Beroep collectiebeheerder dierentuin

Collectiebeheerders van dierentuinen vormen meestal het middenkader bij een instelling. Een groot deel van hun werk heeft betrekking op toezicht, beheer en ontwikkeling van de collectie dieren. Dit houdt vaak verband met dierhouderij en welzijnsbeleid, de verwerving en plaatsing van dieren in dierentuinen en de ontwikkeling van nieuwe collecties. Dierentuinen kopen gewoonlijk dieren via fokprogramma’s in gevangenschap. De dierentuincollectie, de handel en het vervoer van de dieren worden gereguleerd door overheidsinstanties en worden geleid door organisaties die lid zijn van een dierentuin. Daarom fungeren collectiebeheerders als schakel tussen deze instanties en de dierentuin zelf. Daarnaast spelen zij een actieve rol bij het beheer van de functies van dierentuinen en allerlei soorten fokprogramma’s voor dieren in gevangenschap.

Collectiebeheerder dierentuin: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Recreatieactiviteiten

  Het domein en de kenmerken van recreatieve activiteiten voor klanten.

 • Evolutie van dieren

  De evolutionaire geschiedenis van dieren en de ontwikkeling van soorten en hun gedrag via domesticatie.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Dierentuinreglementen

  Nationale, regionale en internationale regelgeving voor dierentuinen.

 • Fokprogramma's

  Beginselen voor het beheer van fokprogramma's, zoals populatiegenetica en demografie, nationale en internationale wetgeving, beleid en procedures van organisaties of verenigingen die relevant zijn voor de industrie.

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Toegepaste zoölogie

  De wetenschap van de toepassing van de anatomie, fysiologie, ecologie en het gedrag van de dieren in een bepaalde praktische context.

 • Aanschaf van dieren

  De relevante wettelijke, aanbevolen en ethische overwegingen met betrekking tot de aanschaf en de beschikking over dieren.

Vaardigheden

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Een bijeenkomst voorzitten

  Een vergadering voorzitten voor een groep personen, met het oog op het opstellen van plannen en besluiten die door de onderneming worden uitgevoerd.

 • Werk beheren

  Houdt toezicht op, instrueer en plan de werkzaamheden van de teams of de leden van het team. Stel tijdschema’s op en zorg ervoor dat deze worden nageleefd.

 • Controlebeleid ontwikkelen voor zoönotische ziekten

  Het doen van onderzoek en het uitwerken van beleid, richtlijnen en strategieën voor de bestrijding van zoönotische en door voedsel overgedragen ziekten.

 • Evenementen organiseren

  Evenementen leiden door het beheer van het budget, de logistiek, de evenementondersteuning, de beveiliging, de noodplannen en de follow-up.

 • Raad geven over de aankoop van dieren

  Consumenten en klanten adviseren over de aankoop van dieren.

 • Doeltreffend samenwerken met andere diergerelateerde organisaties

  Ontwikkelen en in stand houden van relaties met andere organisaties zoals liefdadigheidsinstellingen, overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties en representatieve instanties, die zich inzetten voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van dieren. Veterinaire principes doorgeven en werken binnen multidisciplinaire teams bestaande uit personen met verschillende niveaus van wetenschappelijke en administratieve kennis.

 • Verslagen van dierentuinen lezen

  De verslagen van zoötechnische deskundigen en andere zoölogische beroepsbeoefenaars lezen en verwerken, en de informatie voor dossiers van dierentuinen samenstellen.

 • Vergaderingen regelen

  Professionele afspraken of bijeenkomsten regelen en plannen voor cliënten of leidinggevenden.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Dierentuinpersoneel leiden

  Leiden van het dierentuinpersoneel , met inbegrip van onderhoudspersoneel in de dierentuin op alle niveaus en/of de dierenartsen en/of de opvoeders en/of de tuinders.

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Collectiecatalogi bijhouden

  Artikelen in de collectie beschrijven, inventariseren en classificeren.

 • Recreatieve activiteiten promoten

  De implementatie bevorderen van recreatieprogramma’s in een gemeenschap alsook van recreatieve diensten die door een organisatie of instelling worden verleend.

 • Gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de fysieke veiligheid van een publiek of een persoon die een activiteit bezoekt te waarborgen. Voorbereiden van acties in geval van nood. Beheren van de eerste hulp en noodevacuatieprocedures.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Recreatieaccommodatie beheren

  De dagelijkse activiteiten van een culturele faciliteit beheren. Alle activiteiten organiseren en de verschillende afdelingen coördineren die binnen een culturele faciliteit werken. Een actieplan ontwikkelen en de nodige fondsen regelen.

 • Compatibiliteit van individuen en dieren beoordelen om samen te werken

  Zorgen voor een goede werkharmonie tussen mensen en dieren, met betrekking tot de fysieke kenmerken, de capaciteit, het temperament en het potentieel van dieren.

 • Toezicht houden op het beheer van dieren

  Toezicht houden op alle aspecten van het dierbeheer.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Zoölogische tentoonstellingen organiseren

  Zoölogische tentoonstellingen organiseren en levende dieren en zoölogische collecties tentoonstellen.

 • Professionele gegevens bijhouden

  Het opstellen en bijhouden van gegevens over verrichte werkzaamheden.

 • Recreatieprogramma’s ontwikkelen

  Plannen en beleid ontwikkelen die erop gericht zijn om de gewenste recreatieve activiteiten aan een doelgroep of in een gemeenschap aan te bieden.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Behandelingen toedienen aan dieren

  Uitvoeren van diergeneeskundige ingrepen, met inbegrip van de uitgevoerde behandelingen, gebruikte geneesmiddelen en de beoordeling van de gezondheidstoestand.

 • Gebruik van recreatiefaciliteiten inplannen

  Het gebruik van recreationele voorzieningen plannen.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Gezondheid en veiligheid van personeel garanderen

  Een cultuur van gezondheid, veiligheid en zekerheid bij het personeel bevorderen en in standhouden door het beleid en de procedures voor de bescherming van kwetsbare deelnemers te handhaven en zo nodig het vermoeden van mogelijk misbruik aan te pakken.

Optionele kennis en vaardigheden

invoertransportactiviteiten coördineren communiceren in het engels op competent gebruiksniveau ontwerp van dierenverblijven contacten onderhouden met vervoersbedrijven transportroutes opstellen operationele transportproblemen oplossen in het openbaar spreken over eigen werk veilige werkprotocols opstellen een collectie bestuderen vervoerkosten analyseren uitvoertransportactiviteiten coördineren trainingen organiseren regelgeving inzake dierenvervoer

Source: Sisyphus ODB