Beroep beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn

Beleidsmedewerkers sociale zekerheid welzijn sturen en ontwikkelen door de overheid verstrekte sociale zekerheidsprogramma's om het openbaar welzijn te ondersteunen en sociale zekerheidsprogramma's te bevorderen. Zij houden toezicht op het personeel van de overheid op het gebied van de sociale zekerheid en onderzoeken het bestaande beleid om de problemen te beoordelen en verbeteringsvoorstellen te ontwikkelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Socialezekerheidsrecht

  Wetgeving inzake de bescherming van personen en de verstrekking van steun en uitkeringen, zoals ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, welzijnsprogramma's en andere door de overheid verschafte sociale zekerheid.

 • Overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid

  De diverse gebieden van sociale zekerheid die door de overheid worden beheerd, de diverse rechten van burgers, de beschikbare uitkeringen, de voorschriften voor sociale zekerheid en de verschillende situaties waarin zij van toepassing zijn.

Vaardigheden

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Zorgen voor transparantie van informatie

  Ervoor zorgen dat de vereiste of gevraagde informatie duidelijk en volledig wordt verstrekt, op een manier waarop geen gegevens expliciet worden weggelaten, aan het publiek of de verzoekende partijen.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen

  Ontwikkelen van programma's en beleidsmaatregelen die erop gericht zijn de burgers te beschermen en hun rechten toe te kennen om hen te helpen, zoals het verstrekken van werkloosheids- en kinderbijslaguitkeringen en het voorkomen van misbruik van door de overheid verstrekte hulp.

 • Behoeften van een gemeenschap analyseren

  Het identificeren van en reageren op specifieke sociale problemen in een gemeenschap, het afbakenen van de omvang van het probleem en het beschrijven van het niveau van de middelen die nodig zijn om het probleem aan te pakken en het identificeren van de bestaande middelen van de gemeenschap die beschikbaar zijn om het probleem aan te pakken.

 • Socialezekerheidsprogramma’s promoten

  Overheidsprogramma's promoten die zich richten op het verlenen van hulp aan personen om steun te krijgen voor de ontwikkeling en implementering van socialezekerheidsprogramma's.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

Optionele kennis en vaardigheden

sociale verandering promoten toezicht houden op kwaliteitscontroles samenwerkingsrelaties aangaan werken met gemeenschappen relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden juridisch onderzoek arbeidswet sociaal bewustzijn promoten rekeningen beheren analytisch denken wetgeving inzake sociale huisvesting intercultureel bewustzijn tonen rapporten presenteren oplossingen voor problemen creëren gemeenschapsrelaties opbouwen

Source: Sisyphus ODB