Beroep bouwkostenadviseur

Bouwkostenadviseurs hebben vanaf de start van het project tot de levering het volledig beheer over de kosten van de bouw- en constructieprojecten. Zij streven naar een efficiënt gebruik van de middelen, met inachtneming van de kwaliteit, de kwaliteitsnormen en de vereisten van de klant.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bouwsector

  De producten, merken en leveranciers die actief zijn in de bouwsector.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Wettelijke voorschriften voor stedelijke planning

  Investeringen en planologische overeenkomsten. Ontwikkelingen in de bouwwetgeving met betrekking tot milieu, duurzaamheid, sociale en financiële aangelegenheden.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

 • Principes voor bouwconstructie

  De onderdelen en beginselen van het bouwen van gebouwen, zoals soorten muurconstructie en funderingen, defecten in muren en daken en manieren om dergelijke defecten aan te pakken.

Vaardigheden

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Kostenberekeningen uitvoeren

  Het uitvoeren van de kostengerelateerde activiteiten en operaties binnen de boekhoudkundige activiteiten zoals standaard kostenontwikkeling, gemiddelde prijsanalyse, analyse van marge- en kostenratio's, voorraadbeheer en variantieanalyse. Rapporteren van de resultaten aan het management en adviseren over mogelijke acties om de kosten te beheersen en te verminderen.

 • Benodigde bouwmaterialen berekenen

  Meet ter plaatse en maak een raming van de hoeveelheid materiaal die nodig is voor het bouw- of restauratieproject.

 • Communiceren met bouwvakkers

  Informatie uitwisselen met bouwvakkers of toezichthouders om te zorgen voor een soepel verkoop van het bouwproject. Updates over de voortgang en eventuele obstakels verkrijgen en de bouwvakkers informeren over wijzigingen in de planning of procedures.

 • Bouwdocumenten voorbereiden

  Documenten betreffende de planning en uitvoering van bouw- of renovatieprojecten, met inbegrip van informatie over beveiligingssystemen en boekhoudkundige documentatie, opstellen, bijwerken en archiveren.

 • Bouwmaterialen bestellen

  Bestellen van de benodigde materialen voor het bouwproject en ervoor zorgen dat u het meest geschikte materiaal koopt voor een goede prijs.

 • Toezicht houden op bouwprojecten

  Ervoor zorgen dat het bouwproject uitgevoerd wordt in overeenstemming met de bouwvergunning, de uitvoeringsplannen, de prestatie- en ontwerpspecificaties en de relevante voorschriften.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Beheersing van uitgaven

  Een doeltreffende kostenbewaking uitvoeren en handhaven met aandacht voor efficiëntie, verspilling, overuren en personeel. Excessen evalueren en streven naar efficiëntie en productiviteit.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Doelstellingen van klanten identificeren

  Individuele motieven identificeren die resulteren in fitnessdoelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met klanten projectbeheer civiele techniek burgerlijk recht contractenrecht naleving van bouwvoorschriften controleren kosten-batenanalyserapporten verstrekken contacten leggen met financiers vastgoedmarkt architecten adviseren bouwactiviteiten coördineren kwaliteitsstandaarden voldoen aan wettelijke verplichtingen aanbestedingsprocedures uitvoeren bouwsite controleren aannemers controleren prestaties van aannemers controleren ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen advies geven over risicobeheer naleving van parameters in bouwprojecten volgen winstgevendheid inschatten

Source: Sisyphus ODB