Beroep beleidsmedewerker juridische zaken

Beleidsmedewerkers juridische zaken onderzoeken, analyseren en ontwikkelen een beleid met betrekking tot de juridische sector en voeren dat beleid uit om de bestaande regelgeving in de sector te verbeteren. Zij werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en geven hun regelmatig updates.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Rechtsgeleerdheid

  De rechtenstudie; de situaties en zaken waarop instellingen reageren in de vorm van wet- en regelgeving. Enkele rechtsgebieden zijn het burgerlijk recht, het ondernemingsrecht, het strafrecht en het eigendomsrecht.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Juridisch onderzoek

  De methoden en procedures voor onderzoek in juridische aangelegenheden, zoals de regelgeving, en verschillende benaderingen van analyses en het verzamelen van bronnen, en de kennis van de wijze waarop de onderzoeksmethodologie kan worden aangepast aan een specifiek geval om de vereiste informatie te verkrijgen.

 • Beheer van rechtszaken

  De volledige procedures van rechtszaken, zoals de documentatie die moet worden voorbereid en behandeld, de betrokkenheid van personen in de verschillende stadia, en de vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de zaak kan worden afgesloten.

Vaardigheden

 • Advies geven over rechterlijke uitspraken

  Het advies geven aan rechters, of andere ambtenaren in juridische besluitvormingsposities, over welke beslissing juist is, in overeenstemming met de wet en met morele overwegingen, of het gunstigst voor de cliënt van de adviseur, in een specifieke zaak.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Juridisch advies geven

  Advies geven aan cliënten om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wet en het meest gunstig zijn voor hun situatie en specifieke geval, zoals het verstrekken van informatie, documentatie of advies over de door een cliënt te volgen aanpak als hij/zij gerechtelijke stappen wenst te nemen of er tegen hem/haar gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

Optionele kennis en vaardigheden

familierecht constitutioneel recht invoerrechten immigratiewetgeving toepassen een professioneel netwerk ontwikkelen mededingingswetgeving contacten onderhouden met politici regeringsbeleid antidumpingwetgeving advies geven aan wetgevers ondernemingsrecht consumentenrecht wetenschappelijke onderzoeksmethodologie intellectueeleigendomsrecht commercieel recht insolventiewetgeving oplossingen voor problemen creëren vennootschapsrecht arbeidswet burgerlijk recht verzekeringsrecht internationale wetgeving inzake mensenrechten onderwijswet wetenschappelijk onderzoek uitvoeren contractenrecht internationaal recht immigratiewetgeving socialezekerheidsrecht wetgeving analyseren strafrecht publiekrecht arbeidsrecht kieswet wetgeving inzake luchtvervoer

Source: Sisyphus ODB