Beroep coördinator milieuprogramma's

Milieuprogrammacoördinatoren ontwikkelen programma’s voor de verbetering van de ecologische duurzaamheid en de efficiëntie binnen een organisatie of instelling. Zij inspecteren locaties om toezicht te houden op de naleving van de milieuwetgeving door een organisatie of instelling. Zij zorgen er ook voor dat het publiek voorlichting krijgt over milieukwesties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

Vaardigheden

 • Milieuproblemen melden

  Milieuverslagen opstellen en communiceren over problemen. Het publiek of alle belanghebbende partijen in een bepaalde context informeren over relevante recente ontwikkelingen op milieugebied, prognoses over de toekomst van het milieu en eventuele problemen en mogelijke oplossingen.

 • Milieuactieplannen implementeren

  Plannen toepassen die betrekking hebben op het beheer van milieuaangelegenheden in projecten, interventies op de natuurlijke locatie, ondernemingen en andere.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Milieuonderzoeken uitvoeren

  Indien nodig een milieuanalyse uitvoeren, de procedures controleren, eventuele rechtsvorderingen of andere soorten klachten controleren.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren

  Milieucriteria handhaven om milieuschade te voorkomen. Streven naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen om verspilling te voorkomen en de kosten te verlagen. Collega's motiveren om relevante stappen te ondernemen om op een milieuvriendelijke manier te opereren.

 • Milieuaudits uitvoeren

  Apparatuur gebruiken om verschillende milieuparameters te meten om milieuproblemen op te sporen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost te onderzoeken. Inspecties uitvoeren om de naleving van de milieuwetgeving te waarborgen.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

Optionele kennis en vaardigheden

contacten onderhouden met lokale overheden publieke presentaties geven bodemkunde opleidingen over milieuaangelegenheden geven projectbeheer chemie relaties met overheidsinstellingen onderhouden implementatie van overheidsbeleid milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren implementatie van overheidsbeleid beheren bescherming tegen straling onderwijsmiddelen ontwikkelen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen inspectierapporten schrijven biologie onderwijsactiviteiten organiseren een professioneel netwerk ontwikkelen ecologie natuurkunde vergunningen verstrekken

Source: Sisyphus ODB