Beroep brouwerijmedewerker

Brouwerijmedewerkers houden toezicht op de processen van het maischen, klaren en koken van grondstoffen. Zij zorgen ervoor dat de brouwketels tijdig helemaal schoon zijn. Zij houden toezicht op de werkzaamheden in de brouwerij en bedienen de brouwapparatuur om binnen de gestelde termijn brouwsels van goede kwaliteit te leveren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Proces voor het koken van wort

  Het koken van wort waarbij de brouwer hop aan de wort toevoegt en het mengsel kookt in een wortketel. Door de bitter smakende wortverbindingen blijft het bier langer houdbaar.

 • Pureerproces

  Het pureerproces beheren en inzicht hebben in de invloed ervan op de kwaliteit en het karakter van het wort van de gefermenteerde einddrank.

 • Moderne brouwsystemen

  De meest recente systemen en beste beschikbare technieken in de brouwerijsector.

 • Ingrediënten voor de productie van bier

  Basisingrediënten van bier, bestaande uit water, een zetmeelbron zoals gemoute gerst, biergist voor de productie van de gisting en een aroma zoals hop.

 • Processen voor het malen van granen voor dranken

  Het malen, met geavanceerde en conventionele vormen van nat en droog malen. De maalmethoden van granen voor dranken waarborgen een goede conservering van het kaf en een optimale maling van het endosperm, wat tal van voordelen biedt voor het brouwproces en de eindproducten.

 • Brouwprocessen

  De processen en technieken waarmee grondstoffen worden omgezet in een fermenteerbaar substraat voor de productie van bier.

 • Proces voor het verfijnen van wort

  Overheveling van het wort van de wortketel naar de whirlpool om het wort te ontdoen van onopgeloste hop en eiwitten en het klaar te maken voor koeling.

 • Klaringsproces

  Proces waarbij het beslag wordt gescheiden in heldere, vloeibare wort en graanrestanten. Klaren omvat meestal drie stappen: maischen, recirculatie en uitwassen.

Vaardigheden

 • Dichtheid van vloeistoffen meten

  Het meten van de dichtheid van vloeistoffen, met inbegrip van oliën, met behulp van hygrometers of oscillerende buizen en dergelijke.

 • Maalapparaten bedienen

  Gebruiken van een maalapparaat dat granen maalt, zoals cacaobonen of koffiebonen om poeders of pasta's met verschillende consistenties en korrelgroottes te verkrijgen.

 • In een voedselverwerkend team werken

  Samenwerken in een team met andere beroepsbeoefenaren op het gebied van de levensmiddelenverwerking van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Pneumatische transportbanden bedienen

  Gebruiken van luchtbanden om producten of mengsels van containers naar opslagtanks over te brengen.

 • Automatische procesbesturing toepassen

  Automatische besturing of automatiseringssysteem (PAS) gebruiken om een productieproces te controleren.

 • PH-waarde meten

  Het meten van de pH, een maat voor de aciditeit of de alkaliniteit.

 • Warmtebehandeling toepassen

  Warmtebehandeling toepassen voor de bereiding en conservering van halfafgewerkte of afgewerkte voedingsmiddelen.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Flessen voor verpakking controleren

  Flessen voor verpakking controleren. Procedures voor het testen van flessen toepassen om na te gaan of de fles geschikt is voor het gebruik van levensmiddelen en dranken. De juridische of bedrijfsvoorschriften voor het bottelen volgen.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Fermentatietanks steriliseren

  Werkplaatsen en apparatuur steriliseren met behulp van slangen, schrapers, borstels of chemische oplossingen.

 • Beheer van grondstoffen ondersteunen

  Het beheer van de door de afdeling voor de productie vereiste grondstoffen en installaties ondersteunen. Toezicht houden op de behoeften aan materiaal en informeren wanneer de voorraden weer bijbesteld moeten worden.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Sterke geuren verdragen

  Een sterke geur tolereren afkomstig van waren die tijdens de productie worden verwerkt.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

Optionele kennis en vaardigheden

maalhandelingen reiniging van herbruikbare verpakkingen schriftelijke verslagen inzake werk analyseren omgaan met collega’s financiële draagkracht verbeteringsstrategieën aanbieden productierapporten schrijven distilleersterkte meten biersoorten graankwaliteit voor het brouwproces beoordelen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne roosteren volgen monsters etiketteren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen maalapparaten omgaan met managers checklists volgen temperatuurschalen

Source: Sisyphus ODB