Beroep controller

Financieel controleurs behandelen alle taken in verband met de budgettering en boekhoudkundige aspecten van een bedrijf of organisatie. Zij zorgen voor de uitvoering en de naleving van de interne financiële en boekhoudprocedures en stellen documentatie voor externe audits op. Zij verzamelen informatie over jaarrekeningen zoals activa, passiva, eigen vermogen en kasstroom om de financiële positie van de onderneming bij de opstelling van jaarlijkse begrotingen en prognoses te beoordelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Processen van de boekhoudafdeling

  De verschillende processen, taken, het jargon, de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de boekhoudafdeling binnen een organisatie, zoals het bijhouden van de boekhouding, facturen, inboeken en belastingaangiftes.

 • Processen van de financiële afdeling

  De verschillende processen, taken, vaktermen, organisatierollen en andere specifieke kenmerken van een financiële afdeling in een organisatie. Inzicht in jaarrekeningen, investeringen, publicatiebeleid, enz.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken

  Beheren van de boekhouding en naleving van algemeen aanvaarde boekhoudkundige conventies zoals het registreren van transacties tegen de huidige prijs, het kwantificeren van goederen, het scheiden van de persoonlijke rekeningen van de beheerders van het bedrijf, het effectief maken van de overdracht van het juridische eigendom van de activa tijdens de realisatie ervan en het waarborgen van het beginsel van het relatieve belang.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Financiële informatie samenvatten

  Financiële informatie afkomstig van verschillende bronnen of diensten verzamelen, herzien en samenvoegen om een document met uniforme financiële rekeningen of plannen op te stellen.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Uitgaven beheersen

  Uitgavenrekeningen analyseren in het licht van de inkomsten en de gebruiksgewoonten van verschillende bedrijfseenheden, bedrijven of organismen in het algemeen. Het efficiënt gebruik van financiële middelen aanbevelen.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  De wettelijke verplichtingen van de onderneming in de dagelijkse uitvoering van de opdracht begrijpen, zich eraan houden en toepassen.

 • Financiële statistische verslagen ontwikkelen

  Opstelling van financiële en statistische verslagen op basis van verzamelde gegevens die aan de beheersorganen van een organisatie moeten worden voorgelegd.

 • Financiële beleidslijnen handhaven

  De uitvoering van het financiële beleid van de onderneming met betrekking tot alle begrotings- en boekhoudprocedures van de organisatie lezen, begrijpen en handhaven.

 • Jaarrekeningen opstellen

  Het verzamelen, indienen en voorbereiden van het geheel van financiële overzichten met vermelding van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. De financiële staten bestaande uit vijf delen: een overzicht van de financiële positie, een overzicht van het totaalresultaat, een mutatieoverzicht van het eigen vermogen (SOCE), een kasstroomoverzicht en aantekeningen.

 • Boekhouding verklaren

  Aanvullende uitleg en informatie verstrekken aan medewerkers, verkopers, accountants en andere instanties over de wijze waarop de rekeningen zijn geregistreerd en behandeld in de financiële administratie.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Begrotingen evalueren

  Begrotingsplannen lezen, gedurende een bepaalde periode geplande uitgaven analyseren en een oordeel geven over respectering van de algemene plannen aan het bedrijf of organisme.

Optionele kennis en vaardigheden

winstgevendheid beheren insolventiewetgeving toezicht houden op boekhoudkundige werkzaamheden advies geven over belastingplanning contacten leggen met financiers overheidsuitgaven inspecteren grootboek beheren advies geven over financiële zaken financieel risico analyseren budgetten beheren contacten onderhouden met accountants contacten onderhouden met aandeelhouders statistiek boekhouding controleren boekhoudkundige procedures opstellen ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen belastingaangifteformulieren voorbereiden financiële prognoses financiële controlerapporten opstellen informatie over belastingwetgeving verstrekken

Source: Sisyphus ODB