Beroep bosbouwadviseur

Bosbouwadviseurs leveren diensten en advies met betrekking tot economische en milieukwesties in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bosecologie

  De ecosystemen in een bos, van bacteriën tot bomen en bodemtypen.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Wilde planten en dieren

  Niet genetisch gemodificeerde diersoorten, alsmede alle planten, schimmels en andere organismen die in een gebied in het wild leven of in het wild leven zonder door de mens te worden binnengebracht. Wilde dieren zijn te vinden in alle ecosystemen, zoals woestijnen, bossen, regenwouden, vlakten, graslanden en andere gebieden, zelfs in de meest ontwikkelde stedelijke gebieden, en alle hebben verschillende wilde dieren en planten. Het hanteren van apparatuur voor het vangen van wilde dieren.

 • Agronomie

  Onderzoek naar de combinatie van landbouwproductie en -bescherming en regeneratie van de natuurlijke omgeving. Omvat de beginselen en methoden van kritische selectie en adequate toepassingsmethoden voor duurzaamheid in de landbouw.

 • Regelgeving inzake bosbouw

  Wettelijke voorschriften voor de bosbouw: landbouw- en plattelandswetgeving en jacht- en visserijwetgeving.

 • Ecosystemen

  De kenmerken van het systeem waarin levende organismen samenleven en interageren met niet-levende elementen.

Vaardigheden

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Advies geven over meststoffen en herbiciden

  Vermogen om zo nodig advies te geven over meststoffen en herbiciden.

 • Boswetgeving toepassen

  Vermogen om de boswetgeving en -beginselen efficiënt toe te passen.

 • Invloed van houtkap op wilde dieren beoordelen

  Wilde-dierenpopulaties en -habitats observeren om de impact van houtkap en andere bosactiviteiten te onderzoeken.

 • Gezondheid van bossen controleren

  De gezondheid van bossen controleren om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke acties worden ondernomen door de boswerkers.

 • Bossen behouden

  Bosstructuren, de biodiversiteit en de ecologische functies proberen te behouden en te herstellen.

 • Beslissingen nemen inzake bosbeheer

  Beslissen nemen over kwesties met betrekking tot verschillende aspecten van het beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals bossen en bosgebieden.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Voorbereiding van nieuwe sites coördineren

  Kiezen en voorbereiden van locaties voor nieuwe bomen, door middel van gecontroleerde verbranding, bulldozers of herbiciden om vegetatie en houtkapafval te verwijderen.

 • Ziektebestrijding in bossen uitvoeren

  Bosgewassen beschermen tegen plagen en ziekten via chemische bestrijdingsmaatregelen, sanering en uitroeiing.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Bomen inspecteren

  Boominspecties en -onderzoeken uitvoeren.

 • Analyses van bossen uitvoeren

  Bosgegevens, -rapporten en -studies evalueren. Op basis van deze informatie een situatieanalyseverslag opstellen over biodiversiteit en genetische hulpbronnen die relevant zijn voor de bosbouw.

 • Advies geven over houtkap

  Richtlijnen geven over het toepassen van de meest geschikte houtkapmethode: kaalkap, schermkap, zaadboom, groepsgewijze schermkap of kap van een individuele boom.

Optionele kennis en vaardigheden

bosbouwstrategieën ontwikkelen bomen verzorgen geografische informatiesystemen technische rapporten schrijven over bomen leiding geven aan een team in de bosbouw milieu-incidenten melden helpen bij de identificatie van bomen invloed van klimaatverandering persoonlijke vaardigheden ontwikkelen kaarten lezen opleiding geven omgaan met klanten in de bosbouw

Source: Sisyphus ODB