Beroep beleidsmedewerker cultuur

Beleidsmedewerkers cultuur ontwikkelen en implementeren een beleid ter verbetering en bevordering van culturele activiteiten en evenementen. Zij beheren middelen en communiceren met het publiek en de media om de belangstelling voor culturele programma's te bevorderen en het belang ervan in een gemeenschap te benadrukken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Culturele projecten

  Doel, organisatie en beheer van culturele projecten en de daarmee samenhangende fondsenwerving.

Vaardigheden

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Mediastrategie ontwikkelen

  Een strategie ontwikkelen over het type inhoud dat aan de doelgroepen moet worden geleverd en over welke media moeten worden gebruikt, rekening houdend met de kenmerken van het doelpubliek en de media die zullen worden gebruikt voor de levering van de inhoud.

 • Cultureel beleid ontwikkelen

  Ontwikkelen van programma's die gericht zijn op het bevorderen van culturele activiteiten en culturele betrokkenheid in een gemeenschap of land, en die de organisatie van culturele instellingen, faciliteiten en evenementen regelen.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Relaties met de media opbouwen

  Een professionele houding aannemen om doeltreffend te reageren op de eisen van de media.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Contacten leggen met culturele partners

  Duurzame partnerschappen met culturele autoriteiten, sponsors en andere culturele instellingen tot stand brengen en in stand houden.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

Optionele kennis en vaardigheden

contacten leggen met sponsors van evenementen projectbeheer uitvoeren resourceplanning uitvoeren een professioneel netwerk ontwikkelen met specialisten van culturele ontmoetingsplaatsen werken promotiemiddelen ontwikkelen programma's van culturele ontmoetingsplaatsen evalueren culturele faciliteit beheren een doel toelichten evenementen op culturele ontmoetingsplaatsen promoten beginselen van projectbeheer publieke presentaties geven evenementen organiseren culturele activiteiten ontwikkelen beleid opstellen om de betrokkenheid te vergroten bij culturele ontmoetingsplaatsen vergaderingen regelen

Source: Sisyphus ODB