Beroep coördinator economische ontwikkeling

Coördinatoren economische ontwikkeling beschrijven en implementeren een beleid ter verbetering van de economische groei en stabiliteit van een gemeenschap, overheid of instelling. Zij onderzoeken economische trends en coördineren de samenwerking tussen instellingen die zich bezighouden met economische ontwikkeling. Zij analyseren potentiële economische risico's en conflicten en ontwikkelen plannen om deze op te lossen. Coördinatoren economische ontwikkeling adviseren over de economische duurzaamheid van instellingen en economische groei.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Overheidsfinanciën

  De economische invloed van de overheid en de werking van overheidsinkomsten en -uitgaven.

Vaardigheden

 • Economisch beleid ontwikkelen

  Ontwikkelen van strategieën voor economische stabiliteit en groei in een organisatie, nationaal of internationaal, en voor de verbetering van handelspraktijken en financiële procedures.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Advies geven over economische ontwikkeling

  Advies verlenen aan organisaties en instellingen over de factoren en maatregelen die zij kunnen nemen om de economische stabiliteit en groei te bevorderen en te waarborgen.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Risicofactoren inschatten

  Bepalen van de invloed van economische, politieke en culturele risicofactoren en bijkomende kwesties.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

Optionele kennis en vaardigheden

statistische voorspellingen doen een professioneel netwerk ontwikkelen zorgen voor transparantie van informatie samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen implementatie van overheidsbeleid beheren oplossingen voor problemen creëren statistiek technieken toepassen voor statistische analyses marktanalyse financiële marktontwikkelingen analyseren advies geven over de naleving van het overheidsbeleid strategisch onderzoek uitvoeren advies geven over overheidsfinanciën door de overheid gefinancierde programma’s beheren rapporten presenteren financiële prognoses

Source: Sisyphus ODB