Beroep consultant natuurlijke rijkdommen

Consultants op het gebied van natuurlijke rijkdommen verstrekken advies over de bescherming en het beheer van natuurlijke rijkdommen, namelijk fauna, flora, bodem en water, aan bedrijven en overheden die deze rijkdommen exploiteren. Zij streven ernaar ondernemingen te adviseren over een passend beleid voor de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in een industriële context, de bewustwording inzake gezondheidsvraagstukken te vergroten en te zorgen voor het behoud van ecosystemen voor duurzame ingrepen in natuurlijke habitats.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderhoud van natuurgebieden

  De methoden om (al dan niet natuurlijke) natuurgebieden te behouden, met inbegrip van ontwikkeling en uitvoering van behoudprogramma’s.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

Vaardigheden

 • Advies geven over milieusanering

  Advies geven over de ontwikkeling en uitvoering van acties die tot doel hebben bronnen van vervuiling en verontreiniging uit het milieu te verwijderen.

 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren

  Beheer en toezicht op de prospectie en beoordeling van milieulocaties voor mijnbouw- of industrieterreinen. Aanwijzen en afbakenen van gebieden voor geochemische analyse en wetenschappelijk onderzoek.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Toezicht houden op natuurbehoud

  Kenmerken die van belang zijn voor het natuurbehoud in habitats en gebieden evalueren en monitoren.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Ecologisch onderzoek uitvoeren

  Ecologisch en biologisch onderzoek verrichten op het gebied en onder gecontroleerde omstandigheden, met gebruikmaking van wetenschappelijke methoden en apparatuur.

 • Raad geven over natuurbehoud

  Informatie verstrekken over en voorstellen doen voor maatregelen met betrekking tot natuurbehoud.

 • Natuurlijke rijkdommen behouden

  Wateren en natuurlijke rijkdommen beschermen en acties coördineren. Samenwerken met milieuagentschappen en personeel voor het beheer van hulpbronnen.

 • Ecologische gegevens analyseren

  Het analyseren en interpreteren van ecologische en biologische gegevens met behulp van gespecialiseerde softwareprogramma’s.

Optionele kennis en vaardigheden

ecologie wilde planten en dieren adviestechnieken gebruiken habitats beheren plantkunde omgevingsparameters controleren projectbeheer uitvoeren mensen voorlichten over de natuur milieuaudits uitvoeren milieuwetgeving behandelingen toedienen aan vissen duurzaamheid promoten gevolgen voor het milieu beheersen omgaan met managers maatschappelijk verantwoord ondernemen diersoorten bossen beheren milieutechniek visserijbeheer vismonsters analyseren voor diagnose biologie

Source: Sisyphus ODB