Beroep beleidsmedewerker fiscale zaken

Beleidsmedewerkers fiscale zaken onderzoeken, analyseren en ontwikkelen een beleid inzake belastingen en overheidsuitgaven in de sectoren van het overheidsbeleid en voeren dat beleid uit om de bestaande regelgeving in de sector te verbeteren. Zij werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en geven hun regelmatig updates.  

Beleidsmedewerker fiscale zaken: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële prognoses

  Het instrument dat in het kader van fiscaal financieel beheer wordt gebruikt voor het aangeven van trends in de inkomsten en voor schattingen van financiële omstandigheden.

 • Regeringsbeleid

  De politieke activiteiten, plannen en voornemens van een regering voor een wetgevende zitting voor concrete zaken.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

Vaardigheden

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Advies geven over fiscaal beleid

  Overheidsambtenaren advies geven over wijzigingen in belastingbeleid en -procedures en over de implementatie van nieuwe beleidsregels op nationaal en lokaal niveau.

 • Financiële gegevens verzamelen

  Financiële gegevens verzamelen, organiseren en combineren voor de interpretatie en analyse ervan om mogelijke financiële scenario's en prestaties van een bedrijf of project te voorspellen.

 • Overheidsinkomsten inspecteren

  Inspecties verrichten van de middelen die beschikbaar zijn voor een nationale of lokale overheidsinstantie, zoals het inkomen uit belastingen, om ervoor te zorgen dat de inkomens voldoen aan de inkomensverwachtingen, dat er geen fouten worden gemaakt en dat er geen verdachte activiteiten zijn bij de behandeling van de overheidsfinanciën.

 • Overheidsfinanciering beheren

  Toezicht te houden op het budget dat via overheidsfinanciering wordt ontvangen, en ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de kosten en uitgaven van de organisatie of het project te dekken.

 • Overheidsuitgaven inspecteren

  De financiële procedures van een overheidsorganisatie inspecteren die zich bezighoudt met budget- en middelenallocatie en -uitgaven om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt en er geen verdachte activiteit optreedt bij de verwerking van financiële rekeningen en dat de uitgaven voldoen aan de financiële behoeften en prognoses.

 • Contacten leggen met regeringsfunctionarissen

  Overleg voeren en samenwerken met overheidsfunctionarissen die zaken behandelen die voor u of uw bedrijf van belang zijn.

Optionele kennis en vaardigheden

resourceplanning uitvoeren rapporten presenteren contacten onderhouden met politici marktonderzoek uitvoeren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren financiële marktontwikkelingen analyseren toewijzing van middelen plannen wetgeving analyseren marktonderzoek wetenschappelijke onderzoeksmethodologie oplossingen voor problemen creëren

Source: Sisyphus ODB