Beroep cidermeester

Cidermeesters overzien het productieproces van cider. Zij garanderen de kwaliteit van het brouwproces en volgen een van de verschillende brouwmethoden. Zij wijzigen bestaande brouwformules en verwerkingstechnieken voor het ontwikkelen van nieuwe ciderproducten en dranken op basis van cider.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen

  Grondstoffen en productieprocessen voor het verkrijgen van kant-en-klare levensmiddelen. Belang van kwaliteitscontrole en andere technieken voor de voedsel- en drankenindustrie.

 • Appelsoorten

  Variëteit van appelen, variërend van zoet tot zuur en hun kleuren, vormen en gebruik.

 • Biochemische processen bij de productie van cider

  Bijvoorbeeld de omzetting van suiker in alcohol en het belang van pH-waarden tijdens de gisting.

 • Gistingsproces van dranken

  Gistingsprocessen waarbij suiker omgezet wordt in alcohol, gassen en zuren. 

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Chemische samenstelling van appels

  Chemische samenstelling van appels: suikers, watergehalte, eiwitten, zuurgraad en vitamines. Bestanddelen van appelen die bijdragen tot een betere kwaliteit, zodat de appelproductie kan worden gebruikt voor het verkrijgen van gezonde sappen en pulp.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Pureerproces

  Het pureerproces beheren en inzicht hebben in de invloed ervan op de kwaliteit en het karakter van het wort van de gefermenteerde einddrank.

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

Vaardigheden

 • Flessen voor verpakking controleren

  Flessen voor verpakking controleren. Procedures voor het testen van flessen toepassen om na te gaan of de fles geschikt is voor het gebruik van levensmiddelen en dranken. De juridische of bedrijfsvoorschriften voor het bottelen volgen.

 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet

  Ervoor zorgen dat afgewerkte producten aan de specificaties van het bedrijf voldoen of overschrijden.

 • Helpen bij botteling

  Wijn bereiden voor het bottelen. Helpen bij het bottelen en kurken.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren

  Laboratoriumactiviteiten in de fabriek beheren en gebruik maken van de gegevens om de kwaliteit van de vervaardigde producten te controleren.

 • Gisting controleren

  Begeleiden en controleren van de gisting. Controleren van de bezinking van het sap en de vergisting van de grondstoffen. De voortgang van het gistingsproces controleren of dit aan de specificaties voldoet. Meten, testen en interpreteren van het gistingsproces en de kwaliteitsgegevens volgens de specificaties.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

 • PH-waarde meten

  Het meten van de pH, een maat voor de aciditeit of de alkaliniteit.

 • Normen voor productiefaciliteiten vaststellen

  Zorgen voor een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit van de voorzieningen, systemen en het gedrag van de werknemers. Ervoor zorgen dat de procedures en auditnormen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de machines en apparaten in de productie-installatie geschikt zijn voor hun taak.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Sensorisch onderzoek uitvoeren

  De kwaliteit van een bepaald soort voedingsmiddel of drank beoordelen op basis van onder meer uitzicht, geur, smaak en aroma. Mogelijke verbeteringen en vergelijkingen met andere producten voorstellen.

 • Appels selecteren

  De rijpe en de onrijpe appels kiezen, in het licht van de hoeveelheid zetmeel dat zal worden omgezet in suiker.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren

  Onderzoeken of voedsel of dranken veilig zijn voor menselijke consumptie. De juiste niveaus van de belangrijkste ingrediënten en de juistheid van de vermeldingen op het etiket en de aanwezige hoeveelheden nutriënten verifiëren. Ervoor zorgen dat monsters van levensmiddelen en dranken aan specifieke normen of procedures voldoen.

 • Appelsap voor ciderproductie analyseren

  Analyseer het appelsap vóór de gisting en de cider tijdens en na de gisting. Bepaal hoe de kenmerken van het gegiste sap van jaar tot jaar in dezelfde appelvariëteiten veranderen. Wees bewust van het brede scala aan suikers, zuren en tannineniveaus tussen appelvariëteiten.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Appels van klokhuizen ontdoen

  Appels van klokhuizen ontdoen en snijden in kwarten met een appelboor.

 • Pasteurisatieprocessen uitvoeren

  Procedures voor het pasteuriseren van levensmiddelen en dranken volgen en toepassen. De eigenschappen van de te pasteuriseren producten erkennen en de procedures dienovereenkomstig aanpassen.

 • Containers voor het gisten van dranken gereedmaken

  Tanks voorbereiden voor de vergisting van dranken naar gelang het soort drank dat wordt geproduceerd. Dit omvat de kwaliteiten die de verschillende soorten houders aan het eindproduct kunnen geven.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Gisting van appels uitvoeren

  De appels pletten en ze volgens de specificaties in de juiste bakken leggen voorafgaand aan het gistingsproces, de juiste gistingtijden aanhouden en de juiste ingrediënten toevoegen. Het gistingsproces bewaken. 

 • Verspilling van grondstoffen beperken

  Evalueren en identificeren van mogelijkheden om hulpbronnen efficiënter te gebruiken met voortdurend streven naar het verminderen van de verspilling van nutsvoorzieningen.

 • Ciderrecepten ontwikkelen

  Ciderrecepten ontwikkelen waarbij rekening moet worden gehouden met het soort appels, de gistingstijd, de ingrediënten, de vermenging en elk ander kritisch punt tijdens het productieproces.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

tijd beheren bij voedselverwerkende handelingen public relations verzorgen diensten op een flexibele manier uitvoeren begrotingscontrole uitvoeren assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen beschikken over computervaardigheden zelfvertrouwen tonen chemische experimenten uitvoeren omgaan met managers voorraad van goederen in productie bijhouden fruitpersprocessen beheren voortdurende voorbereiding op audits waarborgen omgaan met collega’s vreemde talen gebruiken voor internationale handel zorgen voor kostenefficiëntie in de voedselproductie vloeistoffen filteren productieprocessen analyseren voor verbetering betrouwbaar handelen nieuw personeel in dienst nemen milieubeheersystemen gebruiken

Source: Sisyphus ODB