Beroep beleidsmedewerker afvalverwerking

Beleidsmedewerkers op het gebied van afvalverwerking adviseren en handhaven voorschriften inzake faciliteiten voor het beheer van de verwijdering, de inzameling en de recycling van afvalstoffen. Zij ontwikkelen en implementeren regels en evalueren de naleving van bestaande wetgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake afvaltransport

  Voorschriften en wetgeving betreffende het veilige vervoer van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, producten en middelen.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Principes voor bedrijfsbeheer

  Beginselen van bedrijfsbeheermethoden, zoals de planning van de strategie, efficiënte productiemethoden, de coördinatie van mensen en middelen.

Vaardigheden

 • Planning uitvoeren

  Zijn planning en middelen beheren om taken op tijd te voltooien.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Recycleprogramma’s ontwikkelen

  Recycleprogramma's ontwikkelen en coördineren; inzamelen en verwerken van recycleerbare materialen om afval te verminderen.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Afvalbeheerprocedures coördineren

  De activiteiten coördineren van een faciliteit of een organisatie die zich bezighoudt met het beheer van afvalstoffen, zoals inzameling, sortering, recycling en verwijdering van afval, teneinde een optimale efficiëntie van de activiteiten te waarborgen, de methoden voor afvalvermindering te verbeteren en de naleving van de wetgeving te waarborgen.

 • Programmabudget voor recycling beheren

  Het jaarlijkse recyclingprogramma en het respectieve budget van een organisatie beheren.

 • Vuilophaalroutes uitstippelen

  De routes vaststellen en uitstippelen die kunnen zorgen voor een efficiënte en snelle inzameling van afval in het aangewezen gebied.

 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen

  De veiligheidsprocedures en -normen voor de industriële context in acht nemen, met name waar het gaat om machines.

 • Advies geven over afvalbeheer

  Organisaties adviseren over de implementatie van de afvalregelgeving en over verbeteringsstrategieën voor afvalbeheer en afvalminimalisatie, om duurzame praktijken en milieubewustzijn te vergroten.

 • Gegevens over recycling bijhouden

  Gegevens bijhouden en feiten en cijfers bijhouden over het soort en de omvang van de verschillende recyclingactiviteiten.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

Optionele kennis en vaardigheden

stralingsniveau controleren experimentele laboratoriumgegevens analyseren verwijdering van radioactieve stoffen controleren kernenergie bescherming tegen straling ontsmettingstechnieken reageren op nucleaire noodsituaties regulier onderhoud van machines programmeren monsters voor analyse verzamelen strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen communiceren met afvalinzamelaars veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen advies geven over verontreinigingspreventie toelichting geven over recyclevoorschriften projectbeheer veiligheidsstrategieën testen medewerkers opleiden over recyclingprogramma’s zendingen van recyclebaar materiaal coördineren preventie van verontreiniging technische rapporten schrijven strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen uitrusting voor afvalverwerking controleren documentatie over afvalinzameling bijhouden wetgeving inzake verontreiniging opslag van gevaarlijk afval verwerking van gevaarlijk afval

Source: Sisyphus ODB