Beroep biochemicus

Biochemici bestuderen en doen onderzoek naar de reacties van chemische stoffen in levende organismen. Hieronder valt ook het verrichten van onderzoek voor de ontwikkeling of verbetering van producten op basis van chemische stoffen (bijv. geneesmiddelen) om de gezondheid van levende organismen te verbeteren en hun reacties beter te begrijpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Overdraagbare ziekten

  Besmettelijke ziekten zijn een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

 • Farmaceutische chemie

  De chemische aspecten van de identificatie en synthetische wijziging van de chemische eenheden, voor zover deze betrekking hebben op therapeutisch gebruik. De manier waarop verschillende chemische stoffen van invloed zijn op biologische systemen en hoe deze in de ontwikkeling van geneesmiddelen kunnen worden geïntegreerd.

 • Genetica

  Onderzoek van erfelijkheid, genen en variaties in levende organismen. De genetische wetenschap probeert inzicht te krijgen in het doorgeven van genetische kenmerken door ouders aan hun nakomelingen en in de structuur en het gedrag van genen van levende wezens.

 • Moleculaire biologie

  De interactie tussen de verschillende systemen van een cel, de wisselwerking tussen de verschillende soorten genetisch materiaal en de wijze waarop deze interacties worden gereguleerd.

Vaardigheden

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Chemische experimenten uitvoeren

  Voer chemische experimenten uit met het oog op het testen van verschillende producten en stoffen om conclusies te trekken voor wat betreft de levensvatbaarheid en de reproduceerbaarheid van het product.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Chemische stoffen analyseren

  Bestuderen en testen van chemische stoffen om de samenstelling en eigenschappen ervan te analyseren.

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke verhandelingen schrijven bloedmonsters analyseren evolutiebiologie medisch-laboratoriumtechnologie klinische farmacologische studies leiden lezingen geven wetenschappelijke theorieën ontwikkelen advies geven over oorzaken van gewasafwijkingen productontwerpen ontwikkelen lesinhoud voorbereiden wetenschappelijke documentatie archiveren gevolgen voor het milieu beoordelen virologie toezicht houden op laboratoriumactiviteiten medische microbiologie conformiteitsdocumenten voorbereiden protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen bestrijding van plantenziekten productie controleren klinische biochemie celkweken analyseren ongediertebestrijding bij planten productverbeteringen aanbevelen productieprocessen onderzoeksvoorstellen schrijven bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten toxicologie

Source: Sisyphus ODB