige procedures van rechtszaken, zoals de documentatie die moet worden voorbereid en behandeld, de betrokkenheid van personen in de verschillende stadia, en de vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de zaak kan worden afgesloten.

Vaardigheden

 • Behoeften van cliënten identificeren

  Identificeren van de gebieden waar de klant hulp nodig kan hebben en onderzoeken van de mogelijkheden om in die behoeften te voorzien.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Juridisch advies geven

  Advies geven aan cliënten om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wet en het meest gunstig zijn voor hun situatie en specifieke geval, zoals het verstrekken van informatie, documentatie of advies over de door een cliënt te volgen aanpak als hij/zij gerechtelijke stappen wenst te nemen of er tegen hem/haar gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 • Juridische argumenten geven

  Juridische argumenten presenteren tijdens een zitting van de rechtbank of tijdens onderhandelingen, of in schriftelijke vorm na een proces over het resultaat en de zin ervan, om de best mogelijke resultaten voor de cliënt te waarborgen of ervoor te zorgen dat het besluit wordt opgevolgd. Deze argumenten op een wijze presenteren die in overeenstemming is met de voorschriften en richtsnoeren en aan de specificaties van de zaak is aangepast.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Uitvoerbaarheid analyseren

  De huidige situatie, ideeën en wensen van de klant onderzoeken vanuit een juridisch perspectief om de rechtsgrond of afdwingbaarheid ervan te beoordelen.

 • Onderhandelingen voeren over advocaatkosten

  Onderhandelen over vergoedingen voor juridische diensten in of buiten de rechtbank, zoals uur- of forfaitaire vergoedingen, met cliënten.

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

 • Overleggen met businessklanten

  Communiceren met klanten van een bedrijf of een zakelijk project om nieuwe ideeën te introduceren, feedback te krijgen en oplossingen te vinden voor problemen.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

voedingsmiddelenwetgeving financiële jaarrekeningen internationaal recht financiële transacties traceren farmaceutische wetgeving gemeenschappelijke ondernemingen wetgeving inzake landbouw bemiddelen bij onderhandelingen milieuwetgeving contractuele geschillen beheren mediawetgeving wetgeving inzake luchtvervoer interne factoren van bedrijven analyseren advies geven over naleving van de wetgeving voor deelname aan financiële markten socialezekerheidsrecht procedures voor openbare veilingen activiteiten rond dochterondernemingen wetgeving inzake wegvervoer contracten beheren belastingwetgeving contractenrecht onderhandelen in rechtszaken effecten financiële misdrijven opsporen mededingingswetgeving jaarrekeningen interpreteren insolventiewetgeving intellectueeleigendomsrecht antidumpingwetgeving fusies en overnames cliënten in de rechtszaal vertegenwoordigen arbeidswet wetgeving inzake gezondheidszorg wetgeving inzake auteursrecht wettelijke voorschriften voor stedelijke planning eigendomsrecht juridisch advies over investeringen geven wetgeving op het gebied van ict-beveiliging spoorwegrecht internationale handel financiële haalbaarheid beoordelen commercieel recht

Source: Sisyphus ODB