Beroep bioloog

Biologen bestuderen levende organismen en het leven in bredere zin in combinatie met de omgeving. Door middel van onderzoek proberen ze de functionele mechanismen, interacties en evolutie van organismen te verklaren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bioloog

 • Uitvoeren van laboratorium- en veldonderzoeken naar levende organismen.
 • Ontwikkelen van nieuwe processen en technieken voor agrarisch, milieutechnisch of farmaceutisch gebruik.
 • Uitvoeren van experimenten en testen, verzamelen en bestuderen van data, en bijhouden van databestanden 5. Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van levende organismen. 6. Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals telemetrie, genetische manipulatie of polymerase kettingreactie. 7. Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. 8. Adviseren van overheden en andere organisaties op het gebied van natuurbeheer- en behoud.
 • Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van levende organismen.
 • Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals telemetrie, genetische manipulatie of polymerase kettingreactie.
 • Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Adviseren van overheden en andere organisaties op het gebied van natuurbeheer- en behoud.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Plantkunde

  De taxonomie of classificatie van de fauna, fylogenese en evolutie, anatomie en morfologie alsmede fysiologie.

 • Virologie

  De structuur, kenmerken, ontwikkeling en interacties van virussen en de ziekten die zij veroorzaken.

 • Moleculaire biologie

  De interactie tussen de verschillende systemen van een cel, de wisselwerking tussen de verschillende soorten genetisch materiaal en de wijze waarop deze interacties worden gereguleerd.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

Vaardigheden

 • Onderzoek naar fauna uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over het leven van dieren om de fundamentele aspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen

  Verzamelde biologische monsters doorsturen naar het betrokken laboratorium volgens strikte procedures voor de etikettering en het volgen van de informatie over de monsters.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Onderzoek naar flora uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over planten om hun basisaspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

Optionele kennis en vaardigheden

gespecialiseerd materiaal gebruiken mycologie entomologie biologie van vissen natuurlijke rijkdommen behouden partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn lezingen geven wetenschappelijke verhandelingen schrijven behandelingen toedienen aan vissen kweekstrategieën voor aquacultuur ontwikkelen behandelingsdossiers inzake aquacultuur beheren communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger levende vissen op afwijkingen testen onderzoeksvoorstellen bespreken veldonderzoek uitvoeren identificatie en classificatie van vissen beheerplannen ontwikkelen aquatische productieomgevingen controleren risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren schriftelijke verslagen inzake werk analyseren internetonderzoek uitvoeren klinische chemie biotechnologie in aquacultuur onderwijsstrategieën toepassen monsters voor analyse verzamelen behandelde vissen controleren gezondheidstoestand van vissen beoordelen vismonsters bewaren voor diagnose strategieën voor aquacultuur ontwikkelen behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren processen voor risicobeheer toepassen laboratoriumproeven uitvoeren verschillende talen spreken verschillende communicatiekanalen gebruiken mammalogie sterftecijfers van vissen volgen osteologie technische details met klanten bespreken milieuproblemen melden celkweken analyseren gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen milieu-incidenten melden veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen technische expertise leveren waterkwaliteit controleren gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren trainingsmateriaal creëren onderzoek uitvoeren over vispopulaties vlinderkunde oceanografie bloedmonsters analyseren ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven mondelinge instructies overbrengen symptomen vaststellen van ziekten van waterdieren dierenwelzijn bij slachtpraktijken waarborgen preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren ecologisch onderzoek uitvoeren toegepaste zoölogie vismonsters verzamelen voor diagnose anatomie van vissen chemische stoffen correct verwijderen advies geven over wetgevingsbesluiten visvoorraad inspecteren wetenschappelijke documentatie archiveren pathologie berichten over analyseresultaten operationele activiteiten coördineren wetgeving inzake verontreiniging visziekten beheersen onderzoeksvoorstellen schrijven milieubeleid ontwikkelen voorschriften inzake vissenwelzijn chemie advies geven aan kwekerijen methoden voor kwaliteitsgarantie taakgegevens bijhouden onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen vismonsters analyseren voor diagnose protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen raad geven over dierenwelzijn antropologie ecologie contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn bioveiligheid beheer van dierenwelzijn inspecteren telefonisch communiceren natuurwetenschappelijke classificatiesystemen opstellen huidige praktijken proberen te innoveren buitenshuis communiceren ornithologie toxicologie routineverslagen schrijven beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen preventie van verontreiniging gevolgen voor het milieu beoordelen beoordeling van risico’s en bedreigingen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau werkgerelateerde verslagen schrijven wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren behandelplan voor vis maken wetgeving op het gebied van dierenwelzijn farmacologie visuele gegevens voorbereiden herpetologie wetenschappelijke theorieën ontwikkelen onlinetraining leveren aquatische soorten

Source: Sisyphus ODB