Beroep brandmeester

Brandmeesters houden toezicht op een brandweerkorps. Zij coördineren de activiteiten van het korps en houden toezicht op en leiden het brandweer- en reddingspersoneel tijdens de brandweer- en reddingsactiviteiten om de veiligheid van het personeel en de beperking van de risico’s te waarborgen. Zij voeren administratieve taken uit om het bijhouden van registers te waarborgen en implementeren beleidsmaatregelen om de activiteiten van het korps te verbeteren.

Brandmeester: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eerste hulp

  De procedures van pre-hospitale zorg voor medische noodgevallen, zoals eerste hulp, reanimatietechnieken, juridische en ethische kwesties, patiëntbeoordeling, trauma-noodgevallen.

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Wetgeving inzake pyrotechnische artikelen

  De wettelijke voorschriften voor pyrotechniek en pyrotechnische materialen.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

Vaardigheden

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Branden blussen

  De geschikte stoffen en methoden kiezen voor het blussen van branden, afhankelijk van hun omvang, zoals water en diverse chemische agentia. Een ademhalingstoestel gebruiken.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Noodsituaties beheren

  Situaties beheren waarin de besluitvorming onder tijdsdruk van essentieel belang is om levens te redden.

 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving

  Samenwerken met anderen in een gevaarlijke, soms lawaaierige omgeving, zoals een gebouw in brand of met voorzieningen voor het smeden van metalen, om een hogere mate van efficiëntie te bereiken en tegelijkertijd de veiligheid van de medewerknemers te waarborgen.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

Optionele kennis en vaardigheden

brandblussers gebruiken budgetten beheren publieke presentaties geven personeel aanwerven samenwerken met andere hulpdiensten hydraulica wetgeving inzake verontreiniging capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen reddingsmissies coördineren beveiligingsapparatuur bedienen risicobeheersingsmaatregelen selecteren werknemers opleiden mensen onderrichten over brandveiligheid operationele communicatie onderhouden milieubeleid reageren op noodsituaties risicoanalyses uitvoeren toezicht houden op de veiligheid van werknemers veiligheidsstrategieën testen gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

Source: Sisyphus ODB