Beroep beleidsmedewerker economische zaken

De economische beleidsmedewerkers ontwikkelen economische strategieën. Zij houden toezicht op aspecten van de economie, zoals concurrentievermogen, innovatie en handel. De economische beleidsmedewerkers dragen bij tot de ontwikkeling van het economisch beleid, de projecten en de programma’s. Zij onderzoeken, analyseren en beoordelen problemen op het gebied van het overheidsbeleid en bevelen passende maatregelen aan.

Beleidsmedewerker economische zaken: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

Vaardigheden

 • Economisch beleid ontwikkelen

  Ontwikkelen van strategieën voor economische stabiliteit en groei in een organisatie, nationaal of internationaal, en voor de verbetering van handelspraktijken en financiële procedures.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Advies geven aan wetgevers

  Over diverse regerings- en wetgevende taken, zoals beleidsvorming en de interne werking van een overheidsdepartement, advies geven aan overheidsfunctionarissen in wetgevende functies, zoals parlementsleden, ministers, senatoren en andere wetgevers.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Advies geven over economische ontwikkeling

  Advies verlenen aan organisaties en instellingen over de factoren en maatregelen die zij kunnen nemen om de economische stabiliteit en groei te bevorderen en te waarborgen.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Economische trends voorspellen

  Verzamelen en analyseren van economische gegevens om economische trends en gebeurtenissen te voorspellen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Toezicht houden op de nationale economie

  Toezicht houden op de economie van een land en diens financiële instellingen zoals banken en andere kredietinstellingen.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken bij het opstellen van beleidslijnen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie strategisch onderzoek uitvoeren projectbeheer uitvoeren projectbeheer samenwerkingsrelaties aangaan internationale commerciële transactiebepalingen internationale handel contacten onderhouden met politici beginselen van projectbeheer internationale tarieven

Source: Sisyphus ODB