Beroep boekhoudkundig analist

De boekhoudanalisten beoordelen de financiële overzichten van cliënten, doorgaans ondernemingen, waaronder de winst- en verliesrekening, de balans, de kasstroomoverzicht en de aanvullende toelichting bij andere financiële staten. Zij interpreteren en implementeren nieuwe boekhoudsystemen en boekhoudprocedures en zullen analyseren en bepalen of de voorgestelde systemen in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige voorschriften en voldoen aan de vereisten inzake informatieverstrekking aan de gebruikers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen

  De in een regio of land aanvaarde boekhoudstandaard waarin de regels en procedures voor het meedelen van financiële informatie worden gespecificeerd.

 • Internationale standaarden voor financiële verslaglegging

  De boekhoudkundige standaarden en voorschriften voor beursgenoteerde ondernemingen die verplicht zijn hun jaarrekening te publiceren en openbaar te maken.

 • Boekingen

  De in de boekhoudsystemen of boeken van een onderneming geregistreerde financiële transacties, samen met de met de vermelding verbonden metagegevens zoals de datum, het bedrag, de betrokken rekeningen en een beschrijving van de transactie.

 • Processen van de financiële afdeling

  De verschillende processen, taken, vaktermen, organisatierollen en andere specifieke kenmerken van een financiële afdeling in een organisatie. Inzicht in jaarrekeningen, investeringen, publicatiebeleid, enz.

 • Processen van de boekhoudafdeling

  De verschillende processen, taken, het jargon, de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de boekhoudafdeling binnen een organisatie, zoals het bijhouden van de boekhouding, facturen, inboeken en belastingaangiftes.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

Vaardigheden

 • Boekhoudkundige procedures opstellen

  Standaardmethoden en richtlijnen opstellen voor het reguleren van boekhoud- en accountingverrichtingen, zoals het bepalen van het boekhoudsysteem dat wordt gebruikt om financiële transacties te registreren.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiëntie en productiviteit.

 • Boekhouding verklaren

  Aanvullende uitleg en informatie verstrekken aan medewerkers, verkopers, accountants en andere instanties over de wijze waarop de rekeningen zijn geregistreerd en behandeld in de financiële administratie.

 • Toezicht houden op boekhoudkundige werkzaamheden

  Coördineren, opzetten en controleren van de activiteiten in de boekhoudkundige afdelingen om te zorgen voor een nauwkeurige registratie en uiteindelijke rapportage van de financiële activiteiten van het bedrijf.

 • Financiële rekeningen controleren

  De financiële administratie van uw dienst verzorgen, de kosten beperken tot de noodzakelijke uitgaven en de inkomsten van uw organisatie maximaliseren.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Financieel verslag opstellen

  De projectboekhouding voltooien. Een reële begroting opstellen, de discrepantie tussen de geplande en de werkelijke begroting vergelijken en definitieve conclusies trekken.

 • Boekhouding controleren

  De boekhoudkundige gegevens van het kwartaal en het jaar beoordelen en ervoor zorgen dat de boekhoudkundige informatie de nauwkeurigheid van de financiële transacties van de onderneming weergeeft.

Optionele kennis en vaardigheden

rekeningen beheren strategische bedrijfsbeslissingen nemen bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen voldoen aan wettelijke verplichtingen rekeningmetrieken voorspellen liquiditeitenbeheer voorraadwaardering uitvoeren beleggingsportefeuilles controleren investeringsanalyse zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie jaarrekeningen opstellen kosten-batenanalyserapporten verstrekken beursgang contacten onderhouden met aandeelhouders begrotingen evalueren advies geven over financiële zaken beurs zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken

Source: Sisyphus ODB