Beroep beleidscoördinator emancipatiezaken

Beleidscoördinatoren op het gebied van emancipatiezaken ontwikkelen beleid ter verbetering van positieve actie, diversiteit en gelijkheid. Zij informeren het personeel in bedrijven over het belang van het beleid en de uitvoering ervan en adviseren hoger personeel over het ondernemingsklimaat. Zij voeren ook richtsnoeren en ondersteunende taken uit voor de werknemers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Personeelsbeheer

  De methoden en procedures voor de aanwerving en ontwikkeling van werknemers om te zorgen voor waarde voor de organisatie, alsook voor de behoeften van het personeel, voordelen, oplossen van conflicten en het waarborgen van een positief ondernemingsklimaat.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Processen van personeelszaken

  De verschillende processen en taken, het jargon en de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de humanresourcesafdeling binnen een organisatie zoals werven, pensioenstelsels en programma's voor personeelsontwikkeling.

 • Personeelsbeleid

  De functie in een organisatie die zich bezighoudt met het werven van medewerkers en het optimaliseren van de prestaties van medewerkers.

Vaardigheden

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Personeelsevaluaties organiseren

  Het algemene evaluatieproces van het personeel organiseren.

 • Onderhandelen met arbeidsbureaus

  Afspraken maken met arbeidsbureaus om wervingsactiviteiten te organiseren. Contact houden met deze bureaus om te zorgen voor een efficiënte en productieve werving van kandidaten met een hoog potentieel.

 • Noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen

  Het aantal werknemers bepalen dat nodig is voor de uitvoering van een project en bepalen hoe ze toegewezen zullen worden binnen het ontwerp-, productie-, communicatie- of administratieteam.

 • Toezicht houden op het organisatieklimaat

  De werkomgeving en het gedrag van werknemers in een organisatie monitoren om te beoordelen hoe de organisatiecultuur door de werknemers wordt ervaren en om de factoren te identificeren die gedrag beïnvloeden en die een positieve werkomgeving in de hand kunnen werken.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Gelijke behandeling van man en vrouw in zakelijke contexten bevorderen

  Voorlichten en campagne voeren omtrent de gelijkstelling tussen de seksen door de beoordeling van hun deelname aan de positie en de actieve rol van bedrijven in het algemeen.

 • Salarissen beheren

  Beheren van en verantwoordelijkheid dragen voor de ontvangst van het loon van werknemers, de salarissen en uitkeringsregelingen bekijken en het management adviseren over salaris- en andere arbeidsvoorwaarden.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Integratiebeleid opzetten

  Plannen ontwikkelen en uitvoeren met het oog op de totstandbrenging van een positieve en inclusieve omgeving in een organisatie, zoals etniciteiten, genderidentiteiten en religieuze minderheden.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Feedback van werknemers verzamelen

  Op een open en positieve manier communiceren om de mate van tevredenheid van de werknemers en hun kijk op de werkomgeving te beoordelen om problemen op te sporen en oplossingen te bedenken.

 • Opleidingsprogramma’s ontwikkelen

  Ontwerp programma’s waarbij werknemers of toekomstige werknemers les krijgen over de vaardigheden die nodig zijn voor de baan of om vaardigheden voor nieuwe activiteiten of taken te verbeteren en uit te breiden. Selecteer of ontwerp activiteiten die erop gericht zijn het werk en de systemen in te voeren of de prestaties van personen en groepen in de organisatie te verbeteren.

 • Programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen

  Plannen, ontwikkelen en implementeren van programma's die erop gericht zijn om de tevredenheid van de medewerkers op het beste niveau te houden. En op die manier de loyaliteit van de werknemers waarborgen.

 • Onderhandelen over arbeidsovereenkomsten

  Overeenkomsten vinden tussen werkgevers en potentiële werknemers over salaris, arbeidsvoorwaarden en niet-statutaire voordelen.

 • Training evalueren

  Beoordelen hoe de leerresultaten en doelstellingen van de opleiding zijn behaald, de kwaliteit van het onderwijs en transparante feedback geven aan de opleiders en stagiairs.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Advies geven over conflictbeheersing

  Private of publieke organisaties adviseren over het toezicht op mogelijke conflictrisico’s en de ontwikkeling, en over methoden voor de oplossing van conflicten die specifiek zijn voor de geïdentificeerde conflicten.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Integratie in organisaties promoten

  Diversiteit en gelijke behandeling van mannen en vrouwen, etnische groepen en minderheidsgroepen in organisaties bevorderen, teneinde discriminatie te voorkomen en inclusie en een positieve omgeving te waarborgen.

 • Advies geven over het organisatieklimaat

  Adviseren van organisaties over hun interne cultuur en werkomgeving zoals die door medewerkers worden ervaren, en de factoren die het gedrag van medewerkers kunnen beïnvloeden.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

Optionele kennis en vaardigheden

ondernemingsbeleid volgen conflictbeheersing toepassen advies geven over risicobeheer implementatie van overheidsbeleid beheren rechten van werknemers behartigen inbreuken op beleid vaststellen onderwijsprogramma's coördineren organisatorische beleidslijnen vaststellen audits op de werkplek uitvoeren implementatie van overheidsbeleid zorgen voor transparantie van informatie arbeidswet advies geven over de naleving van het overheidsbeleid inspectierapporten schrijven audittechnieken rapporten presenteren advies geven over schendingen van verordeningen ondernemingsrecht

Source: Sisyphus ODB