Beroep communicatiemanager

Communicatiemanagers beheren, als woordvoerders, de mededelingen van de onderneming aan zowel de interne als externe cliënten. Voor interne cliënten, d.w.z. de werknemers, zorgen communicatiemanagers ervoor dat de communicatie elk van de werknemers bereikt en dat verdere vragen kunnen worden beantwoord. Voor externe partijen coördineren zij de samenhang tussen de berichten in mails, gedrukt materiaal, persartikelen en bedrijfsreclamemateriaal. Zij streven ernaar waarheidsgetrouwe communicatie in stand te houden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Diplomatieke beginselen

  Het bevorderen van overeenkomsten of internationale verdragen met andere landen door het voeren van onderhandelingen en het trachten de belangen van de regering van de lidstaat van herkomst te beschermen, alsmede het bevorderen van compromissen.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Vorming van de publieke opinie

  Het proces waarbij percepties en opvattingen over iets worden gesmeed en afgedwongen. De elementen die een rol spelen in de publieke opinie, zoals het bepalen van informatie, psycheprocessen en kuddegedrag.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Kantoorsoftware

  De kenmerken en werking van softwareprogramma's voor kantoortaken zoals tekstverwerking, spreadsheets, presentatie, e-mail en database.

Vaardigheden

 • Interne factoren van bedrijven analyseren

  Verschillende interne factoren onderzoeken en begrijpen die van invloed zijn op de werking van bedrijven, zoals de cultuur, de strategische basis, de producten, de prijzen en de beschikbare middelen.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Publicrelationsstrategieën ontwikkelen

  Alle inspanningen plannen, coördineren en uitvoeren, die nodig zijn in het kader van een PR-strategie, zoals het bepalen van de doelstellingen, het voorbereiden van de communicatie, contact opnemen met partners en het verspreiden van informatie onder de belanghebbenden.

 • Behoeften van cliënten identificeren

  Identificeren van de gebieden waar de klant hulp nodig kan hebben en onderzoeken van de mogelijkheden om in die behoeften te voorzien.

 • Advies geven over imago

  Een klant zoals een politicus, artist of een andere persoon die in contact komt met het publiek advies geven over de manier waarop zij zichzelf het best presenteren om de gunst van het publiek of de doelgroep te winnen.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Inhoud samenstellen

  Inhoud uit specifieke bronnen verkrijgen, selecteren en organiseren, overeenkomstig de vereisten van de outputmedia zoals drukwerk, onlinetoepassingen, platforms, websites en video’s.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Communicatiestrategieën ontwikkelen

  Beheren van of bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van de interne en externe communicatieplannen en -presentatie van een organisatie, met inbegrip van haar aanwezigheid op het internet.

 • Tekst proeflezen

  Een tekst grondig doorlezen, fouten zoeken, beoordelen en controleren om te garanderen dat de inhoud geschikt is voor publicatie.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Diplomatieke beginselen toepassen

  De bij de totstandkoming van internationale verdragen betrokken processen volgen door onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van verschillende landen te voeren, de belangen van de eigen regering te beschermen en het compromis te vergemakkelijken.

 • Advies geven over communicatiestrategieën

  Bedrijven en organisaties advies geven over hun interne en externe communicatieplannen en hun vertegenwoordiging, met inbegrip van hun aanwezigheid op internet. Verbeteringen in de communicatie aanbevelen en ervoor zorgen dat belangrijke informatie alle werknemers bereikt en dat hun vragen worden beantwoord.

 • Presentatiemateriaal voorbereiden

  Documenten, slideshows, posters en alle andere media voorbereiden die nodig zijn voor een specifiek publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

forumbeheer uitvoeren advies geven over public relations psychologische concepten zakenrelaties aangaan regeringsvertegenwoordiging interne mededelingen verspreiden schrijfwijzers verschillende talen spreken internationale betrekkingen opbouwen persconferenties organiseren public relations communicatie met vreemde culturen tot stand brengen interviews afnemen nieuws volgen een professioneel netwerk ontwikkelen persberichten opstellen relaties met de media opbouwen beheer van sociale media gemeenschapsrelaties opbouwen visuele communicatie beheren marketingstrategieën implementeren online communicatie beheren publieke presentaties geven ondernemingsbeleid

Source: Sisyphus ODB