Beroep bouwkundig projectontwikkelaar

Bouwkundig projectontwikkelaars kopen grond, financieren transacties, geven opdracht tot bouwprojecten en organiseren het ontwikkelingsproces. Zij kopen een stuk grond, beslissen over een marketingstrategie en ontwikkelen het bouwprogramma. Ontwikkelaars moeten ook juridische goedkeuring en financiering verkrijgen. Als het project voltooid is, kunnen ze het onroerend goed leasen, beheren of verkopen.

Bouwkundig projectontwikkelaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Investeringsanalyse

  De methoden en instrumenten voor de analyse van een investering ten opzichte van haar potentiële rendement. Vaststelling en berekening van de winstgevendheidsratio en financiële indicatoren in verband met bijbehorende risico's als leidraad voor beslissingen over investeringen.

 • Vastgoedmarkt

  De trends met betrekking tot het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed, inclusief het terrein, gebouwen en natuurlijke bronnen binnen dit eigendom; de categorieën van residentieel vastgoed en vastgoed voor zakelijke doeleinden van deze vastgoedhandel.

Vaardigheden

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Marketingactiviteiten coördineren

  Het overzicht van de marketingacties beheren, zoals de marketingplanning, de toekenning van interne financiële middelen, het reclamemateriaal, de uitvoering, de controle en de communicatie-inspanningen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Prestaties van aannemers controleren

  Beheren van de prestaties van de aannemer en beoordelen of deze aan de overeengekomen norm voldoen en eventuele ondermaatse prestaties corrigeren indien nodig.

 • Onderhandelen over de aankoop van land

  Onderhandelen met grondeigenaren, huurders, eigenaars van minerale rechten of andere belanghebbenden van grond die minerale reserves bevat om de grond te kopen of te pachten.

 • Winstgevendheid inschatten

  Houd rekening met verschillende factoren voor het berekenen van de kosten en potentiële opbrengsten of besparingen die zijn behaald met een product om de winst die kan worden gegenereerd door de nieuwe verwerving of door een nieuw project te beoordelen.

 • Aannemers controleren

  Onderzoeken en documenteren van de verschillende bedrijven in de sector om te bepalen of zij voldoen aan de voorschriften en normen op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit van het ontwerp, de constructie en de beproeving, enz.

 • Vastgoedwaarden vergelijken

  Informatie verkrijgen over de waarde van onroerende goederen die vergelijkbaar zijn met het onroerend goed dat moet worden gewaardeerd om nauwkeuriger schattingen en waarderingen te maken, of om de prijs te bepalen of te onderhandelen over de prijs waartegen het onroerend goed kan worden verkocht of verhuurd.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

Optionele kennis en vaardigheden

regelgeving voor architectuur controletechnologie voor gebouwinstallaties boekhoudkundige technieken veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken overhandelen over de toegang tot land principes voor bedrijfsbeheer onderhoudswerkzaamheden beheren leiding geven aan personeel contacten leggen met financiers bouwverordeningen energieprestaties van gebouwen vakbeurzen bijwonen naleving van parameters in bouwprojecten volgen toezicht houden op de planning van veiligheidssystemen contacten onderhouden met aandeelhouders vastgoed taxeren leaseprocessen informatie geven over vastgoed concepten voor energiebesparing ontwikkelen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole personeel aanwerven

Source: Sisyphus ODB